Defaultní obrázek

Poptávka: Podání cenové nabídky
Zajištění licencí Microsoft 365 Business

Lhůta pro pro podání nabídky: do 29.3.2023 do 12:00

Číslo poptávky: 2023/03

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na zajištění licencí Microsoft 365 Business na období 24 měsíců pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Předpokládaná doba plnění:

24 měsíců

Místo plnění:

Zelný trh 331/13, 602 00 Brno

Kontaktní osoba:

  • Petra Fránková
  • +420 770 176 560

Způsob podání nabídky:

Nabídky budou podávány v sídle zadavatele (kancelář Územního plánování, 2. patro, do rukou Petry Fránkové), v pracovní dny od 09:00 do 15:00.

Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy „NEOTEVÍRAT“. V případě, že obálka s nabídkou bude umístěna do další obálky, musí být i tato (vnější) obálka označena názvem veřejné zakázky.

Kvalifikace dodavatele:

Není specifikováno

Specifikace předmětu:

Předmětem poptávky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na zajištění licencí kancelářského software Microsoft Office 365 (konkrétně verzí Microsoft 365 Business Basic a Microsoft 365 Business Standard) se závazkem na dobu 24 měsíců, na jejímž základě budou objednávány jednotlivé kusy licencí vybraného software, a to do maximálních limitů uvedených v poptávce.