Urbanistická studie
Tuřanské náměstí

Tuřanské náměstí je významným příkladem centrálního veřejného prostranství ve venkovské zástavbě a zaslouží si důstojnější tvář. Dnes je nadměrně zatíženo osobní a nákladní automobilovou dopravou tvořící značnou bariéru a znehodnocující pobytový a společenský charakter původní návsi. Současná podoba prostoru je výsledkem živelného neregulovaného rozvoje území v místním i širším celoměstském měřítku, rovněž do značné míry ovlivněném dopravou. V roce 2018 proto Kancelář architekta města Brna představila urbanistickou studii s návrhem možné transformace veřejného prostranství na předměstí Brna.

Koncepce

Tuřanské náměstí je pomyslně rozděleno na čtyři základní prostory – alej, piazzettu, park a cestu. Každý z nich má svůj charakter a navzájem se prolínají.

 

Alej

Jako prostranství je jasně definována pomocí čtyřřadé aleje orientované jihovýchodním směrem k budově úřadu městské části. Prostranství navrhujeme vymezit z jihu dostavbou rohové parcely při respektování historicky dané stopy zástavby.

Piazzetta

Piazzetta je vymezena podél historické trasy, která propojovala ulice Špirkova a Sokolnická. Vytváří předprostor před západním průčelím dostavěného bloku a zároveň vykonává funkci plynulého přechodu do parku.

Park

Stávající park tvoří žádoucí filtr mezi zástavbou rodinných domů na náměstí v jihozápadní části a frekventovanou komunikací podél jihovýchodní hrany náměstí. Chybí zde však místo pro dlouhodobější trávení času obyvatel Tuřan. Plocha parku je pojata jako čistá trávníková plocha („louka“) s porostem ze stávajících stromů a vyčištěná od nežádoucích keřových porostů ať už podél parku, tak i uvnitř parku. Park protínají dvě pěší trasy na spojnici ulic Špirkova a Sokolnická. Další pěší trasu tvoří okružní promenáda po obvodu parku, která poskytuje různé aktivity (pavilon, vodní prvek, pomník).

Cesta

Největší bariéru v území tvoří komunikace II/380 podél jihovýchodní hrany náměstí. Návrh počítá s existencí připravovaného obchvatu Tuřan, který sníží intenzitu projíždějících vozidel, nicméně komunikace nadále zůstává významnou spojnicí Tuřan s centrem Brna, Chrlicemi a Slatinou. Abychom redukovali účinek dopravního charakteru komunikace, navrhujeme dosadbu aleje o chybějící stromy, vytváříme nové místo pro přecházení pěších a koncentrujeme zastávky blíže k přirozenému centru dění. Diagonální dopravní zkratku přes náměstí navrhujeme zrušit, celý prostor se tak zklidní a propojí pro lidi.

 

Komplexní urbanistické řešení

Komplexní urbanistické řešení

Alej

Prostor před úřadem městské části je dnes silnicí vedenou na osu hlavního vstupu do budovy rozdělen na dvě přibližně stejně velké plochy komunikace. Zásadní proměnu tedy představuje přemístění komunikace severněji, kdy na osu vstupu orientujeme chodník pro pěší a zároveň vytváříme předprostor před novým centrálním blokem.

Stávající kompozici třířadé aleje považujeme za velkou hodnotu, kterou chceme v návrhu podpořit dosázením čtvrté řady stromů a zdůrazněním orientace aleje směrem k budově úřadu pásy zeleně. Jednotlivé pásy jsou přerušeny klidovými zálivy s lavičkami a zatravňovací dlažbou. Osu na hlavní vstup na západním konci zvýrazňujeme místem se stávající studnou, která zde vytváří autentický vodní prvek. Naproti ní umísťujeme pódium-lavici. Prostor podél fasády centrálního bloku je nadimenzován v dostatečné šíří, aby zde bylo možné umístit např. posezení nebo stánek.

Komunikace pro automobilovou dopravu a pěší jsou v jedné výškové úrovni, od ostatních zpevněných ploch je odlišuje pouze dlažba. Parkovací zálivy podélných stání jsou provedeny vsakovací dlažbou. Nároží křižovatek jsou ohraničena zahrazovacími sloupky. Zásobování přilehlých objektů je možné řešit buď vyhrazenými parkovacími stáními nebo vjezdem na chodník. Odvodnění bude řešeno za použití retenčních a vsakovacích prvků. V maximální míře budou zachovány stávající stromy a v zelených pásech budou vysázeny okrasné trvalky a tráva.

