Tuřanské náměstí

Publikováno: 30.7.2018

Významné náměstí ve venkovské zástavbě, které si zaslouží důstojnější tvář. Představujeme návrh možné transformace veřejného prostranství na předměstí Brna.

Tuřanské náměstí

Tuřanské náměstí je jedním z příkladů centrálního veřejného prostranství ve venkovské zástavbě, které je nadměrně zatíženo osobní a nákladní automobilovou dopravou, která tvoří značnou bariéru a značně znehodnocuje pobytový a společenský charakter původní návsi. Dnešní podoba tohoto prostoru je výsledkem živelného neregulovaného rozvoje území jak v místním, tak i v širším celoměstském měřítku, který je rovněž faktorem dopravy do značné míry ovlivněn.

V průběhu historie se zde zformovaly dílčí prostory, které jsme se v rámci analýz řešeného území pokusili identifikovat, posílit jejich přednosti a eliminovat největší slabiny a problémy. Výsledkem je vytvoření soustavy veřejných prostranství různého charakteru, které dokážou fungovat samostatně, ale zároveň neoslabují celkové působení prostoru náměstí.

 

Koncepce

Tuřanské náměstí je pomyslně rozděleno do čtyř základních prostorů: alej, piazzetta, park a cesta, které mají svůj charakter a navzájem se prolínají.

Alej

Alej jako prostranství jasně definované pomocí čtyřřadé aleje orientované jihovýchodním směrem k budově úřadu městské části.
Prostranství navrhujeme vymezit z jihu dostavbou rohové parcely při respektování historicky dané stopy zástavby.

Piazzetta

Piazzetta je vymezena podél historické trasy, která propojovala ulici Špirkovu s ulicí Sokolnickou a vytváří předprostor před západním průčelím dostavěného bloku a zároveň vykonává funkci plynulého přechodu do parku.

Park

Stávající park tvoří žádoucí filtr mezi zástavbou rodinných domů na náměstí v jihozápadní části a frekventovanou komunikací podél jihovýchodní hrany náměstí. Chybí zde však místo pro dlouhodobější trávení času obyvatel Tuřan.
Plocha parku je pojata jako čistá trávníková plocha („louka“) s porostem ze stávajících stromů a vyčištěná od nežádoucích keřových porostů ať už podél par

ku, tak i uvnitř parku. Park protínají dvě pěší trasy na spojnici ulic Špirkova a Sokolnická. Další pěší trasu tvoří okružní promenáda po obvodu parku, která poskytuje různé aktivity (pavilon,

vodní prvek, pomník).

Cesta

Největší bariéru v území tvoří komunikace II/380 podél jihovýchodní hrany náměstí. Návrh počítá s existencí připravovaného obchvatu Tuřan, který sní

ží intenzitu projíždějících vozidel.

Nicméně komunikace nadále zůstává významnou spojnicí Tuřan s Brnem, Chrlicemi a Slatinou.
Abychom redukovali účinek dopravního charakteru komunikace, navrhujeme dosadbu aleje o chybějící stromy, vytváříme nové místo pro přecházení pěších a koncentrujeme zastávky blíže k přirozenému centru dění.
Diagonální dopravní zkratku přes náměstí navrhujeme zrušit a celý prostor tak zklidnit a propojit pro lidi.

 

 

 

Alej

Prostor před úřadem městské části v současnosti dělí na dvě přibližně stejně velké plochy komunikace vedená na osu hlavního vstupu do budovy. Zásadní proměnu tedy představuje přemístění komunikace severněji, kdy na osu vstupu orientujeme chodník pro pěší a zároveň vytváříme předprostor před novým centrálním blokem.

Stávající kompozici třířadé aleje považujeme za velkou hodnotu, kterou chceme v návrhu podpořit dosázením čtvrté řady stromů a zdůrazněním orientace aleje směrem k budově úřadu pásy zeleně. Jednotlivé pásy jsou přerušeny klidovými zálivy s lavičkami, které jsou vydlážděny zatravňovací dlažbou. Osu na hlavní vstup na západním konci zvýrazňujeme místem se studnou, která se na místě dnes nachází a vytváří zde autentický vodní prvek. Naproti studny umísťujeme pódium-lavici. Prostor podél fasády centrálního bloku je nadimenzován v dostatečné šíří, aby zde bylo možné umístit např. posezení nebo stánek.

Komunikace pro automobilovou dopravu a pro pěší jsou v jedné výškové úrovni. Od ostatních zpevněných ploch je odlišena pouze v dlažbě. Parkovací zálivy podélných stání jsou provedeny vsakovací dlažbou. Nároží křižovatek jsou ohraničena zahrazovacími sloupky. Zásobování přilehlých objektů je možné řešit buď vyhrazenými parkovacími stáními nebo vjezdem na chodník. Odvodnění bude řešeno za použití retenčních a vsakovacích prvků. V maximální míře budou zachovány stávající stromy a v zelených pásech budou vysázeny okrasné trvalky a tráva.

 

Piazzetta

Dostavbou bloku dochází k vymezení nového pobytového místa – piazzetty. Místo, které v současnosti funguje jako zkratka pro automobilovou dopravu je nově automobilové dopravě zcela uzavřeno a tím vzniká prostranství určené pro hry a bezpečný vstup do parku. Jedná se o plochu, která vytváří plynulý přechod mezi „kamennou“ a parkovou částí náměstí.

