PARTICIPACE  

Participace je … když se toho cítíte být součástí!

KAM považuje názory veřejnosti za nedílnou součást procesu vytváření společné dohody o tom, kam se Brno má vyvíjet. Tato dohoda je průnikem aktuálních politických preferencí, odborných znalostí řady různých expertů, podnikatelských záměrů a potřeb obyvatel města.

KAM v rámci svých kompetencí zapojuje veřejnost do rozhodování o územním plánu a plánování klíčových projektů celoměstského významu, ať už jde o stavby nebo veřejná prostranství. Veřejnost pro nás není anonymní masa. Město se týká opravdu všech, a tak jsou nám partnery zástupci veřejné správy, vzdělávacích institucí, expertů, developeři, zástupci neziskových organizací i neorganizované veřejnosti.

Za klíčové kvality procesu participace KAM považuje zejména včasné oslovení těch, kterých se to týká, a to způsobem, který je dané skupině obyvatel uživatelsky příjemný. Využívá k tomu jak elektronických médií (web, Facebook, YouTube apod.), dotazníkových šetření, tištěných médií (letáky, noviny apod.) či výstav, tak i osobní komunikace tváří v tvář, ať už formou individuálních rozhovorů, facilitovaných skupinových setkání, dnů otevřených dveří nebo organizovaných vycházek.

Participace nemůže být pouhou administrativní nutností. KAM ji považuje za klíčový nástroj pro to, aby obyvatelé města znali jeho minulost, rozuměli jeho přítomnosti a ovlivňovali jeho budoucnost. Tím se vytváří vztah k městu i sobě navzájem. Tomu se říká fungující komunita.

Pravidelné akce pro veřejnost