Rekonstrukce třídy Kapitána Jaroše

Velkoryse založená ulice s výstavnými budovami z 19. století propojuje parky Koliště a Lužánky. Promenáda pod lipovou alejí se bohužel v průběhu posledních desetiletí stala jedním velkým parkovištěm a hrozilo další zhoršení stavu. Na městský projekt cyklostezky alejí jsme proto navázali vypracováním studie s cílem ukázat, že i dopravní řešení může působit kultivovaně, když respektuje hodnoty vybudované našimi předky a navazuje na ně. Zároveň chceme zachovat charakter ulice se vzrostlou alejí a vylepšit stanovištní podmínky stromů. Studie se stala podkladem pro investiční záměr na celkovou rekonstrukci ulice, která je naplánována na následující roky.

Předmětem záměru je celková rekonstrukce třídy Kpt. Jaroše, která představuje jeden z nejkvalitněji založených uličních prostorů města Brna a současně důležitou pěší spojnici centra města s parkem Lužánky.

Současný stav ulice je celkově neuspokojivý. Prostor slouží primárně jako kapacitní parkoviště, stávající asfaltové povrchy jsou za hranicí životnosti, zeleň je degradována provozem a nutnými opravami dochází k nekoncepčnímu řešení dílčích částí ulice bez celkového konceptu.

Projekt má za cíl zrovnoprávnit pěší a cyklistickou dopravu s automobilovou a vytvořit moderní městský prostor s funkčními prvky modrozelené infrastruktury. Projekt bude řešit částečnou výměnu inženýrských sítí, realizaci systému modrozelené infrastruktury, výměnu veřejného osvětlení. V rámci projektu dojde k cca 10% úbytku parkovacích stání dle průzkumu statické dopravy.

Hlavními body návrhu jsou:

  • ochrana a vylepšení stanovištních podmínek stávající lipové aleje (revitalizace původního
    konceptu ulice s alejí)
  • kultivace veřejného prostranství (vytvoření pobytových míst, architektonické ztvárnění
    koncových bodů aleje, zvýraznění a upřednostnění promenády v aleji)
  • realizace páteřní cyklostezky propojující ulici Lužáneckou s parkem Koliště II (projekt
    vyvolává požadavek na úpravu křižovatky Koliště x Milady Horákové)

Vizualizace