Defaultní obrázek

Poptávka: Podání cenové nabídky
Technická infrastruktura: Zásobování vodou a odkanalizování území

Lhůta pro pro podání nabídky: do 14.06.2019 do 12:00 hod

Číslo poptávky: 2019/30

KAM Brno, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, Vás tímto vyzývá k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace k Územní studii s regulačními prvky ,,Jižní čvrr v části: TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA: ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ

Předpokládaná doba plnění:

06/2019 - 09/2019

Místo plnění:

Zelný trh 331/13, 602 00 Brno

Kontaktní osoba:

  • Ing. arch. Bohumila Hybská
  • +420 722 934 933

Způsob podání nabídky:

Nabídky budou dodány v papírové nebo elektronické podobě na emailovou adresu: frankova.petra@kambrno.cz. V papírově podobě doručeny na adresu: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno, sekretariát 3.patro.

Kvalifikace dodavatele:

Zhotovitel musí být autorizovanou osobou ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architekta a o výkonu povolání autorizovaných inženýra a technika činných ve výstavbě a musí být doloženo osvědčení o autorizaci v příslušném oboru. Zhotovitel musí doložit min. 1-2 reference prokazující zkušenost se zpracováním obdobného díla v obdobném rozsahu.

Specifikace předmětu:

Nabídky budou posouzeny z pohledu prokázání kvalifikace. Následně budou nevyřazené nabídky seřazeny v pořadí od nabídky s nejnižší nabízenou cenou po nabídku s cenou nejvyšší. Za nejvýhodnější nabídku bude považována nabídka, která splní požadovanou kvalifikaci, a s nejnižší nabízenou cenou za poskytované služby.