Nový územní plán se musí upravit a znovu projednat

Publikováno: 5.9.2022

Brněnští zastupitelé vrátili v červnu návrh nového Územního plánu města Brna pořizovateli s pokyny k úpravě a novému projednání. Celý tento proces může trvat podle kvalifikovaných odhadů 12–24 měsíců. Po tuto dobu, maximálně však do konce roku 2028, zůstává v platnosti starý územní plán.

Nový územní plán se musí upravit a znovu projednat

Zastupitelé vedli k tomuto pro město klíčovému dokumentu velmi obsáhlou, mnohahodinovou diskusi, do níž se zapojili také starostové městských částí. Zvažovala se různá řešení, například i to, že se nový územní plán schválí v předložené podobě a neprodleně se začnou připravovat jeho změny.

Nakonec se hlasovalo o dvou klíčových usneseních. Zastupitelé nesouhlasili se stažením bodu z programu a vrátili předložený návrh Územního plánu města Brna pořizovateli, tedy magistrátnímu odboru územního plánování a rozvoje, s pokyny k úpravě a novému projednání.

Zastupitelstvo požaduje zpřesnění a doplnění regulace zástavby ve stabilizovaných plochách, především ve vnitroblocích, nebo rozčlenění ploch bydlení na ty, které jsou určeny pro individuální bydlení v rodinných domech, a na plochy pro domy bytové. Pokyn se týká i pozemků získaných městem bezúplatně od státu – je nutné jejich využití uvést do souladu se stanovenými podmínkami těchto převodů.

Dále pak má být vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území doplněno o posouzení zvýšené intenzity zátěže ve stabilizovaných plochách nebo musí být dostatečně zdůvodněno, proč není toto zvýšení posouzeno. Pořizovatel má také prověřit opodstatněnost a přiměřenost změn stavebních ploch na nestavební a důkladně opakovaně posoudit připomínky městských částí z veřejného projednání.

Ze zasedání Zastupitelstva města Brna je vždy pořizován audiovizuální záznam, celou diskusi je tedy možné zhlédnout na webových stránkách města. Projednávání bodu k návrhu územního plánu začíná v čase 2:15:45.

Zdroj: Brněnský metropolitan, září 2022

Další články

Procházka: Krajinou města do Tyršova sadu

Procházka: Krajinou města do Tyršova sadu

4.9.2023

Z historického centra na místo bývalého městského hřbitova s krajinářským architektem. Centrum Brna nabízí různé typy urbanizované krajiny – od ulic přes náměstí po parky. A to různých stáří, stylů i současného využití. Pohled krajinářského architekta v nich dokáže najít detaily, které mohou další profese přehlédnout. Akce proběhne jako součást festivalu Den architektury.

Hledáme projektanta protipovodňových opatření na Svitavě (etapy XXI a XXII)

Hledáme projektanta protipovodňových opatření na Svitavě (etapy XXI a XXII)

21.8.2023

Realizace protipovodňových opatření je zásadní pro další rozvoj města. Město ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna připravuje úpravu nábřeží Svitavy v lokalitě bývalého areálu Zbrojovky. Brněnští radní schválili zahájení zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro etapy XXI a XXII (Zbrojovka).

Kde sázet stromy a jak o ně pečovat? To ukáže chystaný standard uličních stromořadí

Kde sázet stromy a jak o ně pečovat? To ukáže chystaný standard uličních stromořadí

16.8.2023

Fungující město není jen nahodilý shluk ulic, ale systém, kde zástavba vzniká podle plánu, řeší se dopravní propojení jeho částí a vybavení vším, co lidé k životu potřebují. Podobně to platí o sídelní zeleni, ani tady by neměl vládnout chaos. Konkrétně na stromy v uličním prostoru se zaměří připravovaný Městský standard uličních stromořadí jako prostředek pro plánování, výsadbu a péči o ně. Se souhlasem Rady města Brna ho zpracuje Kancelář architekta města Brna (KAM).