Minulost městského plánování v Brně

Nové hlavní nádraží u řeky Svratky a přiléhající čtvrť Trnitá, která vyrůstá z ničeho. Silnice směřující na Svitavy. Územní plán jako nejdůležitější dokument pro rozvoj. Ochrana před stoletou vodou a zároveň proměna nábřeží i první brněnská náplavka. Rozjezd architektonických, krajinářských i urbanistických soutěží na konkrétní projekty. Jmenujte ty nejobtížnější úkoly, kterým muselo Brno v posledních letech čelit, a kancelář architekta města najdete v první linii. Nebylo to tak ale vždy. Obnovena byla teprve v roce 2016 po dlouhé třináctileté pauze. Dnes je v týmu přes padesát zaměstnanců – architektů, urbanistů, městských a dopravních inženýrů, sociálních geografů nebo krajinářských architektů – pracujících na budoucnosti našeho města.

Už na počátku 20. století pamatuje Brno svého prvního městského architekta. Stal se jím Franz Holik, absolvent Akademie výtvarných umění ve Vídni a žák Otty Wagnera, jednoho ze zakladatelů moderní evropské architektury. Sám byl autorem secesního kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v ulici Křenová. Jako hlavní architekt Brna měl za úkol projektovat a vést městské stavby, mohl také zasahovat do vzhledu staveb vznikajících.

V dobách první republiky na jeho práci navázal Jindřich Kumpošt a později, v rámci nově zřízené Městské stavební kanceláře, také Bohuslav Fuchs, Oskar Poříska, Josef Polášek nebo Mojmír Kyselka.

Od devadesátých let dál

Na začátku 90. let existoval Útvar hlavního architekta zaměřený především na územní plánování a dokumentaci. V jeho čele stál od roku 1991 architekt Jaroslav Josífek, sám pracující na rozvoji Brna už od 60 let.

V roce 2003 rozhodlo vedení města o zrušení úřadu a pravomoci hlavního architekta převzal Odbor územního plánování a rozvoje. Jeho pracovníci se ale věnovali hlavně územnímu plánování a na mnoho jiných otázek
nezbýval čas. Brnu tak 13 let chyběl útvar architekta, který by systematicky pracoval na prosazování kvalitního rozvoje města. To se však záhy změnilo.

2016

Hle, Kancelář architekta města Brna

Studie, názory odborníků i hlasy veřejnosti se shodly, že důvěryhodná autorita s uceleným znalým pohledem na rozvoj města Brnu opravdu chybí. O zřízení takové autority proto v říjnu 2015 rozhodli brněnští radní a v únoru následujícího roku tak mohla vzniknout Kancelář architekta města Brna.

Hlavním úkolem KAM je už od počátku koncepční práce pro město Brno a vyjadřování se k projektům celoměstského významu. Pracuje také na přípravě územního plánu, tvorbě kultivovaných veřejných prostranství, organizaci architektonických soutěží i aktivním zapojování veřejnosti.

KAM s námi? A s kým?

Svého ředitele získala KAM pětašedesát dní po založení. Ve výběrovém řízení zvítězil původem brněnský architekt Michal Sedláček, který nasbíral cenné zkušenosti v různých koutech světa. Jeho prvním úkolem bylo vytvořit strukturu kanceláře, zaměstnat odborníky a pořídit potřebné vybavení.

Prvního července — s jedním zaměstnancem — se KAM začala zabydlovat v Malém Špalíčku přímo na Zelném trhu a oficiálně tím zahájila svou činnost. K poslednímu dni roku už v KAM pracovalo devět zaměstnanců.

Rychlý start městského architekta

První rok existence KAM se točil kolem územního plánování a otázky polohy hlavního nádraží. Ve spolupráci s městem Brnem se podařilo spustit informační kampaň o budoucnosti vlakového uzlu a sestavit harmonogram zadání i vypracování nového územního plánu. S jeho naplňováním začala KAM ihned, když uspořádala čtyři workshopy pro odbornou veřejnost na různá témata spojená s územním plánem.

První rok činnosti přinesl téměř dvě desítky návštěv radnic brněnských městských částí, nechyběly ani procházky s architekty nebo diskuse s veřejností.

2017

O výstavišti minulém i budoucím

Na začátku března převzala KAM organizaci mezioborové diskuse s názvem Brněnská ozvučená deska. Tématem sedmého setkání byla historie, současnost a budoucnost areálu brněnského výstaviště a okolí. Závěry dále posloužily k dotvoření zadání urbanistické soutěže na nové využití části areálu.

