Nové hlavní nádraží Brno / Brno New Main Train Station

Mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonická dvoufázová užší projektová soutěž o návrh / International Urban Transport Architectural Two-Phase Restricted Competition

Nové hlavní nádraží Brno / Brno New Main Train Station

Status: Probíhající

Soutěžní podmínky a soutěžní dokumentace jsou dostupné na webové stránce https://zakazky.spravazeleznic.cz/vz00008077.

Soutěžní návrhy v 1. fázi soutěže se podávají do 22. 2. 2021 do 15:00 hodin SEČ.

Kontaktní osoba: Kristina Župková (+420 777 485 468, zupkova.kristina@kambrno.cz)

 

The competition conditions and competition supporting documents are available on the website https://zakazky.spravazeleznic.cz/vz00008077.

Deadline for submission of Competition proposals in the 1st phase is 22nd February 2021, 15:00 CET.

Secretary of the Competition: Kristina Župková (+420 777 485 468, zupkova.kristina@kambrno.cz)

 

Předmětem soutěže je návrh nového hlavního nádraží města Brna včetně zastřešení a podoby nástupišť, návrhu dispozic vnitřních prostor, umístění hlavní výpravní haly, podoby fasád drážních objektů, vzhledu drážního tělesa, návrhu mostních konstrukcí a souvisejících veřejných prostranství v podrobnosti urbanisticko-dopravní-architektonické studie.

Součástí návrhu je také nalezení optimální polohy a podoby autobusového nádraží, přestupního terminálu MHD, odstavných parkovišť, stanovišť taxi služby a úschovny kol. Návrh musí zohlednit jak jejich napojení na městskou dopravní síť, tak i jejich vzájemné vazby zejména s ohledem na kvalitu pěších přesunů a pěšího prostupu drážním tělesem a v neposlední řadě vazby na urbanistickou strukturu nové čtvrti.

Návrh také zahrnuje kompletní řešení přednádražního a zanádražního prostoru.

Jako místo ležící na evropské železniční dopravní síti TEN-T bude stavba svým významem i účelem značně přesahovat hranice města a bude zároveň důležitým dopravním terminálem pro všechny druhy veřejné hromadné dopravy. Tato významná veřejná budova se stane nejen novou vstupní branou do města Brna, ale i těžištěm nové čtvrti jižně od historického jádra města.

Cílem Soutěže o návrh je nalézt všestranně kvalitní řešení dopravního uzlu, který bude komfortní pro cestující, stane se součástí městské urbanistické struktury a obrazu města a současně nabídne atraktivní a veřejné prostranství ve své blízkosti.

 

The subject of the Competition is the design of the new Brno main train station, including roofing and platform design, interior layout design, location of the main passenger hall, facade of railway buildings, appearance of the railway body, design of bridge structures and related public spaces in the detail level of an urban-transport-architectural study.

Part of the design is also to find the optimal location and appearance of the bus station, public transport transfer terminal, parking lots, taxi service stations and bicycle storage. The proposal must take into account both their connection to the urban transport network and their interconnections, especially with regard to the quality of pedestrian movement and pedestrian access through the railway body and, last but not least, the links to the urban structure of the new district.

The design also includes a complete solution of the station forecourt and the area behind the station, including buildings according to the construction programme.

Seeing as it is a place located on the Trans-European Transport Network (TEN-T), the construction will, with its significance and purpose, significantly exceed the city borders and it will also be an important transport terminal for all types of public transport. This important public building will become not only the new entrance gate to the city of Brno, but also the Centre of a new district south of the historic city centre.

The objective of the Competition is to find a comprehensive solution for a transport hub that will be comfortable for passengers, become part of the city’s urban structure and image, and at the same time offer an attractive and public space in its vicinity.

Zahájení soutěže: 31.08.2020

Odevzdání soutěžních návrhů: 22.02.2021

Zasedání poroty:

Porota

Porota / Jury

Nezávislí / Independent

Prof. Ing. arch. Eva Jiřičná

Dipl. Ing. Peter Gero

Igor Marko, MA ARCH ARB

Prof. Ing. arch. Jan Jehlík

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

Ing. arch. Zdeňka Vydrová

 

Náhradníci – nezávislí / Independent substitudes

Ing. Vladimír Sitta

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

doc. Ing. arch. Irena Fialová

Ing. arch. Štěpán Valouch

 

Závislí / Dependent

Ing. Ladislav Kubíček

Ing. Luděk Minář

Ing. Mojmír Nejezchleb

JUDr. Bohumil Šimek

JUDr. Markéta Vaňková

 

Náhradníci – závislí / Dependent substitudes

Ing. Luboš Knížek

Ing. Pavel Paidar

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

doc. Ing. arch. Michal Sedláček

Ing. Martin Všetečka

 

 

 

Soutěžní podmínky a soutěžní dokumentace jsou dostupné na webové stránce https://zakazky.spravazeleznic.cz/vz00008077. Žádosti o účast se podávají prostřednictvím elektronického nástroje (zakazky.spravazeleznic.cz) do 25. 9. 2020 do 17:00 hodin.

The competition conditions and competition supporting documents are available on the website https://zakazky.spravazeleznic.cz/vz00008077. Requests to participate shall be submitted via electronic tool (zakazky.spravazeleznic.cz) within before 25th September 2020, 17:00.

 

 

UPOZORNĚNÍ

Lhůta pro podání žádostí o účast je prodloužena do 19. 10. 2020 do 17:00 hodin (více viz Vysvětlení soutěžních podmínek č. 6 na https://zakazky.spravazeleznic.cz/vz00008077).

NOTICE

The deadline for the submission of Requests to participate is extended until 19 October 2020, 17:00 CET (see more in Explanation of the Competition Conditions no. 6 on https://zakazky.spravazeleznic.cz/vz00008077).

 

 

Další prohlídka soutěžního místa se bude konat v pátek 4. 12. 2020. Sraz účastníků prohlídky je ve 13:00, a to před budovou Dolního nádraží na Rosické ulici v Brně.

Next tour of the competition venue will take place on friday on 4th December 2020. The participants of the tour will meet at 13:00 CET, in front of the building of the Lower Train Station on Rosická Street in Brno.

 

 

Lhůta pro podání soutěžních návrhů v 1. fázi soutěže je do 22. 2. 2021 do 15:00 hodin (více viz Vysvětlení soutěžních podmínek č. 6 na https://zakazky.spravazeleznic.cz/vz00008077).

The deadline for the submission of Competition proposals in the 1st phase is 22nd February 2021, 15:00 CET  (see more in Explanation of the Competition Conditions no. 6 on https://zakazky.spravazeleznic.cz/vz00008077).