Defaultní obrázek

Poptávka: podání cenové nabídky
Právní služby v oblasti práva zadávání veřejných zakázek – ZRUŠENO!

Lhůta pro pro podání nabídky: do 17.08.2020 do 12:00

Číslo poptávky: 2020/15

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na právní služby v oblasti práva zadávání veřejných  zakázek pro zadavatele veřejné zakázky, Kancelář architekta města Brna. V případě této poptávky jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZoZVZ”), kterou zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení dle § 31 ZoZVZ.

Předpokládaná doba plnění:

od podpisu smlouvy na dobu určitou (do vyčerpání limitní částky 2.000.000 Kč bez DPH)

Místo plnění:

Zelný trh 331/13, 602 00 Brno

Kontaktní osoba:

  • Bc. Tereza Voltrová
  • +420 722 934 930

Způsob podání nabídky:

Nabídky budou doručeny v papírové podobě na adresu: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno, sekretariát 3.patro. Nabídky budou doručeny v neprůhledné a zalepené obálce s názvem poptávky a textem "NEOTVÍRAT".

Kvalifikace dodavatele:

Dodavatel předloží doklad vydaný Českou advokátní komorou prokazující členství dodavatele v této komoře dle zákona 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž dodavatel předloží seznam významných zakázek obdobného charakteru jako je předmět této poptávky, realizovaných v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení. Bližší informace v Poptávce k podání cenové nabídky.

Specifikace předmětu:

Zajištění právních služeb v oblasti práva zadávání veřejných zakázek. S vybraným dodavatelem bude uzavřena Rámcová smlouva o poskytování právních služeb. Předmětem plnění této poptávky je zejména poskytování komplexního právního poradenství související se zadáváním veřejných zakázek a soutěží o návrh.
Na základě Rámcové smlouvy budou Zadavatelem zadávány příslušné právní služby a konzultace, a to prostřednictvím samostatných objednávek.