Nový územní plán se musí upravit a znovu projednat

Publikováno: 5.9.2022

Brněnští zastupitelé vrátili v červnu návrh nového Územního plánu města Brna pořizovateli s pokyny k úpravě a novému projednání. Celý tento proces může trvat podle kvalifikovaných odhadů 12–24 měsíců. Po tuto dobu, maximálně však do konce roku 2028, zůstává v platnosti starý územní plán.

Nový územní plán se musí upravit a znovu projednat

Zastupitelé vedli k tomuto pro město klíčovému dokumentu velmi obsáhlou, mnohahodinovou diskusi, do níž se zapojili také starostové městských částí. Zvažovala se různá řešení, například i to, že se nový územní plán schválí v předložené podobě a neprodleně se začnou připravovat jeho změny.

Nakonec se hlasovalo o dvou klíčových usneseních. Zastupitelé nesouhlasili se stažením bodu z programu a vrátili předložený návrh Územního plánu města Brna pořizovateli, tedy magistrátnímu odboru územního plánování a rozvoje, s pokyny k úpravě a novému projednání.

Zastupitelstvo požaduje zpřesnění a doplnění regulace zástavby ve stabilizovaných plochách, především ve vnitroblocích, nebo rozčlenění ploch bydlení na ty, které jsou určeny pro individuální bydlení v rodinných domech, a na plochy pro domy bytové. Pokyn se týká i pozemků získaných městem bezúplatně od státu – je nutné jejich využití uvést do souladu se stanovenými podmínkami těchto převodů.

Dále pak má být vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území doplněno o posouzení zvýšené intenzity zátěže ve stabilizovaných plochách nebo musí být dostatečně zdůvodněno, proč není toto zvýšení posouzeno. Pořizovatel má také prověřit opodstatněnost a přiměřenost změn stavebních ploch na nestavební a důkladně opakovaně posoudit připomínky městských částí z veřejného projednání.

Ze zasedání Zastupitelstva města Brna je vždy pořizován audiovizuální záznam, celou diskusi je tedy možné zhlédnout na webových stránkách města. Projednávání bodu k návrhu územního plánu začíná v čase 2:15:45.

Zdroj: Brněnský metropolitan, září 2022

Další články

Brněnské stavební předpisy zaručí kvalitní rozvoj města

Brněnské stavební předpisy zaručí kvalitní rozvoj města

21.2.2024

Rada města Brna dnes dostala k projednání koncept Brněnských stavebních předpisů (BSP). Nabýt účinnosti by měly k 1. červenci tohoto roku, tedy shodně s novelou nového stavebního zákona, kdy nahradí novou celostátní vyhlášku. Od tohoto data se stanou závaznými pro všechny stavebníky, projektanty i úřady zapojené do povolovacího procesu. Zpracování dokumentu zajistila Kancelář architekta města Brna (KAM) ve spolupráci s Odborem investičním Magistrátu města Brna.

Město Brno zveřejní návrh nového územního plánu, čeká ho společné jednání s ministerstvy nebo Jihomoravským krajem

Město Brno zveřejní návrh nového územního plánu, čeká ho společné jednání s ministerstvy nebo Jihomoravským krajem

14.2.2024

Už 20. února bude možné si prohlédnout návrh nového Územního plánu města Brna. Na základě pokynů od Zastupitelstva města Brna z června 2022, zákonných požadavků a aktuálních změn na území města došlo k dopracování tohoto dokumentu. Nejdříve poputuje do takzvaného společného jednání, kdy se k jeho podobě budou moci vyjádřit dotčené orgány, jako jsou ministerstva, odbory brněnského magistrátu nebo Krajský úřad Jihomoravského kraje. Následovat bude veřejné projednání, které je plánováno na letní měsíce tohoto roku.

Procházka: Rekonstrukce interiéru Ústavního soudu

Procházka: Rekonstrukce interiéru Ústavního soudu

2.2.2024

První procházka za architekturou roku 2024 byla opravdu speciální. Vypravili jsme se totiž do budovy Ústavního soudu, kde jsme se spolu s autory – Darjou a Ondřejem Kafkovými z ateliéru MOAD – zaměřili na rekonstrukci sněmovního sálu a jeho okolí, tedy nejvýznamnějších prostorů v budově.