Halasovo náměstí

Publikováno: 13.2.2018

Důležitý dopravní uzel a centrum Lesné se dočká přestavby a modernizace. Představujeme vám návrh řešení Halasova náměstí. Zpracovatelem studie je Kancelář architekta města Brna.

Halasovo náměstí

Tento projekt hledá odpověď na otázku, kde vůbec Halasovo náměstí leží a jak by mělo v budoucnu vypadat. Jde o místo, které nebylo dokončeno podle původních plánů sídliště, a které prochází neustálou transformací. Naší ambicí je stanovit plán úprav respektující hodnoty sídliště a koordinovat nové stavební záměry tak, aby se uzavřela urbanistická struktura Lesné a vznikla kvalitní, pohodlná a funkční veřejná prostranství.

Koncepce

 

Urbanistická koncepce je založena na definování dvojice hlavních veřejných prostranství – kamenného Halasova náměstí v místě dnešního parkoviště před Albertem a zahrad na terasách před poliklinikou. Tyto prostory jsou propojeny novým pěším chodníkem podél sportovní haly Tesla.

Dále navrhujeme úpravu všech komunikací a chodníků tak, aby bylo lépe organizováno parkování, byly pohodlnější a bezpečnější chodníky a do ulic se vešly stromy. Navrhujeme tedy i úpravu souvisejících prostranství jako je okolí zastávky Halasovo náměstí, prostoru u domu nábytku, příjezdové komunikace od zastávky Poliklinika a komunikace nad výměníkem.

 

V rozhodující míře pracujeme se zelení, jako s hlavním prostorotvorným prvkem sídliště.

Počet parkovacích míst mírně navyšujeme s vědomím, že plné pokrytí požadavků na parkovací místa by vyřešily pouze citlivě umístěné parkovací domy. Ulice již nová místa neabsorbují a realizací parkovišť v plochách zeleně by došlo ke zničení jedinečného charakteru sídliště.

 

 

Z důvodu velkého rozsahu řešeného území rozdělujeme návrh do šesti etap, které jsou popsány níže.

 

Předprostor domu nábytku a tržnice

Předmětem řešení je úprava veřejného prostranství, které je částečně soukromým majetkem přiléhajícím k domu nábytku.

Zaměřujeme se na jednoduchou organizaci prostoru s upřednostněním pěší trasy od zastávek MHD, kolem Alberta směrem do sídliště. Proto je zrušena možnost vjezdu automobilů z prostoru parkoviště před Albertem k domu nábytku a nově je toto místo obsloužené pouze z komunikace za Albertem.

Terénní zlom bude řešen opěrnou zdí, oddělující parkování od chodníku. Betonová zeď bude opatřena dřevěnou treláží vhodnou pro růst popínavých rostlin. Ve spodní části bude průchod mezi dvěma úrovněmi řešen schodištěm. Toto místo bude uzavírat jednu stranu prostoru Halasova náměstí, a proto je zde navrženo umístění uměleckého díla připomínající básníka Františka Halase.

 

 

Halasovo náměstí

Předmětem této etapy je celková proměna prostoru dnešního parkoviště u Alberta na klasické kamenné „tržní“ náměstí, které by mohlo být dějištěm společenského života obyvatel Lesné. Současné společenské prostory na Lesné jsou všechny přírodního charakteru, jde o louky a lesní palouky, které jsou špatně použitelné za mokra nebo v zimních měsících. Současně dojde k úpravě ulice kolem Tesly.

Současné parkoviště bude výrazně omezeno. Dnešní parkovací stání, která slouží jak nakupujícím, tak i obyvatelům sídliště a návštěvníkům Tesly budou rozmístěna do přilehlých ulic. Na náměstí zůstane asi třetina parkovacích míst, která mohou být časově omezena a v době konání akcí uzavřena.

Náměstí bude vydlážděno kamennou dlažbou, která bude členěna kamennými stružkami odvádějící vodu z vodní fontány řešené jako trysky v dlažbě. Pod jediným stávajícím stromem (který se bohužel nachází nad vedením horkovodu a je tedy uvažován jako dočasná výsadba) bude instalována dřevěná paluba pro sezení a hru dětí. Celý prostor bude lemován stromořadím.

 

 

Hlavní příjezdová komunikace

Úpravou hlavní příjezdové komunikace a navazujících komunikací by mělo dojít k reorganizaci parkování, ale zejména i k estetickému posílení hlavní vstupní ulice dvojitým stromořadím.

Nové dopravní řešení je založené na zklidnění dopravy zvýšenými křižovatkami, dlážděnými povrchy ve skladbě opticky zužující komunikaci i samotnou organizací kolmého parkování. Provozně zůstane ulice v zóně 30, bude pouze upravena tak, aby umožnila bezpečný pohyb pěších.

Řešeno je i místo stávajícího objízdného zeleného obdélníku při ulici Heleny Malířové. Jeden z průjezdů bude zaslepen a při ulici Heleny Malířové budou doplněna kolmá parkovací stání. Vznikne malý pobytový prostor ukončující příjezdovou osu do sídliště i více parkovacích míst u bytových domů.

