Územní studie
Brněnské výstaviště

Město Brno rozhodlo o stavbě multifunkční haly pro 12 tisíc návštěvníků v západní části brněnského výstaviště. Realizace tohoto typu stavby je zároveň příležitost pro rozvoj areálu a zkvalitnění veřejných prostranství. Proto Kancelář architekta města Brna (KAM) zpracovala na pokyn Rady města Brna územní studii Lokalita Brněnského výstaviště (květen 2020). Úkolem KAM bylo prověřit možnosti otevření areálu a umístění nových stavebních záměrů, včetně jejich napojení na technickou a dopravní infrastrukturu.

Cíle studie

Ačkoli je výstaviště jeden z nejvýznamnějších celoměstských areálů, dosud nebyl k dispozici žádný územně plánovací podklad, který by upřesnil jeho funkční a prostorové uspořádání podle územního plánu a sloužil pro rozhodování v územní.

Cílem územní studie bylo prověřit možnosti rozvoje a otevření areálu a umístění nových stavebních záměrů v území, včetně jejich napojení a obsluhu dopravní i technickou infrastrukturou. Dále prověřit a navrhnout prostupnost území pro pěší a cyklisty, především od Mendlova náměstí, ulice Hlinky směrem k řece Svratce a koupališti Riviéra.

Perspektiva

Perspektiva

Jako jeden z podkladů pro územní studii sloužily také výstupy z mezinárodní ideové soutěže Areál brněnského výstaviště a navazujícího okolí. Soutěž pořádala KAM a výsledky byly schváleny Radou města Brna v lednu 2018.

Návrh územní studie vyhodnocuje závěry soutěže, uvedené cíle koordinuje s rozvojovým plánem areálu Veletrhy Brno (tzv. Masterplan) a plánovanými záměry města.

Vizualizace záměrů v areálu

Hlavní principy studie

Otevření areálu

Studie počítá s postupným otevřením areálu. Ve východní části navrhuje volný přístup k objektům podél ulice Hlinky (divadlo, pavilon UMPRUM aj.) a také k rozsáhlému prostranství před pavilonem A. V západní části počítá s umístěním víceúčelové haly pro 12 tisíc návštěvníků. Ta by měla nabídnout jak zázemí pro sportovní využití (zejména lední hokej), tak kulturní, kongresové a výstavní aktivity.

Multifunkční hala

S ohledem na plánované funkce a kapacitu multifunkční haly určuje studie umístění vstupů pro pěší po celém obvodu stavby. Zároveň by měl být po celém obvodu vymezen alespoň 10 metrů široký pruh veřejného prostranství pro pěší. Vedle kompozice a umístění určuje studie také maximální výšku stavby, kvůli ochraně dominanty pavilonu Z nesmí její nejvyšší bod přesáhnout 238 m n. m.

Návrhové principy – kompoziční osy

Návrhové principy – kompoziční osy

Dvouřadá alej od Hlinek až k Riviéře

Prostranství mezi halou a pavilonem Z bude mít charakter živého parteru. Klíčovým prvkem by měla být dvouřadá alej stromů, která povede od tramvajové smyčky Lipová-Hlinky směrem na jih k areálu Riviéra. Studie počítá také s revitalizací a doplněním parku v okolí Bauerova zámečku.

Schéma zeleně

Schéma zeleně

Doprava

Studie přebírá dopravní řešení zpracované firmou PK Ossendorf pro zajištění dopravní obslužnosti multifunkční haly. Řešení počítá s přestavbou stávající komunikace na ulici Bauerova na Velký městský okruh. Dále navrhuje doplnění obslužných komunikací pro multifunkční halu, areál BVV, napojení Riviéry, sportovního areálu Kometa a dalších.