Soutěž za soutěží

První soutěž, kterou kdy kancelář brněnského architekta pořádala, odstartovala už v dubnu. Jejím předmětem byl návrh urbanistického řešení lokality Na Kaménkách v brněnských Černovicích. Cílem bylo stanovit rozsah, formu a funkční využití území a jeho návaznosti na okolí.

Celkem se KAM v tomto roce podařilo vyhlásit čtyři soutěže — kromě zmíněné černovické lokality šlo o ideovou soutěž zaměřenou na způsob využití areálu brněnského výstaviště a projektové soutěže na Kreativní centrum v bývalé Káznici a Centrum volného času Nová Bystrouška v Bystrci.

Překopali jsme zastaralé plány

Na konci druhého roku fungování byla KAM pověřena zpracováním více než 250 změn územního plánu. Následující rok mohla po důkladném seznámení se s rozsáhlými materiály začít práce na návrhu celého souboru změn a první pracovní verze byla odevzdána na konci června.

Plánujeme Brno s Brňany — offline i online

Plánovat nelze jen u stolu s experty a politiky. Tým KAM proto pravidelně vyrážel do městských částí za místními, kterým má město sloužit především. Série setkání KAM jede k vám! vysvětlovala témata územního plánování, zjišťovala lokální potřeby a odpovídala na otázky. Zapojilo se na 500 Brňanů z různých koutů města.

Názory lidí na konkrétní otázky spojené s rozvojem města byly sesbírány pomocí dotazníků přímo na setkáních, ale také online. Výsledkem průzkumu, dále doplněným o pohledy odborníků, úředníků i politiků, se pak stala publikace Vize prostorového rozvoje Brna. Dokument představil strategické cíle a promítl je přímo na specifické podmínky města.

2018

S nádražím k řece

Tým městského architekta na začátku roku podpořil výstavbu nového brněnského hlavního nádraží u řeky Svratky. Přesvědčivé důvody k tomuto postoji přinesla Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno, která vyhodnocovala různé varianty polohy nádraží u řeky, pod Petrovem i tu na současném místě. Vyšlo z ní, že oblast současného dolního nádraží je jako hlavní destinace cestujících vlakem pro Brno nejvýhodnější, protože tam lze postavit nádraží rychleji, levněji a bez dlouhých výluk.

Odborné stanovisko KAM sloužilo jako jeden z podkladů pro rozhodování brněnských zastupitelů. Současně nad tématem probíhala také další setkání — debatovalo se se studenty, širokou veřejností a nechyběly ani komentované jízdy po stopách brněnského nádraží.

Pověřeni k plánování

Do péče KAM se kromě změn stávajícího územního plánu dostala také starost o ten nový — v září byla pověřena zpracováním návrhu Územního plánu města Brna. A to podle pokynů k dopracování schválených v červnu brněnskými zastupiteli.

Blízko k veřejnosti

Městský architekt přilákal do Brna světově uznávaného architekta, urbanistu a prezidenta společnosti CIVITAS Marka Johnsona, který na hvězdárně široké veřejnosti prezentoval své zkušenosti a názory na rozvoj měst. Šlo o jeho první zdejší veřejné vystoupení.

Ve stejném roce byl také spuštěn výzkum brněnských budov a představena studie nové podoby Halasova náměstí. Spolu s debatami o poloze hlavního nádraží toho rozhodně nebylo málo.

Nová tvář pro Mendlovo náměstí

V ideové soutěži na proměnu Mendlova náměstí se představilo sedm ateliérů. Podle jejich výsledků na místě významného dopravního uzlu a historického náměstí postupně přibývá více zeleně a míst pro odpočinek a volný čas. Vítězný návrh je z pera brněnských architektů Michala Palaščáka a Michala Poláše.

… a padla i další rozhodnutí

Svých výsledků se dočkaly také soutěže na Kreativní centrum v Káznici, na areál výstaviště a nový sociálně zdravotní komplex na Červeném kopci. Káznice bude sloužit nejen umělcům, nabídne ateliéry, kanceláře, pracovny, multifunkční sál a muzeum historie tohoto místa. Ze sedmi účastníků soutěže vybrala odborná porota řešení architektů z pražského ateliéru KAVA.

Cílem soutěže na areál výstaviště bylo najít řešení, které umožní rozvoj veletržní činnosti a oživí jeho méně využívané části. Žádný z 20 přihlášených soutěžících sice neobdržel první cenu, ideová urbanistická soutěž však svůj účel splnila — přinesla portfolio návrhů a témat, která KAM využila jako podklad pro zadání i zpracování příslušné územní studie.

