Privacy Policy

V platnosti od 25. května 2018

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace, která byla zřízena městem Brnem Zřizovací listinou ke dni 1. února 2016 na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Brna na zasedání Z7/14 dne 18. prosince 2015 prohlašuje, že chrání osobní údaje uživatelů, a to ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. A) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení), a to v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění práv a povinností vyplívajících z níže uvedených důvodů.

Doporučujeme, abyste si tyto Zásady před použitím našich Internetových stránek, sociálních sítí a účasti na setkání pročetli. Použitím těchto Internetových stránek, sociálních sítí a účasti na setkání dáváte svůj souhlas s podmínkami, jež tyto Zásady vymezují. Pokud s podmínkami, jež tyto Zásady vymezují, nesouhlasíte, naše Internetové stránky, sociální sítě a setkání, prosím, nepoužívejte a nenavštěvujte. Zásady používání cookies na našem webu naleznete zde.

 

1. Data, která nám poskytujete

Newsletter
Po přihlášení do Newsletteru na stránce kambrno.cz nám poskytujete údaje, vaše e-mailová adresa.

Facebook a další sociální sítě
Jako návštěvník, fanoušek a sledovatel naší Facebookové stránky a dalších sociálních sítí správce.

Akce a setkání
Shromažďujeme osobní data, když nám je poskytnete při přihlašování na naše akce přes web nebo sociální síť Facebook. Dále také při zápisu do prezenční listiny na našem setkání.

 

2. Rozsah zpracování osobních údajů

a) Získáváme data z vašich zařízení a sítí, včetně údajů o lokalitě.

Když navštívíte nebo opustíte naše Služby (včetně našich zásuvných modulů nebo souborů cookie nebo podobné technologie na jiných webech), získáme adresu URL jak webu, ze kterého jste přišli, tak webu, na který jste přešli. Také získáme informaci o vaší IP adrese, proxy serveru, operačním systému, webovém prohlížeči a zásuvných modulech, identifikátoru a funkcích zařízení a/nebo vašem poskytovateli internetu nebo mobilních služeb. Pokud používáte naše Služby na mobilním zařízení, toto zařízení nám bude odesílat údaje o vaší lokalitě v závislosti na nastavení vašeho telefonu.

b) Registrace na akce pořádané Kanceláří architekta města Brna

Osobní údaje, které nám poskytnete při registraci na námi pořádanou akci, případně při prezentaci na setkáních, bude Správce zpracovávat v rozsahu, v jakém vámi byly poskytnuty v souvislosti s vaší budoucí účastí na akci, které se účastníte na základě registrace, a to v rozsahu:

– Vaše e-mailová adresa
– Jméno a příjmení
– Telefon
– Místo bydliště
– Fotografie vaší osoby bez další identifikace
(dále společně jen „osobní údaje“)

Ostatní osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s návštěvou našich stránek, sociálních sítí a setkání, budeme jako správce zpracovávat na základě výše uvedeného ustanovení.

 

3. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování vašich osobních údajů je informovat vás o akcích a novinkách Kanceláře architekta města Brna prostřednictvím newsletteru, sociálních sítí a webu. Dále vaše osobní údaje zpracováváme na základě účasti na našich akcích ať formou registrace online prostřednictvím formuláře, tak osobně vyplněním registračního formuláře na setkání. Vaše fotografie budou zveřejněni nejpozději 60 dní po konání akce na našem webu kambrno.cz, kde si je můžete prohlédnout a případně i stáhnout a užívat pro vaše osobní, nikoli komerční účely a dále užití (zahrnující mj. zveřejňování, reprodukování, šíření a distribuování na území ČR a SR) fotografií správcem za účelem propagace (v síti internet, v tisku a v propagačních materiálech) v budoucnu konaných akcí Kanceláře architekta města Brna, a to po dobu uvedenou v níže.

 

4. Doba uložení osobních údajů

Správce bude vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nejvýše nutnou pro zpracování a následně po dobu dalších 3 let u e-mailových adres, IP adres, u dalších osobních údajů 6 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z vaší strany odvolán.

 

5. Kde se budou vaše údaje zpracovávat

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v našich počítačových systémech. K rozeslání newsletterů budou vaše osobní údaje, konkrétně emailová adresa, poskytnuty provozovateli MailChimp. Při registraci pak prostřednictvím e-mailové komunikace a registračních formulářů služby Google.com. Vaše údaje, které využijeme pro tvorbu statistik, budeme uchovávat v našich počítačových systémech.

