ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE  

O soutěžích

Jedním z mechanismů, kterým KAM zajišťuje, aby budoucí rozvoj Brna byl co nejkvalitnější, je soutěž. V našem případě se jedná o tzv. architektonickou soutěž, což je postup, jehož cílem je nalezení nejlepšího řešení stavby, souboru staveb, území nebo nalezení projektanta pro vypracování projektové dokumentace, územní studie nebo územně plánovací dokumentace.

Základem úspěšné soutěže je zpracování kvalitního zadání, na jehož základě soutěžící předloží své návrhy odborné porotě, která z nich vybere nejlepší řešení pro daný úkol.

Architektonická soutěž je specifická především tím, že, na rozdíl od jiných forem soutěží, přináší možnost získat za předpokládanou cenu konkrétní návrh řešení.

Soutěže KAM

 • „Na Kaménkách“, Brno-Černovice
  Urbanistická jednofázová užší projektová soutěž o návrh
  Předmětem soutěže je návrh urbanistického řešení dané lokality v rozsahu studie, která stanoví rozsah, formu a funkční využití daného území vč. návazností na okolní lokality. Návrh bude splňovat požadavky na současný městský prostor s převažující funkcí bydlení, doplněný o další funkce a plochy potřebné v kontextu lokality. Cílem je zahájení procesu tvorby životaschopné městské zástavby určené k bydlení vhodně navazující na zástavbu současnou, která bude zhodnocovat a rozvíjet charakter a potenciál zadaného místa. Tedy navrhnout příjemné městské prostředí schopné reagovat při nízkých energetických a ekonomických nákladech nejen na možné změny klimatu, ale i další globální změny ekonomicko-společenského charakteru.

 • „Areál brněnského výstaviště a navazujících území“
  Mezinárodní urbanistická dvoufázová otevřená ideová soutěž o návrh
  Cílem soutěže je nalezení formy a způsobu využití území celoměstského významu, který bude zohledňovat limity (například velký městský okruh, záplavové území a podobně) a specifika lokality (například uzavřenost areálu, provozní vazby v areálu). Navržené řešení bude sloužit jako podklad pro změnu územně plánovací dokumentace.

  • Informace k urbanistické soutěži „Areál brněnského výstaviště a navazujících území“ ZDE
 • „Centrum volného času Nová Bystrouška“, Brno-Bystrc
  Architektonická jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh
  Předmětem soutěže je návrh nového objektu Centra volného času včetně samostatného objektu víceúčelového sálu a okolí v lokalitě Horního náměstí při ulici Kamechy v rozsahu řešeného území vymezeného soutěžními podklady. Nový objekt Centra volného času poskytne odpovídající zázemí pro realizaci volnočasových aktivit dětí, mládeže, rodičů s dětmi i široké bystrcké veřejnosti. Víceúčelový sál umožní provozování sportů a poskytne prostory pro sportovní, kulturní a společenské vyžití obyvatel Bystrce. Návrh citlivě dotvoří stávající strukturu sídliště a vymezí občanům městské části kvalitní veřejný prostor který bude maximálně respektovat stávající významnou plochu zeleně v území Horního náměstí.

  • Informace k architektonické soutěži „Centrum volného času Nová Bystrouška“ ZDE