Sociálně zdravotní komplex vzniká na Červeném kopci podle řešení vítězného ateliéru RANGHERKA 5. Vyrůstá na místě bývalé léčebny dlouhodobě nemocných a nabídne téměř 200 lůžek pro seniory.

2019

Kuchařka kvalitního města

Jak vytvořit příjemné a bezpečné ulice, náměstí či parky? KAM v říjnu pokřtila novou knihu, která přináší konkrétní recepty. Principy tvorby veřejných prostranství teď slouží městu a jeho částem jako východisko pro zadávání úprav a rekonstrukcí veřejného prostoru, ale i jako průvodce pro architekty, projektanty a širokou veřejnost.

Čekárna

Roční vlaková výluka hlavního nádraží přinutila většinu cestujících využívat dočasně lokalitu dolního nádraží. Aby bylo čekání na vlak mezi zpustlými budovami o něco příjemnější, iniciovala KAM projekt Čekárny. Ta v prosklených modulech moderní konstrukce vytvořila kultivované prostředí, které navíc ukrývalo výstavu o rozvoji oblasti a aktualizovaný model budoucí čtvrti Trnitá. Na místě nechybělo wifi, zásuvky pro dobíjení ani venkovní občerstvení.

Sedmadvacet soutěžících pro chytrou čtvrť

Jak chytře přeměnit nevyužívanou část tepláren na Špitálce v novou čtvrť? To bylo předmětem otevřené ideové soutěže, které se účastnilo 27 soutěžících z různých koutů světa — mj. z Polska, Litvy, Velké Británie, Belgie nebo Singapuru. Mezinárodní porota nakonec jako nejlepší vybrala návrh autorů Jana Aulíka, Petry Skalické a Miloše Linharta z ateliéru Aulík Fišer architekti.

Mapa maloobchodů

Na konci ledna zveřejnili specialisté GIS interaktivní mapu maloobchodní sítě Brna. Přinesla informace o proměňujícím se sortimentu, velikosti prodejní plochy nebo odpovědi na to, kolik objektů ještě čekalo na své nájemce nebo kde byly obchody a služby lépe dostupné.

Navrhli jsme 250 změn

Začátkem roku KAM odevzdala návrh více než 250 změn územního plánu (tzv. balíček 43+) a v březnu z nich Zastupitelstvo města Brna vybralo 150 změn ke zkrácenému postupu pořízení (Změny ÚPmB 2019).

2020

Konec velké vody

Ochránit město před povodněmi, využít potenciálu řek i nábřeží a současně chránit životní prostředí. To dostal v září za úkol tým městské infrastruktury KAM, který se zaměřil na přípravu brněnských protipovodňových opatření a urychlení celého projektu. Jde totiž o klíčový projekt ochrany stávající zástavby města i umožnění nové výstavby v rozvojových lokalitách.

Brno virtuálně

Datoví specialisté KAM stojí za vznikem webové aplikace Budovy v Brně. Uživatelé si díky ní mohou od roku 2020 prohlédnout v trojrozměrném zobrazení, jak se mění využití různých podlaží i částí budov v historickém centru města. Mapa navíc znázorňuje, jakou plochu budovy či jejího patra různé funkce zaujímají. Využití má zejména pro územní plánování.

Podzemka pro Brno?

Brněnské metro, podzemní vlak, tramvaj, nebo jejich kombinace? Vedení města rozhodlo, že odpovědi přinese Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru. Dokument, jehož zadání připravila KAM, se zaměřuje na ekonomickou proveditelnost variant podzemní dráhy, hospodárnost provozu a technickou realizovatelnost — kudy jednou trať povede a jaká vozidla se po ní budou prohánět.

Územní plán — změněný a zveřejněný

Svého odevzdání se dočkalo přes 2 800 stran s dvaceti prostornými výkresy. KAM dokončila a zveřejnila nový návrh územního plánu — dokumentu, který udává směr budoucímu rozvoji Brna.

V roce 2020 — deset let od poslední aktualizace stávajícího územního plánu — se Brno konečně dočkalo vydání velkého balíku změn. Šlo jak o menší změny, úpravy zahrad na plochy pro stavbu rodinných domů, navýšení pater domů či velikosti podlažní plochy, tak i např. o větší proměny bývalých průmyslových areálů.

