Technická infrastruktura: Zásobování plynem

Poptávka: podání cenové nabídky
Technická infrastruktura: Zásobování plynem

Lhůta pro pro podání nabídky: 14. 6. 2019 do 12:00 hod

Číslo poptávky: 2019/31

KAM Brno, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, Vás tímto vyzývá k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace k Územní studii s regulačními prvky „Jižní čtvrť“ v části: Technická infrastruktura: Zásobování plynem

Předpokládaná doba plnění:

06/2019 - 09/2019

Místo plnění:

Zelný trhy 331/13
602 00 Brno

Kontaktní osoba:

  • Ing. arch. Bohumila Hybská
  • +420 722 934 933

Způsob podání nabídky:

Nabídky budou dodány v papírové nebo elektronické podobě na emailovou adresu: frankova.petra@kambrno.cz. V papírové podobě budou doručeny na adresu: Zelný trh 331/13. 602 00 Brno, sekretariát 3. patro

Kvalifikace dodavatele:

Zhotovitel musí být autorizovanou osobou ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architekt a o výkonu povolání autorizovaných inženýr a technik činných ve výstavbě a musí být doloženo osvědčení o autorizaci v příslušném oboru. Zhotovitel musí doložit min. 1-2 reference prokazující zkušenost se zpracováním obdobného díla v obdobném rozsahu.

Specifikace předmětu:

Nabídky budou posouzeny z pohledu prokázání kvalifikace. Následně budou nevyřazené nabídky seřazeny v pořadí od nabídky s nejnižší nabízenou cenou po nabídku s cenou nejvyšší. Za nejvýhodnější nabídku bude považována nabídka, která splní požadovanou kvalifikaci, a s nejnižší nabízenou cenou za poskytované služby