Brněnské stavební předpisy

Brněnské stavební předpisy (BSP) budou vydány jako nařízení statutárního města Brna a částečně nahradí prováděcí předpisy stavebního zákona. Nabýt účinnosti by měly k 1. červenci 2024, tedy shodně s novelou nového stavebního zákona, kdy nahradí novou celostátní vyhlášku. Od tohoto data se stanou závaznými pro všechny stavebníky, projektanty i úřady zapojené do povolovacího procesu. Zpracování dokumentu zajistila Kancelář architekta města Brna ve spolupráci s Odborem investičním Magistrátu města Brna.

Vydání brněnských stavebních předpisů umožňuje nový stavební zákon, který přinesl možnost pořízení vlastních městských předpisů pro tři největší města Česka. Dokument tak po schválení umožní zohlednit charakter velkého města a stanovit přesnější standardy a požadavky, než jsou uvedeny v celostátních předpisech, a může přispět ke zrychlení stavebního řízení. Důraz je tak kladen na prostupnost města a jeho zahušťování i kvalitu uličních prostranství.

Koncept BSP bude do července projednán v připomínkovém řízení s jednotlivými městskými částmi a příslušnými dotčenými orgány. Po vypořádání připomínek bude tento dokument v květnu předložen brněnským radním k odsouhlasení a následnému vydání.

Předpisy přispějí k rozvoji města v souladu s principy udržitelnosti. Velký důraz je kladen na zachování a rozvoj krajinářské, urbanistické a architektonické hodnoty území stejně jako na zvyšování kvality městského prostředí. V neposlední řadě bude ještě více podporováno využívání modrozelené infrastruktury – mimo jiné zadržování a vsakování dešťových vod – nebo výsadba uličních stromořadí.

Záměrem je, aby spolu s nabytím účinnosti Brněnských stavebních předpisů bylo vydáno také Úplné znění stavebních předpisů pro Brno 2024, které bude obsahovat BSP včetně celostátní vyhlášky v rozsahu platném pro Brno. Dokument bude významnou pomůckou zjednodušující orientaci v platnosti předpisů pro veřejnou správu, projektanty, investory a celou odbornou i laickou veřejnost.