 

6. Další příjemci osobních údajů

Vaše osobní data nesdílíme pro účely jejich inzerce s žádnými inzerenty nebo reklamními sítěmi třetích stran, kromě: hašovaných dat nebo identifikátorů zařízení (v rozsahu, v jakém jsou v některých zemích považovány za osobní údaje); případů, kdy máme váš zvláštní souhlas (např. formuláře generující potenciální kontakty). K vašim osobním údajům mohou získat přístup kromě pověřených zaměstnanců Kanceláře architekta města Brna v určitém rozsahu osoby, které pro nás vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé našich IT systémů, správce webu, provozovatelé našich serverů a datových záloh.

Můžeme potřebovat sdílet vaše data, pokud se domníváme, že je to vyžadováno zákonem, nebo abychom pomáhali chránit práva a bezpečnost vaši, naši a ostatních.

 

7. Zákonná sdělení

Je možné, že budeme muset prozradit informace o vás, bude-li to vyžadovat zákon, soudní předvolání nebo jiný právní proces, nebo pokud se budeme v dobré víře domnívat, že takové sdělení je nezbytné z důvodu: (1) vyšetření, prevence či zabránění domnělé nebo skutečné nelegální činnosti, nebo asistence orgánům činným ve vymáhání práva, (2) vymáhání podmínek našich smluv s vámi, (3) vyšetřování nároků a obvinění vznesených třetí stranou či obrany proti nim, (4) ochrany zabezpečení a integrity Kanceláře architekta města Brna (jako např. sdílení informací se společnostmi, které čelí podobným hrozbám), nebo (5) uplatnění nebo ochrany práv a bezpečnosti zaměstnanců a dalších osob.

 

8. Odvolání osobních údajů

rohlížením našich webových stránek a sociálních sítí nám udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas kdykoli zrušíte opuštěním našich webových stránek, zrušením sledování případě To se mi líbí. Pokud se přihlásíte k odběru Newsletteru dáváte také souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím emailové adresy: info@kambrno.cz případně se přímo odhlásit v závěru Newsletteru.

Svou účastí na našich akcích dáváte také souhlas se zpracováním osobních údajů vč. fotografií. Pokud si nepřejete, abychom vaše údaje zpracovávali, prosíme, abyste se na naše akce nehlásili a nechodili na ně. Pokud si přejete zpětně odstranit tento souhlas opět nás kontaktujte na adrese: info@kambrno.cz.

 

9. Poučení o vašich právech

Upozorňujeme vás, že nejste povinni nám v jakékoli svoje osobní údaje poskytnout a jejich poskytnutí je z vaší strany dobrovolné. V případě, že účast vyžaduje vaše osobní údaje a vy nám je neposkytnete, nehrozí vám žádná sankce, každopádně vám nemůžeme zajistit přístup na akci, pokud to povaha akce nutně vyžaduje.

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat, tímto však není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před takovým odvoláním souhlasu;

b) právo osobní údaj opravit či doplnit;

c) právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů;
d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

e) právo požadovat přenesení údajů

f) právo na přístup ke svým osobním údajům;
g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech

i) a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 206/679.

 

10. Zabezpečení osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které správci poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost vašich osobních údajů. Není možné zaručit 100% bezpečnost ve smyslu toho, že se k vašim osobním údajům nedostane třetí osoba, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostního opatření správce. V této souvislosti nicméně správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečností opatření, která je možné správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

 

11. Zákonné oprávnění ke zpracovávání

Souhlas, který jste poskytli, můžete kdykoliv odvolat v patičce e-mailu, případně na e-mailu info@kambrno.cz. Shromažďovat a zpracovávat vaše osobní data budeme jen v případech, kdy k tomu máme zákonné oprávnění. Mezi zákonná oprávnění patří souhlas (pokud jste vyjádřili souhlas), smlouva (pokud je zpracovávání nezbytné pro výkon smlouvy s vámi (např. pro účast na akcích, kde je tato smlouva vyžadována) a „oprávněný zájem“. V případě zpracovávání osobních dat na základě vašeho souhlasu máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat nebo zamítnout, a v případě zpracovávání na základě oprávněného zájmu máte právo vznést námitky.