Defaultní obrázek

Poptávka: Podání cenové nabídky
Rámcová smlouva na zajištění tiskařských a polygrafických služeb

Datum zveřejnění poptávky: 22.02.2024

Lhůta pro pro podání nabídky: do 6.3.2024 do 15:00

Číslo poptávky: 2024/03

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky k uzavření rámcové smlouvy na zajištění tiskařských a polygrafických služeb pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Předpokládaná doba plnění:

24 měsíců od účinnosti rámcové smlouvy

Místo plnění:

Zelný trh 331/13, 602 00 Brno

Kontaktní osoba:

  • Petra Fránková
  • +420 770 176 560

Způsob podání nabídky:

Nabídky včetně všech příloh podávejte v listinné podobě na adresu: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno, sekretariát 3. patro, v pracovní dny od 08:00 do 16:00 v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy „NEOTEVÍRAT“. V případě, že obálka s nabídkou bude umístěna do další obálky, musí být i tato (vnější) obálka označena názvem veřejné zakázky.

Obálka s nabídkou bude obsahovat:
- samostatnou obálku se vzorky, která bude uzavřená a označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy „NEOTEVÍRAT“,
- samostatnou obálku se zbývajícími částmi nabídky (cenová nabídka, doklady prokazující splnění kvalifikace, řádně doplněný a podepsaný návrh rámcové smlouvy s přílohami, případně další dokumenty), která bude uzavřená a označená názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy „NEOTEVÍRAT“.

Kvalifikace dodavatele:

dle specifikace v přiložené poptávce

Specifikace předmětu:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou tiskařské a polygrafické služby spočívající v tisku letáků, katalogů, knih a netypických tiskovin na základě požadavků zadavatele.

Zejména se bude jednat o provádění digitálního a ofsetového tisku, prepress konzultace, knihařské zpracování, polygrafické služby, kontroly před výstupem, balení a dodání tiskovin do sídla zadavatele, a to průběžně dle potřeb a požadavků zadavatele na základě dílčích objednávek po dobu trvání rámcové smlouvy.

Doplňující informace

Kritérium hodnocení kvality provedení bude vycházet z předložených vzorových tisků, který je každý uchazeč povinen přiložit k podané nabídce. Účastník je konkrétně povinen předložit:

  • vzorek tiskovin č. 1-3 dle zadání zadavatele (bude zasláno na žádost mailem, kontaktujte nás na frankova.petra@kambrno.cz),
  • vzorek tiskoviny č. 4 z produkce účastníka splňující parametry zadavatelem specifikované v příloze č. 2 poptávky.