Co dělá Kancelář
architekta města Brna

Připravujeme pro vás nový územní plán, navrhujeme urbanistické a dopravní studie, organizujeme architektonické soutěže, chráníme vás před velkou vodou i změnami klimatu, podílíme se na tvorbě kultivovaných ulic, náměstí a parků. Zároveň usilujeme o zapojení odborné i široké veřejnosti do otázek týkajících se rozvoje města. Klíčová je pro nás budoucnost – na architekturu, urbanismus i tvorbu města se díváme z dlouhodobé perspektivy. Chceme, aby se Brno stalo pro další generace tím nejlepším místem k životu.

Naším projektem je Brno!

Usilujeme o město, kde se dobře žije a které je pro každého. Naši architekti, urbanisté, krajináři, inženýři i další odborníci plánují kvalitní a udržitelný ROZVOJ BRNA. Zpracováváme nový územní plán, územní studie, pozorujeme život ve městě a informace používáme pro jeho lepší budoucnost. Sledujeme velké brněnské projekty a zajímáme se i o ty malé.

Cílem KAM je pozitivně ovlivnit vývoj Brna i pomocí nové kvalitní ARCHITEKTURY. Organizujeme architektonické, urbanistické či krajinářské soutěže, které přináší ta nejlepší řešení složitých otázek.

Máme vizi města krátkých vzdáleností, ve kterém je snadné se POHYBOVAT pěšky, na kole, autem či městskou hromadnou dopravou. Důraz klademe na to, aby ulice sloužily především lidem. Řešíme tak obslužnost rozvojových lokalit, dopravu jako součást úprav veřejných prostranství nebo napojení významných staveb.

Nábřeží brněnských potoků i řek navracíme blíže přírodě a jejich VODU hlídáme před vzedmutím nově budovanými protipovodňovými opatřeními. Využívání prvků modrozelené infrastruktury, adaptační opatření a rozkvět okolní KRAJINY považujeme za zásadní způsoby, jak zajistit větší odolnost Brna vůči klimatickým změnám, záplavám či suchu.

Usilujeme o kvalitní VEŘEJNÝ PROSTOR a příjemný život ve městě, ať už jde o ulice, náměstí nebo parky. Pracujeme na výběru nejvhodnějšího typu dlažby, městského mobiliáře a vytvoření lepších podmínek pro zeleň ve městě.

Na proměnách Brna spolupracujeme s městem i veřejností. Spojení LIDÍ a MĚSTA prostřednictvím vzájemné komunikace a poznávání zaručí udržitelné plánování a rozvoj Brna pro nás i další generace.

Sledujeme celoměstské projekty

Jedním z našich úkolů je připravovat vyjádření za statutární město Brno, jako účastníka územního řízení o umístění staveb a území celoměstského zájmu.

Ať už jde o velké bytové domy nebo dopravní stavby. Naším cílem je, aby byly po svém dokončení pro město přínosem. Aby své okolí pomáhaly zlepšovat a dobře s ním komunikovaly. Aby nezapomínaly na životní prostředí města a řešily modrozelenou infrastrukturu i další adaptační opatření. Aby zkrátka nebyly „jako pěst na oko“.

Mezi roky 2016 a 2022 připravilo oddělení Informací o městě celkem 423 materiálů do Rady města Brna, 102 materiálů do Porady vedení a 221 různých odborných vyjádření a dopisů.

Jedná se o následující záměry:

  • bydlení: stavby v rozvojových lokalitách (výměra větší než 2,0 ha), v nichž má být realizováno víc než 100 bytových jednotek nebo 25 rodinných domů, bytové objekty s výměrou podlažní plochy větší než 10 000 m2
  • průmysl: stavby v rozvojových lokalitách (výměra větší než 2,0 ha) nebo lokalitách větších než 0,5 ha, pokud záměr podléhá posouzení vlivu na životní prostředí
  • rekreace: využití zvláštních ploch pro rekreaci v rozvojových lokalitách (výměra větší než 2,0 ha)
  • doprava: areály letišť, železniční tratě a zařízení, tratě a zařízení MHD, přestupní uzly a terminály hromadné dopravy, stavby základní komunikační sítě, parkoviště a hromadné garáže nad 100 parkovací stání, komunikace zajišťující obsluhu staveb a území celoměstského zájmu, rekreační cyklotrasy, přímé dopravní cyklotrasy
  • inženýrské sítě: dálková vedení (podle ČSN 73 6005) a nadřazená vedení (tranzitní, napájecí) včetně souvisejících zařízení, sítě zajišťující obsluhu staveb a území celoměstského zájmu
  • ochrana prostředí: revitalizace a úpravy vodních toků, stavby protipovodňové ochrany, vodní nádrže, využití ploch krajinné a městské zeleně a využití ploch pro nakládání s odpady
  • ostatní: administrativní budovy, polyfunkční objekty, nákupní centra, stavby veřejné vybavenosti celoměstského a nadměstského významu, území a veškerá výstavba v rekreační oblasti Brněnská přehrada, v areálu brněnského výstaviště, Zoologické zahrady města Brna, území a stavby v rámci přestavby železničního uzlu, v plochách mezi ulicemi Úzká, Dornych, Plotní, drážními tělesy a veškerá výstavba v plochách vymezených řekou Svratkou, ulicí Heršpická a drážním tělesem vedoucím k městu Břeclav
  • všeobecně: stavby vyšší něž 40 m (měřeno od úrovně ulice před hlavním vstupem)

Podrobnější parametry jednotlivých území a staveb celoměstského zájmu jsou uvedeny v příloze č. 8 Statutu města Brna zde.