knesl kynčl architekti a Projektová kancelář Ossendorf

Základní požadavek minimalizování zásahů do krajiny splňuje již podstata zadání, tedy zachování trasy X43 v její historické stopě dle „Územní studie Jihomoravského kraje“. Vazby a vztahy v krajině jsou tedy pouze lokálně upravovány bez zásadnějších zásahů do kontinuity rozvoje krajiny. Lze tedy říci, že nedojde k výraznému zvýšení rozsahu pozemních komunikací v území, v některých lokalitách dojde naopak, díky umístění trasy X43 pod povrch, k jeho snížení. Navržené řešení je podpořeno použitím tradičních prvků krajinné zeleně – alejí, stromořadí, remízů, hájů, které spolu s respektováním morfologie krajiny a zachováním a podporou příčných vazeb zlepší její biodiverzitu, nenaruší její využití člověkem a omezí negativní vliv dopravy na obytné a rekreační oblasti.

Přístaviště

Bystrc

Zastavěným územím na území Bystrce prochází trasa X43 pod povrchem, což umožní realizaci koncepce tzv. Spojovacího parku, tedy řešení nadzemní části formou parkových úprav s místy se specifickým charakterem. Dokončením koncepce města v zeleni, tedy vznikem Spojovacího parku dojde k logickému a bezproblémovému propojení sídlišť Bystrc I a Bystrc II včetně odpovídajícího přístupu k přehradě.

Zástavba je doplněna pouze solitérními hmotami charakteru objektů v krajině a s odpovídajícím měřítkem, které umožní doplnění chybějících funkcí v této části sídla. K fyzickému propojení mezi stávajícími strukturami dojde formou propojení stávajících komunikací a doplněním propojení nových, která reflektují jak vazby historické, tak možné budoucí po odstranění bariéry stávající komunikace.

Osa parku navazuje na novou osu přístupu k přehradě formou promenády, která je ukončena nábřežím s kolonádou v jediném místě, které takovýto velkorysý přístup k vodě umožňuje.

Předpokládá se polyfunkční využití nové zástavby s důrazem na funkci bydlení a služby. Mezi jediný výraznější zásah do stávajících funkcí patří přesun loděnice DPMB západním směrem.

Dopravní řešení v návrhu z větší části zachovává směrové i výškové řešení X43 dle „Územní studie Jihomoravského kraje“. Koridor X43 je navržen jako čtyřpruhový, směrově dělený, v Bystrci a Kníničkách je vedený v povrchově hloubených tunelech. V místech vjezdů do tunelů poblíž obytné zástavby jsou využívány terénní zářezy, které mohou být doplněny protihlukovými stěnami v kombinaci se zelení.

Přeložení tramvajové tratě v místě zastávky Přístaviště, umožňuje zachování smyčky Rakovecká i zastávky Přístaviště. Rovněž tím bude zabezpečeno mimoúrovňové křížení tramvajové tratě, pozemních komunikací a pěších tras a cyklotras. Dojde k přímému a bezkoliznímu napojení ulice Přístavní na novou promenádu a nábřeží. V blízkosti přístaviště bude také umístěno parkoviště pro přehradu se souběžnou funkcí záchytného parkoviště P+R (cca 500 míst) s návazností na tramvaj a X43.

Dopravní řešení na přehradě znemožní průjezd ulicemi Přístavní – Hrázní (kromě dopravní obsluhy).

Situace Bystrc (.jpg, 20 MB)

Bystrc

Kníničky

Propojení ulice Hrázní s Kníničkami přes ulici Rekreační zůstává zachováno beze změny.

Most přes řeku Svratku je navržen bez tubusu, vzhledem k dopravnímu zatížení, výškovému řešení a fyzikálním vlastnostem šíření hluku jsou použity pouze zvýšené protihlukové bariéry, případně na základě hlukové studie umožní jeho překrytí konstrukcí se zelenou střechou.

Součástí řešení je i nové propojení III/3847 na ulici Rozdrojovickou pro zlepšení přístupu k přehradě a snížení zátěže obytných oblastí.

Údolí Svratky

Bosonohy

V prostoru mimoúrovňové křižovatky D1 s X43, ke kterému je přimknut obchvat Bosonoh, vznikl prostor využitý pro krajinnou zeleň, jehož těžištěm je dubový háj doplněný remízy a alejemi či stromořadími podél nově budovaných komunikací, které izolují dopravní stavby od obytných oblastí.

Mezi trasou obchvatu a zastavěným územím Bosonoh je ve východní části navržen příměstský park s rybníkem na Leskavě.

X43 je navržena jako čtyřpruhová, směrově dělená, v prostoru napojení na D1 je vedená v povrchově hloubených tunelech.

Dopravní řešení vychází z „Územní studie Jihomoravského kraje“. Oproti řešení v „Územní studii Jihomoravského kraje“ je doplněn rozštěp na silnici III/3842 v lokalitě Veselka, přimknuta trasa obchvatu Bosonoh k trase X43 a jeho propojení s ulicí Nová v Troubsku.

Situace Bosonohy (.jpg, 19 MB)

Bosonohy

Vizualizace

Záznam prezentace studie