Urbanistická studie
Halasovo náměstí

Studie řešení Halasova náměstí hledá odpověď na otázku, kde tento důležitý dopravní uzel a zároveň centrum Lesné leží a jak by mělo v budoucnu vypadat. Jde o místo, které nebylo dokončeno podle původních plánů sídliště a prochází neustálou transformací. Naší ambicí je stanovit plán úprav respektující hodnoty sídliště a koordinovat nové stavební záměry tak, aby se uzavřela urbanistická struktura Lesné a vznikla kvalitní, pohodlná a funkční veřejná prostranství. Zpracovatelem urbanistické studie je Kancelář architekta města Brna, která ji představila na začátku roku 2018.

Koncepce

Urbanistická koncepce je založena na definování dvojice hlavních veřejných prostranství – kamenného Halasova náměstí v místě dnešního parkoviště před obchodním domem Albert a zahrad na terasách před poliklinikou. Tyto prostory jsou propojeny novým pěším chodníkem podél sportovní haly Tesla.

Dále navrhujeme úpravu všech komunikací a chodníků, aby bylo lépe organizováno parkování, byly pohodlnější a bezpečnější chodníky a do ulic se vešly stromy. Navrhujeme také úpravu souvisejících prostranství – okolí zastávky Halasovo náměstí, prostory u domu nábytku, příjezdové komunikace od zastávky Poliklinika a komunikace nad výměníkem.

V rozhodující míře pracujeme se zelení, jako s hlavním prostorotvorným prvkem sídliště.

Počet parkovacích míst mírně navyšujeme s vědomím, že plné pokrytí požadavků na parkovací místa by vyřešily pouze citlivě umístěné parkovací domy. Ulice již nová místa neabsorbují a realizací parkovišť v plochách zeleně by došlo ke zničení jedinečného charakteru sídliště.

 

Urbanistické řešení

Urbanistické řešení

Etapizace

Z důvodu velkého rozsahu řešeného území rozdělujeme návrh do šesti etap.

  • První etapa je spojena se záměry soukromých investorů rekonstruovat v západní části lokality bývalý dům nábytku a tržnici. Veřejné prostranství je zde zčásti soukromým majetkem, a proto je nutné koordinovat soukromé záměry s veřejným zájmem.
  • Druhá etapa zahrnuje úpravy celé plochy stávajícího parkoviště (Halasova náměstí) a nové řešení ulice podél sportovní haly Tesla.
  • Ve třetí etapě je počítáno s úpravami hlavních příjezdových komunikací do lokality spojené úpravami uličních profilů a přidáni parkovacích kapacit.
  • Čtvrtá etapa představuje celkovou proměnu prostoru před objektem polikliniky, který se stane klidovým parkovým náměstím vymezeným vzrostlou zeleni. Součástí této etapy je vymezení plochy pro výstavbu nové budovy občanské vybavenosti.
  • Úprava přestupního uzlu hromadné dopravy je součástí páté etapy, která tuto „zelenou“ bránu do území Halasova náměstí kultivuje a vytváří důstojný nástupní prostor do sídliště.
  • Šestá etapa se zabývá transformací stávajícího objektu výměníku na parkovací dům s přidanou funkcí občanské vybavenosti v parteru.

 

Etapizace

Etapizace

I. etapa – Předprostor domu nábytku a tržnice

Předmětem řešení je úprava veřejného prostranství, které je částečně soukromým majetkem přiléhajícím k domu nábytku.

Zaměřujeme se na jednoduchou organizaci prostoru s upřednostněním pěší trasy od zastávek MHD, kolem obchodního domu Albert směrem do sídliště. Zrušena je proto možnost vjezdu automobilů z prostoru parkoviště před Albertem k domu nábytku, nově je toto místo obsloužené pouze z komunikace za obchodním domem.

Terénní zlom bude řešen opěrnou zdí oddělující parkování od chodníku. Betonová zeď bude opatřena dřevěnou treláží vhodnou pro růst popínavých rostlin. Ve spodní části bude průchod mezi dvěma úrovněmi řešen schodištěm. Toto místo bude uzavírat jednu stranu prostoru Halasova náměstí, proto zde navrhujeme umístit umělecké dílo připomínající básníka Františka Halase.

II. etapa – Halasovo náměstí, Tesla

Předmětem této etapy je celková proměna prostoru dnešního parkoviště u Alberta na klasické kamenné „tržní“ náměstí, které by mohlo být dějištěm společenského života obyvatel Lesné. Současné společenské prostory na Lesné jsou všechny přírodního charakteru, jde o louky a lesní palouky, které jsou špatně použitelné za mokra nebo v zimních měsících. Současně dojde k úpravě ulice kolem Tesly.