Prostranství je navrženo primárně jako předprostor dostavby bloku a rozšiřuje její parter. Piazzetta je trojúhelníkového půdorysu, ze dvou stran vymezena stromořadím a ze třetí strany parkem. Piazzetta nemá zůstat jen prázdným dlážděným místem. Její součástí je mlatová plocha s herními prvky, vodní prvek (vodotrysky) a mobiliář po obvodu. Stání na stávajícím parkovišti nejsou zrušena bez náhrady. Namísto stávajících míst vznikají nová parkovací stání po obvodu celého náměstí.

 

Cesta

Jak již bylo zmiňováno, komunikace II/380 v současnosti vytváří těžko prostupnou bariéru v území. V případě realizace obchvatu návrh počítá se značným úbytkem nákladní dopravy. Komunikace by se tak mohla stát běžnou městskou komunikací.
Navrhujeme dosadbu aleje v místech, kde stromy chybí. Přítomnost stromů podél komunikace citelně zlepšuje obyvatelnost veřejného prostranství a zmírňuje negativní působení dopravně frekventované ulice.

Zastávky MHD přemísťujeme do prostoru před budovu Úřadu městské části tak, aby byly více v těžišti náměstí. To má za následek mírný posun geometrie komunikace II/380 jihovýchodním směrem. Zastávky MHD jsou navrženy jako zastávkové zálivy, které zachovávají plynulost provozu. Negativním dopadem zastávkových zálivů je nutnost odstranění několika vzrostlých stromů, které ale nahrazujeme novými.

Vedení chodníků zachováváme ve stávajících stopách a pouze kultivujeme prostor zelených pásů. Prostor před vstupem do Úřadu městské části je předlážděn, vybaven mobiliářem a zkultivován. Podél komunikace bude doplněno šest nových parkovacích míst.

 

Park

V současné době lze parkovou část náměstí vnímat jako samostatný ostrov obklopený vozovkami ze všech stran. Bezpečné příčné pěší propojení do severní části náměstí chybí. To má za následek skutečnost, že park není využíván takovým způsobem, jak by si zasloužil. Další tíživý problém spatřujeme v celkovém stavu parkové zeleně. Při pohledu do minulosti je patrné, že v místě původního rybníčku byla jen volná travnatá plocha, kterou lemoval chodník se stromořadím. Postupem času byla tato plocha nekoncepčně osázena dalšími stromy a keři.

Výsledkem koncepčních úprav parku by měla být volná travnatá plocha se stromovým porostem. Pouze parkovací stání okolo parku a frekventovaná komunikace podél jihovýchodní hrany parku budou odstíněny nízkým keřovým porostem živých plotů, které budou vysoké max. 90 cm. Díky zrušení diagonální zkratky pro automobilovou dopravu by mohla být hrana parku v severní části dotažena až k bloku domů na náměstí a celý prostor náměstí se tak může propojit v jeden celek přístupný veřejnosti, aniž by bylo potřeba překonávat vozovku. Prostor parku budou křižovat dvě dlážděné pěší trasy. Jedna ve stopě stávající zkratky pro automobilovou dopravu, druhá prodloužená trasa, která ústí do ulice Sokolnické. Po obvodu celého parku prochází pěší mlatová promenáda. Na křížení promenády s dlážděnými chodníky vytváříme drobná pobytová místa (s vodním prvkem, se sochou, s pavilonem).

Na základě provedeného dendrologického průzkumu byly v návrhu odstraněny pouze stromy určené k pokácení. Dále navrhujeme odstranit keřové porosty uvnitř parku, které brání v prostupnosti parku.

Detailní informace naleznete v kompletní urbanistické studii Tuřanské náměstí.

 

Další články

Mendlovo náměstí

Mendlovo náměstí

5.8.2020

Přístřešky se zelenými střechami, nové stromy a záhony s trvalkami, širší chodníky nebo kultivované prodejní stánky, tak by podle studie na částečné úpravy veřejného prostranství mohlo v roce 2022 vypadat Mendlovo náměstí. Kompromisní, ale realizovatelné řešení zároveň vytvoří důstojný prostor pro umístění uměleckého díla k příležitosti 200 let od narození J. G. Mendela.

Výstava: X43 třikrát jinak

Výstava: X43 třikrát jinak

22.7.2020

Nové parky a rekreační plochy, atraktivní promenáda kolem Brněnské přehrady i rozšíření centra Bystrce. Tyto a další ideje představili architekti jako součást řešení brněnského úseku silnice X43. Prohlédnout si je teď můžete na výstavě v brněnském Urban centru od 6. do 28. srpna.

Podobu nového nádraží vyberou přední osobnosti české a světové architektury

Podobu nového nádraží vyberou přední osobnosti české a světové architektury

20.7.2020

Eva Jiřičná, Jan Jehlík, Peter Gero, Igor Marko, Vladimír Sitta nebo Zdeňka Vydrová. Tyto a další osobnosti české a světové architektury se v pátek sešly v Brně! V Kanceláři architekta města Brna (KAM) na Zelném trhu se konalo první ustavující zasedání poroty mezinárodní architektonické soutěže na nové hlavní nádraží. A protože členové poroty působí v různých koutech Česka i světa, zasedala porota online. Předsedou poroty byl zvolen architekt Petr Hlaváček, místopředsedou inženýr Mojmír Nejezchleb.