 

 

Zahrady u polikliniky

V navržené koncepci zachováváme charakter tohoto prostoru jako předprostoru polikliniky a klidového prostranství. Doplňujeme jej o nové terasy navazující na stávající betonové zdi a vytváříme tak městsky upravenou formu parku – městskou zahradu. Na významném místě zde umísťujeme betonovou sochu, původně osazenou před výměníkem. Tato socha bude ústředním prvkem viditelným při příjezdu do území. Celý prostor bude rovněž lemován stromořadím.

Zahrady budou s tržním Halasovým náměstím propojeny chodníkem s alejí vedoucím kolem Tesly. Tato dvě prostranství budou společně vytvářet dvě ohniska řešeného území, každé jedinečného charakteru, a přitom v souladu s původní koncepcí sídliště.

Pro jasnější vymezení hranice náměstí, ale i z důvodu hlukového odclonění zahrad od rušné ulice Okružní navrhujeme možnost výstavby nového tří až čtyř podlažního objektu v místě dnešní dočasné stavby bývalého zařízení staveniště. Funkce tohoto objektu by měla být občanská vybavenost a objekt by měl být orientovaný podobně jako Tesla směrem do sídliště.

 

 

Zelená brána Lesné

Hlavní posláním této etapy je zejména vytvoření důstojného vstupu do sídliště. To je možné pouze intenzívní výsadbou stromů a propojení výsadby obklopující sídliště. Důležité je estetické zkvalitnění tohoto prostoru pomocí sadových úprav a modelace terénu, které jsou hlavním charakteristickým znakem tohoto obytného souboru. Je třeba vylepšit první dojem ze sídliště při příjezdu od města. Spolu s tím navrhujeme zahradně osázet svah nad zastávkami a zatravnit kolejiště u zastávek tramvaje.

Vstup do kopce na tržní náměstí u Albertu je v současné době neuspokojivě řešen jak z estetického, tak i z funkčního hlediska. Stávající prudký chodník bude prodloužen a bude zmírněn jeho spád, schodiště budou napřímena a jejich stupně sjednoceny. Střední terasa se stánkem s rychlým občerstvením a bočním vstupem do areálu Tesly bude bezbariérově zpřístupněna novým chodníkem.

Dále je navrženo nové propojení zastávek se sídlištěm páteřním chodníkem po pravé straně louky podél trati. V tomto místě je třeba výraznější modelace terénu a dotvarování stávajícího nepěkného násypu nad horkovodem.

 

 

Víceúčelový dům

Existence technické stavby výměníku v těžišti řešeného území představuje nelogické obrácení priorit a způsobuje, že ryze účelová stavba oplocená nevzhledným plotem je nejvíce na očích. Ve spojení s obchodním domem Albert vytváří prostorovou bariéru a urbanisticky není v místě přínosem.

Navrhujeme odstranění stavby výměníku a jeho nahrazení parkovacím domem, občanskou vybaveností a obchody. To vše v takové míře, která výrazně nemění ráz lokality. Navrhujeme nové pěší propojení sídliště a Tesly novým nezastřešeným průchodem. Veškeré střechy tohoto objektu mají být řešeny pohledově například jako zelené střechy, neboť jsou pohledově exponované z oken okolních bytových domů.

 

 

Detailní informace naleznete v kompletní urbanistické studii Halasovo náměstí.

Další články

Mendlovo náměstí

Mendlovo náměstí

5.8.2020

Přístřešky se zelenými střechami, nové stromy a záhony s trvalkami, širší chodníky nebo kultivované prodejní stánky, tak by podle studie na částečné úpravy veřejného prostranství mohlo v roce 2022 vypadat Mendlovo náměstí. Kompromisní, ale realizovatelné řešení zároveň vytvoří důstojný prostor pro umístění uměleckého díla k příležitosti 200 let od narození J. G. Mendela.

Výstava: X43 třikrát jinak

Výstava: X43 třikrát jinak

22.7.2020

Nové parky a rekreační plochy, atraktivní promenáda kolem Brněnské přehrady i rozšíření centra Bystrce. Tyto a další ideje představili architekti jako součást řešení brněnského úseku silnice X43. Prohlédnout si je teď můžete na výstavě v brněnském Urban centru od 6. do 28. srpna.

Podobu nového nádraží vyberou přední osobnosti české a světové architektury

Podobu nového nádraží vyberou přední osobnosti české a světové architektury

20.7.2020

Eva Jiřičná, Jan Jehlík, Peter Gero, Igor Marko, Vladimír Sitta nebo Zdeňka Vydrová. Tyto a další osobnosti české a světové architektury se v pátek sešly v Brně! V Kanceláři architekta města Brna (KAM) na Zelném trhu se konalo první ustavující zasedání poroty mezinárodní architektonické soutěže na nové hlavní nádraží. A protože členové poroty působí v různých koutech Česka i světa, zasedala porota online. Předsedou poroty byl zvolen architekt Petr Hlaváček, místopředsedou inženýr Mojmír Nejezchleb.