Oznámení protiprávního jednání v pracovním kontextu

Ochrana oznamovatelů v rámci Kanceláře architekta města Brna (whistleblowing)

Kancelář architekta města Brna (KAM) od 1. 8. 2023 v souvislosti s účinností zákona č. 171/2023 Sb. ze dne 2. června 2023 o ochraně oznamovatelů (Zákon), kterým je do právního řádu našeho státu zapracována příslušná Směrnice EU, zavádí interní předpisy, postupy pro stížnosti, interní oznamovací systém a příslušné osoby.

Účel právní úpravy

Smyslem je sjednotit pravidla ochrany osob oznamujících porušení právních předpisů napříč EU. Zákon upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, povinnosti povinných subjektů, podmínky poskytování ochrany oznamovatelům a působnost Ministerstva spravedlnosti na úseku ochrany oznamovatelů.

Nejdůležitější pojmy

Povinný subjekt – organizace podléhající povinnostem podle Zákona. Zde Kancelář architekta města Brna, p.o.

Oznamovatel – osoba, která má nárok na ochranu před odvetnými opatřeními dle Zákona. Jde tedy o osoby, které pro KAM vykonávají nebo vykonávaly závislou práci v pracovněprávním poměru, služby, dobrovolnickou činnost nebo odbornou praxi či stáž.

Příslušné osoby – v prostředí KAM jsou těmito osobami zaměstnanci, kteří přijímají, evidují oznámení, komunikují s oznamovatelem, provádí následná opatření a poskytují zpětnou vazbu.

Dotčená osoba – osoba, která se měla dopustit protiprávního jednání.

Vnitřní oznamovací systém – Soubor postupů, dokumentace, technických a lidských zdrojů podílejících se na procesu ochrany oznamovatelů, evidenci a řešení oznámení. Tyto postupy zajišťují, aby ve všech fázích postupu byla chráněna totožnost každé oznamující osoby, dotčené osoby a třetích osob uvedených v oznámení, například svědků nebo kolegů.

Externí oznamovací systém – správcem tohoto systému je Ministerstvo spravedlnosti. Je určen pro oznamovatele, který nechce nebo nemůže využít interní oznamovací systém povinného subjektu. Ne každá právnická osoba je povinna mít interní oznamovací systém. Ve veřejné správě to dle Zákona mohou být například obce s méně než 10 000 obyvateli.

Příslušné osoby

Petra Fránková (pověřenkyně pro whistleblowing)
Ondřej Puczok (pověřenec pro whistleblowing)

E-mail
wb(zavináč)kambrno(tečka)cz

Telefon
+420 771 125 617

Kanály pro oznámení

Písemně
Na adresu Kancelář architekta města Brna, p. o., Petra Fránková/Ondřej Puczok, Zelný trh 331/13, 602 00 Brno. Obálku označit „Neotvírat!“

Webová aplikace pro oznámení
Aplikace je pro větší ochranu oznamovatele dostupná i ze sítě mimo Kanceláře architekta města Brna, p.o.

Osobně kterékoliv z pověřených osob
Osobní schůzka je možná po domluvě, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Ochrana osobních údajů

Příslušné osoby jsou povinny vést v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu: datum přijetí oznámení, jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy, shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li mu totožnost známa, datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou nebo pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek.

Příslušné osoby jsou povinny uchovávat podle požadavků zákona oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. Do evidence podle tohoto článku a k dokumentům souvisejícím s oznámením a k uchovávaným oznámením mají přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušné osoby.

Příslušné osoby neposkytují nikomu, tedy ani povinnému subjektu (organizaci), osobní údaje, které při své činnosti shromáždí a povinný subjekt tyto osobní údaje nezpracovává. Výjimky může stanovit pouze zákon.

Jediným správcem údajů jsou příslušné osoby a oznamovateli tak vůči nim zůstávají zachována práva na přístup k osobním údajům týkající se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a také právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterém je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vyloučení některých oznamovatelů

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

FAQ

Jakým zákonem se řídí ochrana oznamovatelů v našem státě?
Do 17. 12. 2021 měla být transponována do právních systémů členských států SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Vzhledem k tomu, že nenabyl návrh zákona účinnosti, nastoupila tzv. přímá aplikovatelnost směrnice. Zákon č. 171/2023 Sb. ze dne 2. června 2023 o ochraně oznamovatelů je účinný od 1. 8. 2023.

Čeho se může oznámení týkat?
Zákon definuje nejen okruh oznamovatelů, ale i taxativně věcnou působnost. Vyjmenovává oblasti této působnosti v §2. Jedná se o možné protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, nebo znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, porušuje tento zákon, nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie spadající do oblasti působnosti aktů Unie konkretizované v §2 odst. 1 písmene d) Zákona. Jedná se o jednání závažným způsobem ohrožující například veřejné finance, veřejné zdraví, ochranu životního prostředí, ochranu spotřebitele, bezpečnost výrobků, porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.

Co mohu jako oznamovatel dělat, když nemám důvěru v interní oznámení?
O důvěrnost systému oznamování a řešení oznámení se starají příslušné osoby, které jsou odpovědné za ochranu osobních údajů nejen oznamovatele, ale i dotčené osoby a třetích osob uvedených v oznámení. Oznamovatel, který přesto nemá důvěru v interní oznámení, může využít externí oznamovací systém a učinit oznámení prostřednictvím správce tohoto systému.

Mohu jako oznamovatel zveřejnit informace o protiprávním jednání prostřednictvím hromadných médií a vztahuje se na mě v takovém případě ochrana oznamovatele?
Ano, oznamovatel může prostřednictvím médií zveřejnit informace, například pokud nabude dojmu, že interní i externí oznamovací systém nesplnil svou úlohu. Nutno ovšem podotknout, že takový oznamovatel v případě nepravdivého oznámení může nést za svoje konání odpovědnost.

Mám jako oznamovatel strach z odvetných opatření zaměstnavatele, u kterého pracuje i moje manželka, vedených proti ní. Co mám dělat?
I rodinní příslušníci oznamovatele jsou chráněni právním řádem.

Mám strach, že se stanu cílem útoku kolegy, který si vymyslí nepravdivé oznámení.
Každé osobě, která v důsledku oznámení či zveřejnění nepřesných nebo zavádějících informací utrpí přímo či nepřímo újmu, by měla být zachována ochrana a prostředky nápravy, které jsou dostupné podle pravidel obecného vnitrostátního práva. Oznamovatel v takovém případě není chráněn v režimu Zákona a vystavuje se sankcím.

Jak mohu podat oznámení?
Doporučujeme použít webovou aplikaci, která umožňuje písemnou komunikaci, ale i nahrát přílohy v podobě dokumentů nebo hlasového oznámení. Aplikace také umožňuje anonymní komunikaci. Tento druh oznámení ovšem nespadá pod zákon o ochraně oznamovatelů. Z důvodů maximální důvěrnosti je aplikace provozována na prostředcích mimo infrastrukturu statutárního města Brna i KAM a zabezpečena souborem technických a organizačních opatření. K datům uloženým v této aplikaci mají přístup pouze příslušné osoby – pověřenci pro whistleblowing.
Další možnosti komunikace jsou uvedeny v sekci Kanály pro oznámení.

Tipy: Pro skrytí identity volajícího použijte před vytáčené číslo #31#. Na výše uvedený e-mail pište pouze obecné informace, například pokud vás zajímá, jak funguje webová aplikace pro oznámení, jak je zachována důvěrnost a anonymita nebo pokud si chcete domluvit schůzku i mimo budovu KAM.