Defaultní obrázek

Poptávka: Podání cenové nabídky
Studie odkanalizování pravého a levého břehu Brněnské přehrady

Lhůta pro pro podání nabídky: do 12.9.2022 do 10:00

Číslo poptávky: 2022/20

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na vypracování studie odkanalizování pravého a levého břehu Brněnské přehrady pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Předpokládaná doba plnění:

Analytická část 4 měsíce ode dne účinnosti Smlouvy. Návrhová část 2 měsíce ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k zahájení Návrhové části Díla

Místo plnění:

Zelný trh 331/13, 602 00 Brno (místo plnění projekčních prací), nestanoví-li návrh smlouvy jinak

Kontaktní osoba:

  • Ing. Pavel Dvořák
  • +420 778 455 103

Způsob podání nabídky:

Nabídky včetně všech příloh podávejte v listinné podobě na adresu zástupce zadavatele: Brno, Helfertova 2040/13, PSČ 613 00, v pracovní dny od 9:00 do 16:00 v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy „NEOTEVÍRAT“. V případě, že obálka s nabídkou bude umístěna do další obálky, musí být i tato (vnější) obálka označena názvem veřejné zakázky.

Kvalifikace dodavatele:

dle specifikace v přiložené poptávce

Specifikace předmětu:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování technické studie, která stanoví ucelenou koncepci likvidace splaškových odpadních vod vznikajících v blízkosti Brněnské přehrady. V rámci studie budou nejprve prověřeny stávající vodohospodářské limity v území a stanoveny parametry a okrajové podmínky pro odvádění odpadních vod. Na základě multikriteriálního posouzení a porovnání možných variant budou navržena vhodná opatření včetně návrhu etapizace, podmiňujících investic a určení rozsahu průzkumů území nezbytných pro zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace. Výstupy studie budou sloužit zejména jako podklad pro stanovení dalšího postupu, přijetí souvisejících organizačních a provozních opatření, zpřesnění podmínek pro napojení stávajících nemovitostí a rozvojových ploch. Návrh opatření a jeho realizaci je nezbytné koordinovat se záměrem plánované výstavby nové komunikace a cyklostezky na pravém břehu Brněnské přehrady.


Doplňující informace

Zástupce zadavatele: Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem: Brno, Helfertova
2040/13, PSČ 613 00, IČ: 28360125, zakazky@akfiala.cz, 541 211 528, ID DS: vb7kdaz