Pavel Jura a FAST VUT

Cílem návrhu je najít opačnou podobu dopravní infrastruktury – tedy nikoliv oddělující a obtěžující prvek, ale spojující a posilující životadárnou strukturu města v krajině. Fenomén 43 má pro město i krajinu zásadní a pozitivní potenciál, může hrát roli svorníku města a krajiny, páteře organismu obytného místa, která jednotlivé prvky řídí a spojuje současně. Může hrát roli „zipu“ který spojí dvě „hemisféry“ města do racionálního celku.

Klíčem ke změně současného negativního vlivu X43 je bezpochyby správné dopravní řešení, které vychází z „Územní studie Jihomoravského kraje“, avšak s úpravami dopravního řešení.

Přístaviště

Bystrc

Stávající trasa X43 i její současná podoba je pochopitelně vnímána poměrně negativně. Správným řešením trasy (vedené v tunelu), vhodný zapojením do Bystrce a dopravní infrastruktury (úsporné okružní křižovatky) je definován nový potenciál X43, jakožto zelený centrální park – svorník obou částí Bystrce, prostupný ve směru východ – západ, ale i ve směru sever – jih.

Lineární park spojující lesní pohledový horizont obory Holedná a jejího okolí s rekreační zónou Brněnské přehrady by byl celospolečensky významným počinem nejen pro městskou část, ale také pro celé město Brno. Dále by přinesl pozitivní ekologické dopady, stal by se významným interakčním prvkem ÚSES, zvýšil by ekologickou stabilitu krajiny, biodiverzitu, zlepšil by mikroklima.

V lokalitě přístaviště je navržena jedna okružní křižovatka, umístěná mimo hlavní pěší trasy, a to strategicky vzhledem ke křížení tramvaje, X43 a místních komunikací. Oproti původnímu řešení „Územní studie Jihomoravského kraje“ je křižovatka odsunuta mírně směrem jižním, což umožňuje jak optimální výškové křížení s trasou tramvaje, tak i bezkolizní pěší trasu Přístavní – přístaviště a její přimknutí k novému přestupnímu uzlu. Základem urbanistické koncepce přístaviště je soustava 3 veřejných prostorů osazených podél pěší osy Přístavní, které tvoří přístupovou „enfiládu“ k přístavišti. Jednotlivé prostory mají různou funkci, a tedy i různé řešení ploch a výsadby zeleně.

V návrhu je potvrzena a dále posílena historická trasa do Žebětína, a to zejména novým městským prostorem, zastávkami tramvaje a novou zástavbou v ústí ulice Nad Dědinou. Na straně staré Bystrce je trasa historické cesty avizována novým komunitním centrem – solitérní stavbou v centrálním parku. Nový přestupní uzel Nad Dědinou – Rakovecká TRAM – Rakovecká BUS je využitý i pro umístění nového objektu nadměstského významu – sportovní stavby aquaparku s komerčním a parkovacím zázemím.

Páteřní ulice je doplněna městskou zástavbou polyfunkčních objektů.

Řešení mimoúrovňového křížení v místě současného podjezdu ul. Odbojářské je upraveno tak, že je okružní křižovatka umístěna pod X43 (nikoliv nad X43). Tato dopravní koncepce uvolní prostor v prodloužení areálu ZŠ Laštůvkova směrem k ulici Vejrostově a zakládá tak prostor pro nové městské sportovní plochy, a to zejména s ohledem na optimální topografii terénu s menším výškovým rozdílem, než je tomu v jiných částech území.

Stávající kostra městské hromadné dopravy je modifikována novým návrhem v dílčích částech. V blízkosti přístaviště vzniká nový terminál s parkovacím objektem P+R.

Situace Bystrc (.jpg, 27 MB)

Bystrc

Kníničky

V Kníničkách je respektováno umístění mimoúrovňové křižovatky Rozdrojovice, avšak s modifikací na všesměrnou mimoúrovňovou křižovatku. Severní ústí tunelu je posunuto dále na sever – tedy tunel navrhujeme prodloužit tak, aby byly minimalizovány vlivy dopravy na stávající obytné části Kníniček.

Niveleta X43 v ulici Rekreační je navržena tak, aby zachovala hlavní přístupovou trasu z Kníniček k přehradě. Současně posun severního portálu tunelu umožňuje zachování stávající turistické trasy z Kníniček údolím Rozdrojovického potoka směrem k přehradě.

Oblouková mostní konstrukce přes údolí řeky „jedním krokem“ překlene údolí a působí velmi subtilně. Konstrukce je racionální, ohleduplná ke krajině a efektivní z hlediska nákladů. Nosná konstrukce je doplněna po obou stranách protihlukovými bariérami, jejichž mírné sklonění omezuje úhel lomu zvuku přes horní hranu bariéry, a tedy omezuje hlukovou zátěž v okolí.

Údolí Svratky

Bosonohy

Dopravní řešení navazuje na koncepci „Územní studie Jihomoravského kraje“ a přejímá trasování X43 s určitými úpravami.

V lokalitě severně nad Veselkou je navržena nová mimoúrovňová křižovatka. Toto řešení přináší pozitiva pro individuální dopravu místních obyvatel, současně eliminuje vliv nákladní dopravy na plochy stávající zástavby.

V prostoru významného vrcholu Hradisko je navržen nový ekodukt. Navržená pozice ekoduktu využívá strategické místo na trase X43, které poskytuje těsný souběh X43 a silnice Žebětín, tedy zakládá nejkratší možný rozpon ekoduktu. Současně je toto místo optimální nejkratší spojnicí PR „Bosonožský hájek“ a protilehlého Hradiska – v širším kontextu tedy ideální pro spojení krajinných fenoménů přes dopravní infrastrukturu.

Dopravní infrastruktura je doplněna – nad rámec zadání – novou obytnou zástavbou v lokalitách Bosonohy a Troubsko. V Bosonohách je doplněna zástavba a propojení ulic Troubská – Ševčenkova. Ve východní části Bosonoh v lokalitě ulic Sedla a Kopiska jsou doplněny plochy bydlení a veřejné prostory v křížení ulic a krajinný prvek – vodní plocha s rekreační zelení v nivě potoka Leskavy. V Troubsku je doplněna zástavba mezi ulicemi Nová a Sekorova, současně s novým protihlukovým zeleným valem podél napojení X43 / D1.

Situace Bosonohy (.jpg, 26 MB)

Bosonohy

Vizualizace

Záznam prezentace studie