Veřejný prostor

Co je veřejný prostor?

Existuje mnoho výkladů pojmu veřejný prostor. Z pohledu KAM jde především o veřejně přístupné plochy, primárně tedy veřejná prostranství, ale kupříkladu také vnitrobloky či exteriéry veřejných budov, tedy prostory přístupné každému bez omezení nebo s časovým omezením a sloužící obecnému užívání, bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Manuál veřejných prostranství

Manuál bude sloužit zejména jako podklad pro navrhování veřejných prostranství ve městě Brně. Na základě rozdělení dle základních typů veřejných prostranství a charakteru urbanistického prostředí, spolu s příklady kvalitních řešení z jiných měst, stanoví principy a pravidla, která by měla být při navrhování dodržena. Hlavní ambicí manuálu je vytvořit přehledný a jednoduchý nástroj pro projektanty, zástupce samosprávy, úředníky a investory, který bude definovat řešení standardních situací a doporučovat postup u situací nestandardních a který by měl ve výsledku vést k udržení a dalšímu zkvalitnění veřejného prostoru v Brně.

Strategie veřejných prostranství

Jedná se o koncepční dokument, který, v návaznosti na strategii města Brna, stanoví hlavní cíle rozvoje veřejných prostranství pro dané období. Na základě analýz stávajících veřejných prostranství budou definovány hlavní teze tvorby kvalitních městských veřejných prostor. Výsledný dokument by měl sloužit jako základní platforma pro zpracování manuálu veřejných prostranství.