Alej

Alej

Piazzetta

Dostavbou bloku dochází k vymezení nového pobytového místa – piazzetty. Místo, které v současnosti funguje jako zkratka pro automobilovou dopravu, je jí v návrhu zcela uzavřeno. Tím vzniká prostranství určené pro hry a bezpečný vstup do parku. Jedná se o plochu, která vytváří plynulý přechod mezi „kamennou“ a parkovou částí náměstí.

Prostranství je navrženo primárně jako předprostor dostavby bloku a rozšiřuje její parter. Piazzetta je trojúhelníkového půdorysu, ze dvou stran vymezena stromořadím a ze třetí strany parkem. Prostranství ale nemá zůstat jen prázdným dlážděným místem, součástí má být mlatová plocha s herními prvky, vodní prvek (vodotrysky) a mobiliář po obvodu. Stání na stávajícím parkovišti nejsou zrušena bez náhrady, místo nich vznikají nová parkovací stání po obvodu celého náměstí.

Piazzetta

Piazzetta

Cesta

Komunikace II/380 vytváří v současnosti těžko prostupnou bariéru. V případě realizace obchvatu počítá návrh se značným úbytkem nákladní dopravy, komunikace by se tak mohla stát běžnou městskou ulicí. Navrhujeme proto dosadbu aleje v místech, kde stromy chybí. Jejich přítomnost citelně zlepšuje obyvatelnost veřejného prostranství a zmírňuje negativní působení dopravně frekventované ulice.

Zastávky MHD přemísťujeme do prostoru před budovu Úřadu městské části tak, aby byly více v těžišti náměstí. To má za následek mírný posun geometrie komunikace II/380 jihovýchodním směrem. Zastávky MHD jsou navrženy jako zastávkové zálivy, které zachovávají plynulost provozu. Negativním dopadem zastávkových zálivů je nutnost odstranění několika vzrostlých stromů, které ale nahrazujeme novými.

Vedení chodníků zachováváme ve stávajících stopách, pouze kultivujeme prostor zelených pásů. Prostor před vstupem do Úřadu městské části je předlážděn, vybaven mobiliářem a zkultivován. Podél komunikace bude doplněno šest nových parkovacích míst.

Cesta

Cesta

Park

V současné době lze parkovou část náměstí vnímat jako samostatný ostrov obklopený ze všech stran vozovkami, kde chybí bezpečné příčné pěší propojení do severní části. Park proto není využíván způsobem, jaký by si zasloužil.

Další tíživý problém spatřujeme v celkovém stavu parkové zeleně. Při pohledu do minulosti je patrné, že v místě původního rybníčku byla jen volná travnatá plocha, kterou lemoval chodník se stromořadím. Postupem času byla tato plocha nekoncepčně osázena dalšími stromy a keři.

Výsledkem koncepčních úprav parku by měla být volná travnatá plocha se stromovým porostem. Pouze parkovací stání okolo parku a frekventovaná komunikace podél jihovýchodní hrany parku budou odstíněny nízkým keřovým porostem živých plotů, které budou vysoké maximálně 90 cm. Díky zrušení diagonální zkratky pro automobilovou dopravu by mohla být hrana parku v severní části dotažena až k bloku domů na náměstí a celý prostor náměstí se tak může propojit v jeden celek přístupný veřejnosti bez nutného překonávání vozovky.

Prostor parku budou křižovat dvě dlážděné pěší trasy, jedna ve stopě stávající zkratky pro automobilovou dopravu, druhá pak jako prodloužená trasa ústící do ulice Sokolnická. Po obvodu celého parku prochází pěší mlatová promenáda. Na jejím křížení s dlážděnými chodníky vytváříme drobná pobytová místa s vodním prvkem, sochou a pavilonem.

Na základě provedeného dendrologického průzkumu byly v návrhu odstraněny pouze stromy určené k pokácení. Dále navrhujeme odstranit keřové porosty uvnitř parku, které brání v prostupnosti parku.

Park

Park