Defaultní obrázek

Poptávka: Podání cenové nabídky
Studie odtokových poměrů – povodí Ivanovického a Tuřanského potoka

Lhůta pro pro podání nabídky: do 20.5.2022 do 10:00

Číslo poptávky: 2022/09

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na zpracování studie odtokových poměrů – povodí Ivanovického a Tuřanského potoka pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Předpokládaná doba plnění:

Analytická část 180 dnů ode dne účinnosti Smlouvy. Návrhová část 90 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění Návrhové části Díla.

Místo plnění:

Zelný trh 331/13, 602 00 Brno (místo plnění projekčních prací), nestanoví-li návrh smlouvy jinak

Kontaktní osoba:

  • Ing. Kryštof Chmelina
  • +420 778 455 103

Způsob podání nabídky:

Nabídky včetně všech příloh podávejte v listinné podobě na adresu zástupce zadavatele: Brno, Helfertova 2040/13, PSČ 613 00, v pracovní dny od 9:00 do 16:00 v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy „NEOTEVÍRAT“. V případě, že obálka s nabídkou bude umístěna do další obálky, musí být i tato (vnější) obálka označena názvem veřejné zakázky.

Kvalifikace dodavatele:

dle specifikace v přiložené poptávce

Specifikace předmětu:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie, jejíž součástí bude komplexní posouzení odtokových poměrů v povodích Ivanovického a Tuřanského potoka a následný návrh vhodných opatření, které povedou nejen k eliminaci stávajícího nevyhovujícího stavu, ale také zajistí odpovídající ochranu přilehlého území po napojení přestavbových a rozvojových ploch dle návrhu Územního plánu města Brna.
Výstupy studie budou podkladem pro zpracování podrobnějších stupňů projektové dokumentace, přijetí souvisejících organizačních a provozních opatření, zpřesnění podmínek pro napojení rozvojových a přestavbových ploch a pro aktualizaci Generelu odvodnění města Brna.


Doplňující informace

Zástupce zadavatele: Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem: Brno, Helfertova
2040/13, PSČ 613 00, IČ: 28360125, zakazky@akfiala.cz, 541 211 528, ID DS: vb7kdaz