ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE  

O soutěžích

Jedním z mechanismů, kterým KAM zajišťuje, aby budoucí rozvoj Brna byl co nejkvalitnější, je soutěž. V našem případě se jedná o tzv. architektonickou soutěž, což je postup, jehož cílem je nalezení nejlepšího řešení stavby, souboru staveb, území nebo nalezení projektanta pro vypracování projektové dokumentace, územní studie nebo územně plánovací dokumentace.

Základem úspěšné soutěže je zpracování kvalitního zadání, na jehož základě soutěžící předloží své návrhy odborné porotě, která z nich vybere nejlepší řešení pro daný úkol.

Architektonická soutěž je specifická především tím, že, na rozdíl od jiných forem soutěží, přináší možnost získat za předpokládanou cenu konkrétní návrh řešení.

Soutěže KAM

„Kreativní centrum Brno“

Architektonická užší jednofázová projektová soutěž o návrh

Předmětem soutěže je návrh umístění Kreativního centra Brno do budovy bývalé Káznice na ulici Bratislavská. Návrh bude v rozsahu studie, při dodržení památkové ochrany stanovené Ministerstvem kultury a při dodržení podmínek zadavatele, s cílem optimálního využití stávajícího objektu pro umístění centra pro podporu kreativních profesí včetně jeho zapojení do okolní městské struktury, aniž by byla narušena historická hodnota objektu a lokality.

  • Informace k soutěži „Kreativní centrum Brno“ ZDE

 

„Na Kaménkách“, Brno-Černovice

Urbanistická jednofázová užší projektová soutěž o návrh
Předmětem soutěže byl návrh urbanistického řešení dané lokality v rozsahu studie, který měl stanovit rozsah, formu a funkční využití daného území vč. návazností na okolní lokality. Návrh měl splňovat požadavky na současný městský prostor s převažující funkcí bydlení, doplněný o další funkce a plochy potřebné v kontextu lokality. Cílem bylo zahájení procesu tvorby životaschopné městské zástavby určené k bydlení vhodně navazující na zástavbu současnou, která bude zhodnocovat a rozvíjet charakter a potenciál zadaného místa. Tedy navrhnout příjemné městské prostředí schopné reagovat při nízkých energetických a ekonomických nákladech nejen na možné změny klimatu, ale i další globální změny ekonomicko-společenského charakteru.

  • Informace k urbanistické soutěži „Na Kaménkách“ ZDE

Status: Výsledky

  • Soutěžní protokol zde

 

1. CENA ve výši 600 000,- Kč se uděluje soutěžnímu návrhu č. 5 účastníka Kuba & Pilař architekti s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno

Autor: Ladislav Kuba, Tomáš Pilař

Spolupráce: Patrik Obr, Adolf Jebavý, Vojtěch Štýbnar, Dalibor Dvořák

Navržená struktura území navazuje na Regulační a zastavovací plán města Brna z roku 1938 s korekcí směru podle komunikace Černovická. Koncepce urbanistického řešení je založena na pravoúhlé blokové osnově, která však není uzavřená a je vytyčena proměnlivou sestavou hmot nízkopodlažních objektů. Osu urbanistické struktury tvoří hlavní městská třída procházející podélně celým územím ze severu na jih, ve středu území protíná veřejný park orientovaný k výhledům na střed města.

  • kompletní návrh zde

 

 

2. CENA ve výši 400 000,- Kč se uděluje soutěžnímu návrhu č. 2 účastníka UNIT architekti, s.r.o., Slezská 1454/117, Praha 3

Autor: Michal Kohout, David Tichý, Filip Tittl, Šárka Doležalová, Václav Přibyl, Tomáš Fiala, Petr Vozáb

Spolupráce: Jan Špilar, Michal Decker

Svah nad Černovicemi představuje jednu z posledních velkých nezastavěných ploch v prstenci předměstí, prostor pro jeho přirozené doplnění. Vytváříme místo s přehledem nad panoramatem města, které se ale samo zbytečně neexponuje. Vztah domů a prostorů, jejich měřítko a organizace podporují charakter klidného, v dobrém slova smyslu obyčejného, brněnského předměstí. Struktura zástavby je připravena pro spolupráci města a soukromých investorů na vytvoření udržitelné, sociálně bohaté lokality.

 

  • kompletní návrh zde

 

 

3. CENA ve výši 200.000,- Kč se uděluje soutěžnímu návrhu č. 6 účastníka Pelčák a partner architekti, s.r.o., nám. 28. října 1104/17, 602 00 Brno a Thomas Müller Ivan Reimann, Gesellschaft von Architekten mbH, Kurfürstendamm 178/179, 10707 Berlín, Německo

Autor: Petr Pelčák, Ivan Reimann, Thomas Mueller

Spolupráce: Tereza Abrhámová, Barbara Bartoňková, Michaela Brychtová, Jan Foltýnek, Martina Holá, Jan Kozák, Filip Musálek, Jan Rolinc, Richard Sukač, David Vahala, Eva Eagnerová

Největší výhodou bydlení ve městě je život ve městě. Kompaktnost, dosažitelnost, nabídka a pestrost příležitostí i (prostorových) zážitků, blízkost lidí tvořících komunitu – hustota. Současně srozumitelnost, silná místa, dobrá orientace. Identifikace s blízkým: čtvrtí i vzdáleným: historickým centrem na dohled, snadno dosažitelným MHD. Hojné parky a zahrady nejsou „zelení“, ale konkrétními, praktickými i poetickými prostory. Přednosti periferie i města spojené pro vnik živé lokality. Do života návrh odpovídající ÚP možno převést ihned.

  • kompletní návrh zde

 

 

Výstava Nové bydlení „Na Kaménkách“ proběhne ve dnech 25. – 29. října 2017 v Industře, Masná 9, Brno, ve dnech st – so 13.00-19.00, ne 10.00-19.00.  Více v události zde.

 

„Areál brněnského výstaviště a navazujících území“

Mezinárodní urbanistická dvoufázová otevřená ideová soutěž o návrh
Cílem soutěže je nalezení formy a způsobu využití území celoměstského významu, který bude zohledňovat limity (například velký městský okruh, záplavové území a podobně) a specifika lokality (například uzavřenost areálu, provozní vazby v areálu). Navržené řešení bude sloužit jako podklad pro změnu územně plánovací dokumentace.

  • Informace k urbanistické soutěži „Areál brněnského výstaviště a navazujících území“ ZDE

Status: Z dvaceti přihlášených návrhů postoupily čtyři návrhy do druhé fáze.

 

„Centrum volného času Nová Bystrouška“, Brno-Bystrc

Architektonická jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh
Předmětem soutěže je návrh nového objektu Centra volného času včetně samostatného objektu víceúčelového sálu a okolí v lokalitě Horního náměstí při ulici Kamechy v rozsahu řešeného území vymezeného soutěžními podklady. Nový objekt Centra volného času poskytne odpovídající zázemí pro realizaci volnočasových aktivit dětí, mládeže, rodičů s dětmi i široké bystrcké veřejnosti. Víceúčelový sál umožní provozování sportů a poskytne prostory pro sportovní, kulturní a společenské vyžití obyvatel Bystrce. Návrh citlivě dotvoří stávající strukturu sídliště a vymezí občanům městské části kvalitní veřejný prostor který bude maximálně respektovat stávající významnou plochu zeleně v území Horního náměstí.

  • Informace k architektonické soutěži „Centrum volného času Nová Bystrouška“ ZDE

Status: Výsledky soutěže schválí Rada města Brna na svém zasedání dne 31. října 2017. Poté budou výsledky zveřejněny zadavatelem pro veřejnost.