Brněnské stavební předpisy by mohly začít platit hned, jak to umožní nový stavební zákon

Publikováno: 10.5.2023

Práce na Brněnských stavebních předpisech začínají. Dnes radní vzali na vědomí jejich věcné zadání a zpracování jejich návrhu uložili Kanceláři architekta města Brna. Rámcový harmonogram počítá s tím, že by mohly začít platit hned, jak to umožní nový stavební zákon, tedy od 1. července 2024.

Brněnské stavební předpisy by mohly začít platit hned, jak to umožní nový stavební zákon

„Nový stavební zákon konečně umožní, aby mělo Brno vlastní městské stavební předpisy, což velmi vítáme. Jejich přijetí nám totiž umožní zohlednit charakter města a stanovit přesnější standardy a požadavky, než jsou uvedeny v celostátních předpisech, které dostatečně nemohou reflektovat potřeby největších měst,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Kancelář architekta města Brna na základě požadavku ze strany vedení města předložila základní rámec, podle kterého budeme postupovat – jedná se o Požadavky na Brněnské stavební předpisy a Rámcový harmonogram procesu jejich přípravy. Oba dokumenty jsme dnes projednali a zároveň jsme této naší příspěvkové organizaci uložili, aby ve spolupráci s Odborem investičním návrh předpisů zpracovala a předložila ke schválení.“

Vzhledem k tomu, že zatím není známa podoba celostátní prováděcí vyhlášky k novému stavebnímu zákonu, se kterou bude třeba koordinovat znění městských stavebních předpisů, je harmonogram stanoven jako rámcový. Je tedy možné, že dojde k nějakým drobným úpravám, plánovaná platnost od 1. července 2024 by ale neměla být ohrožena.

Brněnské stavební předpisy budou ctít stejné principy jako připravovaný nový územní plán. „Velký důraz bude kladen na kvalitu veřejných prostranství, na zachování a rozvoj krajinářské, urbanistické a architektonické hodnoty území, na zachování a vytváření polyfunkčního městského prostředí nebo na zadržování a vsakování dešťových vod. Předpisy také mají nastavit podmínky pro rozvoj celého území města v souladu s trendy udržitelného rozvoje, s nízkými nároky na dopravní a technickou infrastrukturu a s celkově nízkou energetickou náročností,“ informoval radní pro územní plánování a rozvoj Petr Bořecký a doplnil: „Při přípravě se zaměříme na přehlednost a srozumitelnost předpisů, jejichž znění budeme koordinovat s Prahou a Ostravou, abychom předešli roztříštěnosti a nepřehlednosti regulace ve velkých městech.“

Brněnské stavební předpisy budou v průběhu tvorby projednány s dotčenými odbory, městskými firmami, zástupci městských částí a stavebních úřadů i s odbornou veřejností – architekty a investory.

Požadavky na Brněnské stavební předpisy

 1. Budou v souladu s právním řádem ČR i EU, zároveň budou v souladu s obecně závaznými vyhláškami a jinými nařízeními statutárního města Brna.
 2. Budou respektovat základní obecné požadavky na stavby (zejména bezpečnost, hygiena, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí, energetická úspornost).
 3. Budou formulovány s ohledem na význam, velikost a charakter města Brna. Mohou proto stanovit přesnější standardy a požadavky, nežli je tomu v celostátních předpisech, které dostatečně nereflektují potřeby největších měst. Budou přitom vycházet z osvědčené praxe hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy 2018) a zároveň budou koordinovány s novými stavebními předpisy dalších zmocněných měst (Praha, Ostrava) tak, aby byly eliminovány negativní vlivy na projekční praxi spočívající v roztříštěnosti a nepřehlednosti regulace velkých měst.
 4. Vytvoří podmínky, aby nová výstavba zachovávala a rozvíjela krajinářské, urbanistické a architektonické hodnoty a aby respektovala specifický charakter předmětného území. Ve stabilizovaných zastavěných územích předpisy umožní diverzifikovat odstupy budov s ohledem na tento charakter.
 5. Budou respektovat volnou krajinu jako hodnotu a vytvoří podmínky pro důslednou ochranu nezastavitelných ploch a pro ochranu proti extenzivnímu rozvoji na úkor nezastavěného území. K tomu vytvoří podmínky, aby zastavěné území a zastavitelné plochy byly hospodárně využívány.
 6. Nastaví podmínky pro rozvoj celého území města v souladu s principy udržitelného rozvoje, s nízkými nároky na dopravní a technickou infrastrukturu a s celkově nízkou energetickou náročností.
 7. Podpoří zachování a vytváření polyfunkčního městského prostředí, jak v měřítku města (především v celoměstském centru, sekundárních a místních centrech, včetně zajištění dosažitelnosti zařízení občanského vybavení v přiměřené vzdálenosti), tak i jednotlivých staveb.
 8. Zvláštní důraz bude v předpisech kladen na kvalitu veřejných prostranství ve všech částech města, jejich systematické uspořádání a prostupnost města.
 9. Vytvoří podmínky pro výsadbu uličních stromořadí a pro vymezení ulic a dalších veřejných prostranství.
 10. Stanoví požadavky na zajištění dopravy v klidu a způsobu jejího zajištění s ohledem na polohu, dostupnost a obsluhu veřejnou dopravou, na míru a způsob využití pozemku, a to formou minimálních nebo maximálních hodnot.
 11. Stanoví pravidla pro zajištění ochrany území města před povodněmi.
 12. Stanoví podmínky pro zadržování a vsakování dešťových vod v zastavitelných plochách a na plochách k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, s možností jejich využívání jako alternativního zdroje a s cílem zmírňování účinků povodní.
 13. Zajistí ochranu obyvatel před hlukem v souladu s platnými hygienickými předpisy.
 14. Budou koncipovány s ohledem na uživatele, tj. uživatelsky přehledně a srozumitelně.

Další články

Vyhlášeno: Architektonicko-výtvarná soutěž na dílo k poctě královny Elišky Rejčky

Vyhlášeno: Architektonicko-výtvarná soutěž na dílo k poctě královny Elišky Rejčky

6.11.2023

Cílem soutěže je nalézt nejlepší návrh uměleckého díla k poctě královny Elišky Rejčky i s odkazem na její osobnost a působení v Brně. Součástí by mělo být také architektonicko-krajinářské řešení přilehlé plochy, která by s uměleckým dílem měla tvořit harmonický celek.

Plánování města jako základ pro rozvoj udržitelné mobility

Plánování města jako základ pro rozvoj udržitelné mobility

1.11.2023

Kancelář architekta města Brna se aktivně zúčastnila Světového silničního kongresu, který se po padesáti letech opět konal v Praze. Článek přijatý do sborníku konference se týkal otázky, zda je pro zlepšení dopravy lepší stavět uvnitř měst, nebo na předměstí. Stáhnout a přečíst si můžete také kompletní českou verzi textu.

Výstava: Česká cena za architekturu 2023

Výstava: Česká cena za architekturu 2023

24.10.2023

Přijměte naše pozvání na výstavu vítězných i všech nominovaných děl České ceny za architekturu 2023. Výstava se koná v GALERII! VSTUPTE v přízemí budovy Kanceláře architekta města Brna na Zelném trhu.