2021

Nové řešení náměstí Míru

S cílem vyřešit dlouhodobě nevyhovující podobu náměstí Míru uspořádala KAM architektonicko-urbanistickou soutěž. A nešlo pouze o celkovou proměnu náměstí, ale také sousedícího areálu bývalých vojenských objektů. KAM do přípravy soutěže zapojila klíčové aktéry v území i širokou veřejnost. Lidé se mohli zúčastnit sousedského setkání a vyjádřit se v anketách. Vítězný návrh od týmu architekta Luboše Františáka nabídl důstojné veřejné prostranství využitelné jako společenské i pobytové místo.

Vstup na hřbitov elegantní i kultivovaný

Předmětem další soutěže byla proměna širšího okolí hlavního vchodu Ústředního hřbitova. Do budoucna má totiž dojít k modernizaci technického a administrativního zázemí hřbitova i k rozšíření služeb pro návštěvníky. Důležitou součást tvořila také krajinářská architektura a výsadba zeleně. Z pěti soutěžních návrhů vybrala odborná porota ten od ateliéru Refuel.

Nová dlažba pro historické centrum

Česká tvoří hlavní spojnici mezi centrálním náměstím a důležitým dopravním uzlem. Spolu s Veselou, Solniční a dalšími ulicemi v okolí jde o velmi frekventované pěší trasy, zároveň ale také o poslední místa historického jádra města, která neprošla rekonstrukcí povrchu. KAM proto připravila koordinační studii, která navrhla sladit zdejší stavební práce a vytvořit veřejný prostor odpovídající významu místa. V roce 2021 proběhl výběr kvalitní, funkční a trvanlivé kamenné dlažby, na který téhož roku navázala první etapa proměny povrchů.

Uspořádali jsme pro Brno historicky největší českou soutěž

Moderní přestupní uzel a záruka dalšího rozvoje železniční dopravy nejen pro Brňany. Takový cíl měla mezinárodní soutěž na návrh nového hlavního nádraží ajeho okolí. Do prvního kola se zapojilo celkem 12 týmů, z nichž tři byly vyzvány přímo a další vybrala odborná porota. Celkem přišlo padesát žádostí o účast z patnácti zemí světa.

Do druhé fáze postoupily čtyři týmy, které měly za úkol své návrhy dopracovat. V červenci odborná porota složená z významných architektů rozhodla — nové brněnské hlavní nádraží vznikne podle návrhu nizozemských ateliérů Benthem Crouwel Architects a West 8.

Výsledky soutěže bylo možné si prohlédnout na výstavě v prostorách Nové radnice. Součástí byl mj. model budoucí podoby čtvrti Trnitá, který vznikl ve spolupráci s 3D studiem FAVU VUT v Brně. Široká veřejnost mohla přijít také na setkání a diskusi v kině Scala, na níž autoři čtyř návrhů z druhé fáze soutěže představili své vize, řešení nádraží samotného i přiléhajících částí vznikající čtvrti Trnitá.

Na chvíli městským plánovačem

Jak se plánuje město? Nebo proměna jedné ulice? Na to si mohli odpovědět účastníci interaktivní výstavy URBANIA, kterou uspořádalo město Brno společně s KAM. Výstava umožnila zájemcům převzít do svých rukou správu fiktivního města Urbania a podílet se na jeho rozvoji. Mohli tak získat lepší představu o principech, jimiž se řídí také tvůrci hlavního rozvojového dokumentu města Strategie Brno 2050. Expozici do Brna zapůjčil IPR Praha.

Navrhli jsme prosvětlený a přehledný podchod

Denně ho využívají tisíce lidí, čemuž odpovídá jeho stav. Podchod pod hlavním nádražím získalo město Brno do svého vlastnictví v roce 2020 a úkolem KAM bylo navrhnout změny, které nejsou závislé na opravách přednádraží. Místo prosvětlit, zlepšit bezbariérovost, obchody zmodernizovat do podoby pasáže či přidat informace o odjezdech vlaků a tramvají.

2022

Jak se hýbe Brno?

Na 2 500 domácností z brněnské metropolitní oblasti se zapojilo do průzkumu dopravního chování, který realizovala společnost STEM ⁄ MARK a trval zhruba dva měsíce. Získaná data slouží Studii proveditelnosti Severojižního kolejového diametru i souvisejícímu procesu tvorby dopravního modelu města Brna. Zároveň jsou cenným podkladem pro přípravu městských strategií a územního plánu.

