Co dělá Kancelář
architekta města Brna

Připravujeme pro vás nový územní plán, navrhujeme urbanistické a dopravní studie, organizujeme architektonické soutěže, chráníme vás před velkou vodou i změnami klimatu, podílíme se na tvorbě kultivovaných ulic, náměstí a parků. Zároveň usilujeme o zapojení odborné i široké veřejnosti do otázek týkajících se rozvoje města. Klíčová je pro nás budoucnost – na architekturu, urbanismus i tvorbu města se díváme z dlouhodobé perspektivy. Chceme, aby se Brno stalo pro další generace tím nejlepším místem k životu.

Náplň práce týmu městského architekta

 • připravuje návrh nového Územního plánu města Brna
 • zpracovává změny stávajícího územního plánu
 • navrhuje a zadává urbanistické a dopravní studie
 • připravuje odborné podklady a odborná vyjádření pro zástupce města v oblasti architektury, urbanismu a rozvoje města
 • iniciuje a moderuje společná jednání mezi zástupci města, městských částí, investory a architekty
 • pracuje na kultivaci veřejného prostoru ve městě
 • připravuje architektonické a urbanistické soutěže
 • zapojuje veřejnost do plánování a rozhodování při tvorbě města formou anket, besed, workshopů, výstav, procházek a společného plánování
 • posiluje partnerství a spolupráci s vysokými školami, odborníky a veřejností

Vyjádření za statutární město Brno

Kancelář architekta města Brna připravuje vyjádření za statutární město Brno, jako účastníka územního řízení o umístění staveb a území celoměstského zájmu.  Jedná se o následující záměry:

 • bydlení – stavby v rozvojových lokalitách (výměra větší než 2,0 ha), v nichž má být realizováno víc než 100 bytových jednotek nebo 25 rodinných domů, bytové objekty s výměrou podlažní plochy větší než 10 000 m2
 • průmysl – stavby v rozvojových lokalitách (výměra větší než 2,0 ha) nebo lokalitách větších než 0,5 ha, pokud záměr podléhá posouzení vlivu na životní prostředí
 • rekreace – využití zvláštních ploch pro rekreaci v rozvojových lokalitách (výměra větší než 2,0 ha)
 • doprava – areály letišť, železniční tratě a zařízení, tratě a zařízení MHD, přestupní uzly a terminály hromadné dopravy, stavby základní komunikační sítě, parkoviště a hromadné garáže nad 100 parkovací stání, komunikace zajišťující obsluhu staveb a území celoměstského zájmu, rekreační cyklotrasy, přímé dopravní cyklotrasy
 • inženýrské sítě – dálková vedení (podle ČSN 73 6005) a nadřazená vedení (tranzitní, napájecí) včetně souvisejících zařízení, sítě zajišťující obsluhu staveb a území celoměstského zájmu
 • ochrana prostředí – revitalizace a úpravy vodních toků, stavby protipovodňové ochrany, vodní nádrže, využití ploch krajinné a městské zeleně a využití ploch pro nakládání s odpady
 • ostatní – administrativní budovy, polyfunkční objekty, nákupní centra, stavby veřejné vybavenosti celoměstského a nadměstského významu, území a veškerá výstavba v rekreační oblasti Brněnská přehrada, v areálu brněnského výstaviště, Zoologické zahrady města Brna, území a stavby v rámci přestavby železničního uzlu, v plochách mezi ulicemi Úzká, Dornych, Plotní, drážními tělesy a veškerá výstavba v plochách vymezených řekou Svratkou, ulicí Heršpická a drážním tělesem vedoucím k městu Břeclav
 • všeobecně – stavby vyšší něž 40m (měřeno od úrovně ulice před hlavním vstupem)

Podrobnější parametry jednotlivých území a staveb celoměstského zájmu jsou uvedeny v příloze č. 8  Statutu města Brna zde.