ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ  

Co je územní plán

Územní plán je závazný dokument, který stanovuje urbanistickou koncepci, řeší využití ploch, jejich uspořádání a základní regulaci území obce s cílem zabezpečit soulad jednotlivých činností na území obce při současném maximálním možném omezení jejich negativního vlivu.

Naprosto zásadně tak ovlivňuje podobu města a jeho rozvoj. Územní plán je vydáván formou opatření obecné povahy.

K čemu územní plán slouží?

Územní plán si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a společenství lidí obývající dané území. Územní plán by se měl snažit naplnit potřeby současné generace tak, aby umožnil existenci a přežití i generací příštích. Slouží jako základ pro rozhodování stavebních úřadů.

Orgány územního plánování koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

Platný územní plán

Platný Územní plán města Brna byl vydán před 22 lety v listopadu 1994 (zpracovatel UAD STUDIO). Od doby svého vzniku prošel mnoha úpravami a změnami. Jeho platnost ze zákona vyprší na konci roku 2020; po novele stavebního zákona pravděpodobně v roce 2022.

Změny územního plánu

Platný Územní plán města Brna byl vydán v roce 1994. Na základě požadavků samosprávy, stavebníků, vlastníků pozemků nebo dalších subjektů jsou v současné době pořizovány tyto změny Územního plánu města Brna.

Zásady územního rozvoje JMK

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR) jsou územní plány kraje, které stanovují zejména základní požadavky na uspořádání území kraje, využití území, vymezují plochy nebo koridory nadmístního charakteru (například dálnice, železnice, velké průmyslové zóny). Účelem je zajistit koordinaci záměrů, které přesahují hranice jedné obce. ZÚR jsou závazné pro obce v daném kraji, územní plány obcí s nimi nesmí být v rozporu.

Nový územní plán

Zastupitelstvo města Brna v současné době rozhoduje o nejvhodnějším postupu vytvoření nového územního plánu – zda zvolí variantu dokončení rozpracovaného územního plánu, nebo začne pořizovat úplně nový územní plán.

Součástí příprav pro nový územní plán je aktivní zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování při tvorbě města prostřednictvím besed, workshopů, procházek a společného plánování.

Vize prostorového rozvoje města

KAM pracuje na přípravě vizí prostorového rozvoje města. Do příprav zapojuje veřejnost. Proběhlo diskuzní a plánovací setkání Brno město dohody, následovaly workshopy se zástupci radnic městských částí a v květnu a červnu proběhne jízda architekta města Brna a jeho týmu za obyvateli městských částí. V naší anketě můžete hlasovat i vy, která z vizí je pro vás nejdůležitější.

Zastupitelstvem odsouhlasené vize prostorového rozvoje města budou využity buď v zadání nového územního plánu nebo zapracovány do pokynů k dokončení rozpracovaného. Podle toho, kterou cestu Brno zvolí.