I menší vodní toky Brna si zaslouží naši pozornost

Svratka a Svitava jsou největšími brněnskými řekami, proměna tříkilometrového úseku nábřeží první zmíněné ostatně začala na začátku roku, zdaleka ale nejde o jediné vodní toky. Na jihovýchodě Brna se KAM například zaměřila také na Ivanovický a Tuřanský potok. Nedostatečná kapacita koryt dnes totiž významně omezuje rozvoj území v okolí, na což dlouhodobě naráží zdejší obyvatelé nebo zástupci sousedících městských částí. Nechali jsme proto vypracovat studii, která posuzuje odtokové poměry i návrhy vhodných protipovodňových opatření.

Nový most přes Svitavu, park Černovická pískovna a nové základní a mateřské školy

Architektonické soutěže jsou důležitou součástí práce KAM. Pomohly určit podobu nového mostu přes Svitavu a přilehlého poříčního parku, ta vzejde z pera britského ateliéru William Matthews Associates. Tým krajinářského architekta Radka Prokeše zase přišel s vítězným návrhem parku Černovická pískovna. V příštích letech podle něj začne vznikat první etapa celého projektu, který spojí parkové a přírodní části oblasti, místa pro lidi i pro přírodu. Dalším projektem je mateřská a základní škola na Sadové v Králově Poli, který vznikne podle návrhu ateliérů XTOPIX a consequence forma. A pokračuje organizování dalších soutěží — svých vítězných návrhů se v následujícím roce dočkala ZŠ a MŠ v Nové Zbrojovce nebo předprostor Domu umění.

2023

Město hledá nového městského architekta

S posledním dnem roku 2022 skončilo funkční období zakladatele a zároveň prvního ředitele KAM. Vedením kanceláře byl pověřen architekt Jan Tesárek. Město Brno zároveň začalo s přípravou výběrového řízení na nového hlavního architekta.

Michal Sedláček pro město Brno udělal s týmem KAM za více než šest let mnoho dobré práce. Je toho tolik, že vás místo dlouhého vyjmenovávání odkážeme na publikaci Umění měnit Brno, která vyšla jako shrnutí stejnojmenné výstavy o dosavadní činnosti KAM.

Méně vizuálního smogu a důstojnější propagace kultury

Zachování genia loci a omezení takzvaného vizuálního smogu. To jsou důvody, proč tuzemská města v posledních letech stále více přistupují k omezování venkovní reklamy. V Brně se vedle regulace komerce pustili také do kultivace míst určených pro propagaci kulturních a společenských událostí. První vlaštovkou se stal nový rondel stojící na Mendlově náměstí. Řešení, které umožňuje nekomerční propagaci a zároveň nenarušuje charakter místa, hledaly společně s KAM Technické sítě Brno.

Nová data o hromadné dopravě i budovách

Cestujete MHD po Brně? Zajímá vás, jak si vede vaše linka ve srovnání s ostatními, třeba z hlediska rychlosti a zpoždění? Najít to můžete v nové aplikaci Pohyb vozidel MHD vytvořené KAM a zaměřené na sledování statistik linek hromadné dopravy v Brně. Umožňuje zobrazení místa shluků zpoždění u jednotlivých linek a rychlosti na úsecích mezi zastávkami. Pro hlubší analýzy lze použít také grafy, zobrazují například průběh cestovní doby za typický pracovní den nebo zpoždění na každém mezizastávkovém úseku linky ve špičce.

Dokončena byla také třetí fáze vytváření 3D modelu Brna. Město tak postupně získává model s vysokou přesností, který už teď slouží jako součást mnoha projektů. KAM při územním plánování, své místo měl při práci na podobě Brněnské třídy nebo územních studií, které se dotýkaly lokalit Západní brána a nová čtvrť Trnitá, nejen městu Brnu pak při posuzování vlivu nově navržených budov na stávající zástavbu, při analýzách šíření hluku, krizovém řízení nebo sledování znečištění vzduchu. I proto je možné si libovolné části modelu stáhnout a využívat na projektech s městem Brnem spojených. Ať už jde o práci architekta, urbanisty nebo stavaře.

Začala práce na Brněnských stavebních předpisech

Nový stavební zákon konečně umožnil, aby mělo Brno vlastní městské stavební předpisy. Jejich přijetí umožní zohlednit charakter města a stanovit přesnější standardy a požadavky, než jsou uvedeny v celostátních předpisech, které dostatečně nemohou reflektovat potřeby největších měst. Vedení města vzalo na vědomí jejich věcné zadání v květnu a zpracování jejich návrhu uložilo KAM. Rámcový harmonogram počítá s tím, že by mohly začít platit hned, jak to umožní nový stavební zákon, tedy od 1. července 2024.

…pro naše další kroky sledujte aktuální novinky.