Plynovod

Poptávka: Podání cenové nabídky
Plynovod

Lhůta pro pro podání nabídky: do 25.4.2019 do 12:00 hod

Číslo poptávky: 2019/22

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace – poddodávka pro vypracování územní studie „Lokalita brněnského výstaviště“ v části: Plynovod pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Předpokládaná doba plnění:

05 - 06/2019

Místo plnění:

Zelný trh 331/13, 602 00 Brno

Kontaktní osoba:

  • Ing. arch. Bohumila Hybská
  • +420 722 934 933

Způsob podání nabídky:

Elektronicky na emailovou adresu: frankova.petra@kambrno.cz.

Kvalifikace dodavatele:

Zhotovitel musí být autorizovanou osobou ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architekta a o výkonu povolání autorizovaných inženýra a technika činných ve výstavbě a musí být doloženo osvědčení o autorizaci v příslušném oboru Zhotovitel musí doložit min. 1-2 reference prokazující
zkušenost se zpracováním obdobného díla v obdobném rozsahu

Specifikace předmětu:

Návrh bude zpracován specialisty s odbornou způsobilostí, textová i grafická část bude opatřena autorizačním razítkem.