Protipovodňová opatření

Součástí života v blízkosti řeky byla odedávna i velká voda. Projektem protipovodňových úprav na řece Svratce a Svitavě usiluje město Brno o vybudování uceleného systému, který klade důraz na vztah k řece a snaží se ctít terén nivy tak, aby byla zabezpečena ochrana jak sídel, tak i příznivý ekologický stav vodních toků. Snahou je, aby vzniklo více prostoru nejen pro průtok povodní, ale zároveň se umožnilo obyvatelům či návštěvníkům města trávit v blízkosti řeky svůj volný čas.

V rámci projektu se snažíme ochránit Brno před „stoletou povodní“ přírodě blízkým způsobem, umožnit rozvoj v lokalitách „blokovaných“ stanoveným záplavovým územím, umožnit řekám maximální rozliv s důrazem na zadržování vody v krajině Koncepty starých technických opatření nahradit opatřeními revitalizačními  Zbudovat snížené bermy a náplavky Zkulturnit nábřeží řek a zajistit očanům i návštěvníkům města zpřístupnění pro volnočasové aktivity Vybudovat síť stezek a cyklostezek

Předpokládané náklady na celý projekt protipovodňové ochrany představují 4,5 mld Kč. Realizace bude probíhat postupně dle jednotlivých etap s významnou dotační podporou.