Rada KAM

Rada KAM

Rada KAM je stálým poradním orgánem ředitele, který ji také zřizuje na dobu neurčitou. Schází se dle potřeby, nejméně však dvakrát v kalendářním roce a jedná podle jednacího řádu rady organizace. Rada KAM zejména podává řediteli návrhy a doporučení, sleduje činnost organizace a konzultuje s ředitelem koncepci jejího rozvoje, vyjadřuje se k záměrům investic organizace nebo investic s organizací spojených, projednává roční závěrky i výroční zprávy organizace a projednává podněty občanů týkající se činnosti organizace.

Ing. arch. Radek Suchánek Ph.D.
děkan Fakulty architektury VUT v Brně

Absolvent Fakulty architektury VUT v Brně. V době doktorského studie absolvoval roční stáž na Sint-Lucas Gent. Profesní činnost má dvě základní větve. Odbornou činnost praktikujícího architekta – rodinné domy, bytové domy, veřejné budovy jakož i práce spojené s urbanismem a krajinou. Činnost spojená s pedagogickým a vědeckým působením byla do roku 2022 spojená s Fakultou umění a architektury Technické univerzity v Liberci, kde vedl Katedru architektury a Katedru urbanismu, kterou také zakládal. Od roku 2018 byl prorektorem TUL pro rozvoj a vnější vztahy. V září 2022 byl zvolen děkanem FA VUT pro funkční období 2022-26.

doc. Ing. arch. Jiří Oplatek
architekt

Absolvent Fakulty architektury VUT v Brně. Po krátkém působení v Útvaru hlavního architekta města Brna emigroval do Švýcarska.  Tam 11 let pracoval v basilejském ateliéru Vischer + Weber Architekten a v roce 1981 založil vlastní kancelář Vischer + Oplatek Architekten. Získal také švýcarské státní občanství a stal se členem Švýcarského  spolku inženýrů a architektů SIA. Z jeho kanceláře vzešly desítky projektů a realizací, jako je např. Centrum volného času pod dálničním mostem Dreirosen v Basileji nebo Domov seniorů v Münchensteinu. Po sametové revoluci se architekt Oplatek zapojil do odborného života v Brně, kde 20 let vyučoval na Fakultě architektury VUT. Zde se také v roce 1995 habilitoval. Vykonává také řadu aktivit a činností pro město Brno a Českou republiku v poradních sborech i porotách.

Ing. arch. Ondřej Vysloužil
ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury v Ostravě

Absolvent Fakulty architektury VUT v Brně. Při spolupráci s renomovaným architektonickým studiem Atelier 8000 v Praze se podílel na projektech administrativních a obchodních budov, obytných staveb i na návrzích urbanistických celků. V pražském ateliéru působil na pozici hlavního architekta projektů až do roku 2007. Po návratu do rodné Ostravy pracoval ve studiu ATOS 6. Od roku 2009 má se svou ženou architektkou kancelář VYSLOUŽIL ARCHITEKTI. Od počátku se zajímal o iniciaci urbanistického rozvoje města dobrého pro život. Konkrétně v moravskoslezské metropoli stojí za projekty Oživená Ostrava, Malá Kodaň a přeměnou několika veřejných prostranství. Od 1. října 2019 je ředitelem Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA), tedy městské organizace zaměřené na koncepční a urbanistické projekty a na rozvoj kvalitní architektury a veřejného prostoru v Ostravě.

Mgr. Ondřej Boháč
ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde vystudoval Sociální a regionální geografii. Po studiu působil v občanském sdružení Oživení. V letech 2006 až 2010 pracoval jako koordinátor GIS dat v Útvaru rozvoje hlavního města Prahy. Od roku 2011 byl poradcem prvního náměstka primátora a o dva roky později se stal ředitelem odboru Kancelář primátora. Od roku 2015 působil jako zástupce ředitele a od roku 2016 působí jako ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek
náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby, člen Rady města a Zastupitelstva města Liberec

Absolvent Fakulty stavební VUT v Brně a Fakulty umění a architektury TUL v Liberci. Zde působil jako odborný asistent na katedře urbanismu. V roce 2011 byl vedoucím mezinárodního projektu – “ Liberec město s vizí – pro 21. století“ – strukturální plán pro město Liberec. Je častým porotcem architektonických a urbanistických soutěží. Společně s Janou Janďourkovou Medlíkovou založil architektonickou kancelář Atakarchitekti, kde spolupracovali na přípravě oceňovaných veřejných i privátních staveb. Mezi roky 2019 a 2022 byl vedoucím Odboru kanceláře architektury města – KAM L na libereckém magistrátě. Od roku 2022 je náměstkem primátora Liberce pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby.

doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.
vedoucí ateliéru Salzmann, Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze

Absolventka oboru krajinářská architektura na Corvinus University v Budapešti, Ph.D. titul získala v roce 2008 na SPU v Nitře na Slovensku, habilitovala v roce 2022 na FA ČVUT v Praze. Je autorizovaným krajinářským architektem České komory architektů a členem představenstva ČKA. V současnosti působí na FA ČVUT v Praze v rámci oboru Krajinářská architektura, vyučuje o krajině, plánování krajiny, o kulturní krajině a zelené infrastruktuře, vede Atelier Salzmann, který se věnuje velkému měřítku krajinářských projektů. Pracuje jako autorizovaná krajinářská architektka v oblasti plánování krajiny. Přednáší o významu plánování krajiny v územním plánování, zejména pro starosty obcí, mikroregiony a místní akční skupiny.

Dřívější členové

Ing. arch. Petr Bořecký
Ing. Jana Drápalová
Ing. Hana Kašpaříková
Ing. Petr Kunc
MUDr. Daniel Rychnovský

Ing. arch. Aleš Burian
doc. Ing. arch. Jan Jehlík
MgA. Jakub Kořínek
doc. Ing. arch. Jiří Oplatek
Ing. arch. Tomáš Zlámal

Mgr. Ondřej Boháč
Dipl. Ing. Peter Gero
Ing. Alena Heinišová
Ing. arch. Antonín Hladík
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.
Prof. Ing. arch. Petr Pelčák
Mgr. Adam Švejda
Ing. arch. Zdeňka Vydrová
Ing. Petr Zahradník