Brněnská třída

Brněnská třída se stane hlavní ulicí v prodloužení Příční, křížit bude Cejl, Křenovou, Zvonařku a ukončena bude kolmo na prodlouženou ulici Hladíkova. Pomoci má především s urbanizací zanedbaného území v sousedství historického centra města a dopravní obsluhou městských i soukromých záměrů v oblasti. Stane se také novou trasou pro hromadnou dopravu a cyklisty. Manažerem projektu je Kancelář architekta města Brna.

Proměna brownfieldů

Území v těsné blízkosti historického centra mezi ulicemi Milady Horákové, Cejl, Křenová a Zvonařka je silně zanedbané. Cílem posledních desetiletí je přestavba zdejších brownfieldů, jako je Mosilana, Dřevopodnik, již rozběhnutá Vlněna nebo tiskárna Typia, což je zvláště aktuální v dnešní době nedostatku bytů a zároveň snahy o ekonomicky i ekologicky udržitelný rozvoj vylučující masivní rozpínání města více a více do přírody.

Brněnská třída (dříve označovaná jako Nová městská třída) tvoří páteř tohoto území. Už před sametovou revolucí se vedly diskuze o podobě této páteře, kdysi měla mít parametry podobné jako pražská magistrála, poté se uvažovalo o třídě (sběrné komunikaci) kombinující velké dopravní zatížení a urbanistický význam hlavní ulice s obchody atd. V posledních letech se objevují plány s omezením automobilové dopravy pouze pro přímou obsluhu území, kde by však hromadná doprava a cyklisté projíždět mohli. Brněnská třída má mít délku 1300 metrů a šířku až 30 metrů. Její výsledná podoba bude výsledkem dopravní studie, která se nyní zpracovává.

Už od roku 1968 je Brněnská třída v územním plánu, i když se její parametry měnily. V současné době je součástí územní studie Špitálka, technické studie Brněnská třída, navrhované změny stávajícího územního plánu i návrhu územního plánu nového. Vzhledem k tomu, že stavba nové ulice přímo souvisí s navazujícími soukromými i městskými projekty, dá se očekávat, že bude vznikat postupně tak, jak budou jednotlivé brownfieldy revitalizovány.

Navazující projekty

  • tzv. chytrá čtvrť Špitálka – nové využití Teplárny (městské pozemky) – v přípravě
  • přestavba bývalé Mosilany (soukromník) – v přípravě
  • přestavba bývalého Dřevopodniku (městské pozemky, městská bytová výstavba) – v přípravě
  • přestavba bývalé Vlněny (soukromník – CTP) – v realizaci
  • regenerace Svitavského náhonu (tzv. Stará Ponávka) – v přípravě (v jiné části již realizace)