Sdružení Pelčák a partner architekti a HBH Projekt

Řešený úsek trasy X43 je necelých 11 km dlouhý. Jeho počátek je umístěn v napojení na dálnici D1 a konec leží v prostoru mezi městskou částí Kníničky a obcí Rozdrojovice. Na jeho trase je pět mimoúrovňových křižovatek, tři tunely a jeden významný mostní objekt, kterým X43 překonává řeku Svratku.

Skutečnost, že státní silnice X43 vedená v trase německé dálnice bude urbanizovaným územím Brna vedena pod povrchem, tedy v tunelu, nabízí možnost rozdělené území města scelit.

Přístaviště

Bystrc

Ústřední myšlenkou využití nynějšího území dopravního koridoru je jeho urbanizace strukturou zástavby, která propojí sídliště Bystrc I a Bystrc II. Tato struktura je kompaktní a formuje městské centrum čtvrtě s ústředním náměstím a její Hlavní ulicí nad tunelem v ose dnešního dopravního koridoru. Ve středovém zeleném pásu je vedena tramvaj v aleji stromů. Příčný profil dále tvoří v každém směru jeden silniční pruh, cyklopruh, podélné parkování ve stromové aleji a široký chodník umožňující umístění předzahrádek gastroprovozů. Parter šestipodlažních uličních front je živý, s výkladci obchodu a služeb. Tramvajové zastávky vídeňského typu zpomalují průjezd automobilů a zvyšují komfort pěších. Automobilová doprava projíždějící sídlištěm je vedena Páteřní ulicí, která se dnes nachází v nezastavěném území, takže navýšení její dopravní zátěže nepostihne stávající obytnou zástavbu. Velkou výhodou také je, že průjezdní dopravě z Kamech a sídliště Bystrc II do města a zpět nadále nebude sloužit ulice Odbojářská, takže sídliště Bystrc I jí nebude zatíženo. Naopak půjde po samém jeho okraji ulicí Obvodovou.

Hlavní ulice se čtyřřadou alejí je tedy výrazným lineárním prvkem zelenomodré infrastruktury, propojujícím velké navržené sportovní areály na svých obou koncích a v širším měřítku potom rekreační území přehrady a její přístaviště na severozápadě a oboru Holednou a Údolí oddechu na jihovýchodě. Na obou svých stranách je pás nové zástavby ukončen veřejným prostorem: kruhovým náměstím – ústím (ul. Vejrostova a napojení X43) s rondelem na jihu a trojúhelníkovou návsí s parkem v místě navázání na starou vesnickou zástavbu v ulici Nad Dědinou. Obdélníkové centrální náměstí ve středu Hlavní ulice ústí proti nákupnímu centru Max a jeho atraktivita je dále krom možného situování nové bystrcké radnice dána komerčním parterem a umístěním tramvajových i autobusových zastávek.

Návrh uvažuje funkčně smíšenou zástavbu s tím, že zejména podél Hlavní třídy a v ploše při ulici Pod Dědinou bude zástavba obytná, ve východní frontě Páteřní ulice a na jižním kruhovém náměstí (rondelu) – tedy v prostorách s vyšší dopravou – by byly umístěny stavby pro služby a kanceláře. Čtvrť Bystrc by tak získala chybějící pracovní příležitosti, a tím se snížila dnes vysoká dojížďka do zaměstnání do jiných částí města. Naopak velké sportovní areály vč. sportovních hal navržené na obou koncích Hlavní ulice by vytvářely chybějící volnočasová centra čtvrti. Ten severní, v bezprostřední blízkosti přístaviště, přehrady i parkoviště P+R a tramvajových zastávek by byl významným volnočasovým centrem a zázemím pro celé město.

V bezprostřední blízkosti přístaviště, mezi ulice Páteřní, Obvodovou a Přístavní je umístěno kapacitní P+R parkoviště. Od ulice Obvodové je Přístavní ulice rozšířena v širokou pěší promenádu pod korunami stromů, lemovanou řadou gastroprovozoven. Na ni navazuje sportovní areál se sportovní halou v prodloužení Hlavní ulice v ose bývalé dálnice a dále rozlehlý sportovní a relaxační park v ploše pod Rakoveckou mezi Přístavní ulicí a Rakovcem. K přístavišti je tak umožněn artikulovaný a přímý přístup ze všech urbanizovaných ploch.

Cílem dopravního řešení bylo vyřešit základní dopravní problémy, které podmiňují dosažení urbanistických cílů studie, jimiž jsou:

  • zlepšení kvality životního prostředí obyvatel stávající zástavby v městských částech Bystrc I a Bystrc II
  • uvolnit rozvojový potenciál území mezi Bystrci I a II, blokovaný stavbami nedokončené Staré dálnice a tramvajového tělesa tratě Pisárky – Bystrc, postavené v parametrech rychlodráhy v extravilánu, a to v rozporu s jejím umístěním v centru městské čtvrti
  • urbanisticky sjednotit rozbitou strukturu a dopravní vazby mezi oběma částmi městské části Bystrc

Sekundárním, neméně důležitým úkolem, bylo přesměrovat dopravu v ose Žebětín – Kamechy – Bystrc II ulicí Vejrostovou napříč X43 přes Bystrc I po ulici Odbojářské ve směru do Brna a opačně.

Situace Bystrc (.jpg, 16 MB)

Bystrc

Kníničky

Stávající spojení Kníniček s přehradou ulicemi Rekreační i cestou podél Rozdrojovického potoka je zachováno, most je veden v uzavřeném tubusu z důvodu protihlukové ochrany městské části Kníničky a tunel má portál v dostatečné vzdálenosti od zastavěného území.

Niveleta mostu je vedena pod úrovní nivelety přehradní hráze s ohledem na hloubku tunelů a ve snaze nezakrýt při pohledu z hráze Mniší horu a zalesněný vrch zoologické zahrady na obzoru.

Úpravy X43 končí za neúplnou mimoúrovňovou křižovatkou Rozdrojovice, jejíž řešení je převzato z „Územní studie Jihomoravského kraje“.

Údolí Svratky

Bosonohy

Úsek X43 a křižovatkové větve mimoúrovňové křižovatky Bosonohy budou z důvodu zlepšení životního prostředí vedeny v tunelech.

Obchvat obce je veden podél dálnice D1, tedy v největší možné vzdálenosti od zastavěného území. S tělesem dálnice tvoří jeden dopravní koridor. Návrh proto řeší propojení sousedních obcí Bosonohy, Troubsko a Ostopovice pro lokální dopravu, cyklisty a pěší. Spojení Bosonoh s Troubskem je dvojí: jednak stávající silnicí podcházející pod mostem dálnici a k ní přidružený obchvat a dále nové navrženou silnicí odbočující z obchvatu a překonávající ho i dálnici mostem. Paralelně s vozovkou je veden chodník a další stezka pro pěší a cyklisty odbočuje východním směrem podél severní strany železnice k Ostopovickému nádraží.

Severněji, v prostoru mezi městskými částmi Žebětín a Kohoutovice, studie navrhuje mimoúrovňovou křižovatku X43 se silnicí III/3842 (ulice Žebětínská – Kohoutovická). Do této křižovatky budou napojeny i nově navržené doprovodné komunikace vedené po západní straně X43.

Situace Bosonohy (.jpg, 15 MB)

Bosonohy

Vizualizace

Záznam prezentace studie