Rada KAM

Rada KAM

Rada KAM je stálým poradním orgánem ředitele, který ji také zřizuje. Rada KAM má za úkol sledovat činnost organizace a konzultovat s ředitelem koncepci jejího rozvoje, monitorovat využívání financí, její hospodaření a investice, sledovat výběrová řízení, zadávání veřejných zakázek nebo personální zabezpečení, projednávat roční závěrky, výroční zprávy a podněty od občanů. V neposlední řadě taky podává řediteli KAM návrhy a doporučení.

Mgr. Ondřej Boháč

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, poté působil v občanském sdružení Oživení. V letech 2006 až 2010 pracoval jako koordinátor GIS dat v Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. Od roku 2011 byl poradcem prvního náměstka primátora a o dva roky později se stal ředitelem odboru Kancelář primátora. Od roku 2015 působil jako zástupce ředitele a od roku 2016 působí jako ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Ing. Alena Heinišová

Po absolvování Střední průmyslové školy elektrotechnické v Pardubicích vystudovala České vysoké učení technické v Praze, fakultu stavební, obor Pozemní stavby. V roce 2001 nastoupila na České dráhy, na obor investiční. Od roku 2008 působí na SŽDC, nejprve na odboru investičním a následně na odboru přípravy staveb. V pozici ředitelky odboru přípravy staveb je od května 2018.

Ing. arch. Antonín Hladík

Vystudoval České vysoké učení technické v Praze a od roku 1971 byl pracovníkem Útvaru hlavního architekta města Brna a později působil v Brnoprojektu, městské projektové organizaci. V roce 1991 založil vlastní společnost s názvem Urbanismus, Architektura, Design Studio, s.r.o. Je spoluautorem Územního plánu sídelního útvaru města Brna z roku 1982 a autorem Územního plánu města Brna z roku 1994, platného dosud, a řady dalších významných územních dokumentů pro město Brno. Na počátku 90. let vytvořil metodiku územního plánování pro nové společenství a ekonomické podmínky, podle níž se již více než 30 let rozvíjí naše město. Významná je i jeho pedagogická činnost na Fakultě architektury VUT v Brně. Antonín Hladík je celostátně uznávaným urbanistou a je pověřován zpracováním koncepčních, metodických nebo ověřovacích materiálů pro ústřední orgány, jako je Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo vnitra.

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

Vystudoval obor Geografie a regionální rozvoj a také obor Německý a ruský jazyk. Absolvoval doktorské studium v oboru Geografie dopravy. Dlouhodobě se v rámci města Brna věnuje problematice dopravy, územního plánování a rozvoje. Dříve pracoval jako odborný pracovník Geografického ústavu Masarykovy univerzity a manažer Svazku obcí Šlapanicko, kde koordinoval především výstavbu cyklostezek. Od roku 2014 je také zastupitelem městské části Brno-střed. V minulosti působil jako předseda komise výstavby a územního rozvoje RMČ Brno-střed a byl členem komisí územního plánování a dopravy Rady města Brna. V současnosti je radním pro územní plánování a rozvoj města Brna.

Mgr. Adam Švejda

Vystudoval Komunikace a média na Karlově univerzitě v Praze. V letech 2011-2012 působil jako tiskový mluvčí Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, v letech 2012-2013 jako Marketing a PR manažer v České komoře architektů a od roku 2013 do současnosti jako vedoucí Sekce vnějších vztahů Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Ing. Petr Zahradník

Ekonomický expert, analytik a konzultant specializující se na problematiku Evropské unie. V roce 2009 se stal členem Národní ekonomické rady vlády (NERV). V letech 1993-1995 působil v Ústavu pro evropská a mezinárodní studia při Úřadu lucemburské vlády a v Mezinárodním ústavu pro analýzu aplikovaných systémů v rakouském Laxenburgu. Po návratu do České republiky působil více než sedm let jako makroekonomický analytik v soukromých společnostech aktivních na kapitálovém trhu – Conseq Finance (1999-2003) a Patria Finance (1995-1997). V letech 1995-1999 působil také jako konzultant Kanceláře prezidenta republiky. Od roku 2006 je členem EuroTeam při Evropské komisi, DG ECFIN, a od roku 2010 je členem Expertní poradní skupiny EPOS při Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.