Defaultní obrázek

Poptávka: Podání cenové nabídky
Dodávka hardwarového vybavení – 2.vypsání

Lhůta pro pro podání nabídky: do 15.12.2022 do 15:00

Číslo poptávky: 2022/33

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodání hardwarového vybavení pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Předpokládaná doba plnění:

do 31.12.2022

Místo plnění:

Zelný trh 331/13, 602 00 Brno

Kontaktní osoba:

  • Bc. Tereza Frkáňová
  • +420 722 934 930

Způsob podání nabídky:

Nabídky vč. příloh budou podávány v sídle zadavatele (sekretariát v 3. patře), v pracovní dny od 09:00 do 15:00.

Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy "NEOTEVÍRAT". V případě, že obálka bude umístěna do další obálky, musí být i tato (vnější) obálka označena názvem veřejné zakázky.

Kvalifikace dodavatele:

Není specifikováno

Specifikace předmětu:

Dodávka hardwarového vybavení do Kanceláře architekta města Brna dle přiložené specifikace a včetně dopravy.