Defaultní obrázek

Poptávka: podání cenové nabídky
Fyzický model k soutěži o návrh Nové hlavní nádraží Brno – II. vypsání

Lhůta pro pro podání nabídky: 21.10.2020 do 15:00

Číslo poptávky: 2020/24

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na výrobu fyzického architektonického modelu pro mezinárodní urbanistickou dopravně architektonickou dvoufázovou užší projektovou soutěž o návrh Nové hlavní nádraží Brno (dále jen „soutěž o návrh“) . V případě této poptávky jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZoZVZ”), kterou zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení dle § 31 ZoZVZ.

Předpokládaná doba plnění:

7 měsíců od podpisu smlouvy

Místo plnění:

Zelný trh 331/13, 602 00 Brno

Kontaktní osoba:

  • Bc. Tereza Voltrová
  • +420 722 934 930

Způsob podání nabídky:

Nabídky budou doručeny v papírové podobě na adresu: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno, sekretariát 3.patro, vyjma vzorku, který bude fyzicky předložen vedle podané nabídky.
Nabídky budou doručeny v neprůhledné a zalepené obálce s názvem poptávky „Fyzický model k soutěži o návrh Nové hlavní nádraží Brno“ a textem „NEOTVÍRAT“.

Kvalifikace dodavatele:

Dodavatel předloží seznam nejméně 3 významných dodávek ve formě čestného prohlášení (seznam významných dodávek) realizovaných za poslední 8 roků před zahájením tohoto poptávkového řízení, kdy aspoň jedna spočívá ve vytvoření architektonického/urbanistického modelu v měřítku 1:500 až 1:2000 ve finančním objemu každé významné dodávky nejméně 50.000,- Kč bez DPH a druhá v měřítku 1:200 až 1:500 ve finančním objemu každé významné dodávky nejméně 25.000 Kč bez DPH. Bližší informace v Poptávce k podání cenové nabídky.

Specifikace předmětu:

Předmětem poptávky je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na vytvoření fyzického modelu k soutěži o návrh Nové hlavní nádraží Brno v měřítku 1:500, o rozměrech 3 x 4 m (tj. rozsah území 1,5 x 2,0 km). Model se bude skládat ze 12 částí o rozměru 1 části 1 x 1 m. Všechny části budou napojeny na podložku úchytným systémem (např. vruty, zámky). Fyzický model musí vykazovat barevnou stálost a základní mechanickou odolnost (nesmí být možné ho poškodit pouhým dotykem). Očekává se, že model bude vystaven ve vnitřních prostorách. Rozložení modelu na části se bude provádět pro účely přednášek, prezentací či jiných zvláštních prezentací. Spolu s modelem bude dodán i stojan (spodní konstrukce).

Zadavatel požaduje kontrolní dny v průběhu výroby modelu, a to dle dohody s vybraným dodavatelem a dle termínu uvedených ve smlouvě (příloha č. 3 poptávky).

Podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této poptávky.

Doplňující informace

Odkaz ke stažení přílohy č. 6 (Podkladová data celého modelu) získá uchazeč na vyžádání po zaslání žádosti na emailovou adresu: voltrova.tereza@kambrno.cz.

Jedná se o II. vypsání poptávky v novém znění. Přílohy původní poptávky č. 2020/17 již nejsou platné. Veškeré přílohy jsou aktualizovány.