Současné parkoviště bude výrazně omezeno. Dnešní parkovací stání, která slouží nakupujícím, obyvatelům sídliště i návštěvníkům Tesly, budou rozmístěna do přilehlých ulic. Na náměstí zůstane asi třetina parkovacích míst, která mohou být časově omezena a v době konání akcí uzavřena.

Náměstí bude vydlážděno kamennou dlažbou, která bude členěna kamennými stružkami odvádějícími vodu z vodní fontány (trysky v dlažbě). Pod jediným stávajícím stromem, který se bohužel nachází nad vedením horkovodu a je tedy uvažován jako dočasná výsadba, bude instalována dřevěná paluba pro sezení a hru dětí. Celý prostor bude lemován stromořadím.

III. etapa – Hlavní příjezdová komunikace

Úpravou hlavní příjezdové komunikace i komunikací navazujících by mělo dojít k reorganizaci parkování a zejména k estetickému posílení hlavní vstupní ulice dvojitým stromořadím.

Nové dopravní řešení je založeno na zklidnění dopravy zvýšenými křižovatkami, dlážděnými povrchy opticky zužujícími komunikaci i organizací kolmého parkování. Provozně zůstane ulice v tzv. Zóně 30, upravena bude tak, aby umožnila bezpečný pohyb pěších.

Řešeno je i místo stávajícího objízdného zeleného obdélníku při ulici Heleny Malířové. Jeden z průjezdů bude zaslepen a při ulici Heleny Malířové budou doplněna kolmá parkovací stání. Vznikne malý pobytový prostor ukončující příjezdovou osu do sídliště i více parkovacích míst u bytových domů.

IV. etapa – Zahrady u polikliniky

V navržené koncepci zachováváme charakter tohoto prostoru jako předprostoru polikliniky a klidového prostranství. Doplňujeme jej o nové terasy navazující na stávající betonové zdi a vytváříme tak městsky upravenou formu parku – městskou zahradu. Na významném místě zde umísťujeme betonovou sochu, původně osazenou před výměníkem. Tato socha bude ústředním prvkem viditelným při příjezdu do území. Celý prostor bude rovněž lemován stromořadím.

Zahrady budou s tržním Halasovým náměstím propojeny chodníkem s alejí vedoucím kolem Tesly. Tato dvě prostranství budou společně vytvářet ohniska řešeného území, každé jedinečného charakteru, a přitom v souladu s původní koncepcí sídliště.

Pro jasnější vymezení hranice náměstí, ale i z důvodu hlukového odclonění zahrad od rušné ulice Okružní, navrhujeme možnost výstavby nového tří až čtyřpodlažního objektu v místě dočasné stavby bývalého zařízení staveniště. Sloužit by měl občanské vybavenosti s orientací směrem do sídliště podobně jako u Tesly.

V. etapa – Zelená brána Lesné

Hlavní poslání této etapy je zejména vytvoření důstojného vstupu do sídliště. To je možné pouze intenzivní výsadbou stromů a propojením výsadby obklopující sídliště. Důležité je estetické zkvalitnění tohoto prostoru pomocí sadových úprav a modelace terénu, které jsou hlavním charakteristickým znakem tohoto obytného souboru. Je třeba vylepšit první dojem ze sídliště při příjezdu od města. Spolu s tím navrhujeme zahradně osázet svah nad zastávkami a zatravnit kolejiště u zastávek tramvaje.

Vstup do kopce na tržní náměstí u obchodního domu je v současné době neuspokojivě řešen z estetického i funkčního hlediska. Stávající prudký chodník bude prodloužen a bude zmírněn jeho spád, schodiště budou napřímena a jejich stupně sjednoceny. Střední terasa se stánkem s rychlým občerstvením a bočním vstupem do areálu Tesly bude bezbariérově zpřístupněna novým chodníkem.

Dále je navrženo nové propojení zastávek se sídlištěm páteřním chodníkem po pravé straně louky podél trati. V tomto místě je třeba výraznější modelace terénu a dotvarování stávajícího nepěkného násypu nad horkovodem.

VI. etapa – Víceúčelový dům

Existence technické stavby výměníku v těžišti řešeného území představuje nelogické obrácení priorit a způsobuje, že nejvíce na očích je ryze účelová stavba oplocená nevzhledným plotem. Ve spojení s obchodním domem Albert vytváří prostorovou bariéru a urbanisticky není v místě přínosem.

Navrhujeme odstranění stavby výměníku a jeho nahrazení parkovacím domem, občanskou vybaveností a obchody. To vše v takové míře, která výrazně nemění ráz lokality. Navrhujeme nové pěší propojení sídliště a Tesly novým nezastřešeným průchodem. Veškeré střechy tohoto objektu mají být řešeny pohledově (např. jako zelené střechy), neboť jsou exponované z oken okolních bytových domů.