Defaultní obrázek

Poptávka: Podání cenové nabídky
Hardwarové vybavení

Lhůta pro pro podání nabídky: do 1.10.2020 do 12:00

Číslo poptávky: 2020/18

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodání  hardwarového vybavení pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Předpokládaná doba plnění:

nejpozději 14 dní od podpisu smlouvy

Místo plnění:

Zelný trh 331/13, 602 00 Brno

Kontaktní osoba:

  • Bc. Tereza Voltrová
  • +420 722 934 930

Způsob podání nabídky:

Nabídky včetně všech příloh podávejte v papírové podobě na adresu: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno, sekretariát 3.patro v neprůhledné a zalepené obálce s názvem poptávky a textem „NEOTVÍRAT“.

Kvalifikace dodavatele:

Není specifikováno

Specifikace předmětu:

Dodání hardwarového vybavení do Kanceláře architekta města Brna dle přiložené specifikace a včetně dopravy.