Brněnské stavební předpisy zaručí kvalitní rozvoj města

Publikováno: 21.2.2024

Rada města Brna dnes dostala k projednání koncept Brněnských stavebních předpisů (BSP). Nabýt účinnosti by měly k 1. červenci tohoto roku, tedy shodně s novelou nového stavebního zákona, kdy nahradí novou celostátní vyhlášku. Od tohoto data se stanou závaznými pro všechny stavebníky, projektanty i úřady zapojené do povolovacího procesu. Zpracování dokumentu zajistila Kancelář architekta města Brna (KAM) ve spolupráci s Odborem investičním Magistrátu města Brna.

Brněnské stavební předpisy zaručí kvalitní rozvoj města

Vydání brněnských stavebních předpisů umožňuje nový stavební zákon, který přinesl možnost pořízení vlastních městských předpisů pro tři největší města České republiky. Dokument tak po schválení umožní zohlednit charakter velkého města a stanovit přesnější standardy a požadavky, než jsou uvedeny v celostátních předpisech, a může přispět ke zrychlení stavebního řízení. Důraz je tak kladen na prostupnost města a jeho zahušťování i kvalitu uličních prostranství. Dnešní jednání k tomu přispělo významným krokem,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Koncept BSP bude během následujících měsíců projednán v připomínkovém řízení s jednotlivými městskými částmi a příslušnými dotčenými orgány. Po vypořádání připomínek bude tento dokument v květnu předložen brněnským radním k odsouhlasení a následnému vydání,“ řekl Petr Bořecký, radní pro územní plánování a rozvoj.

Předpisy přispějí k rozvoji města v souladu s principy udržitelnosti. „Velký důraz je kladen na zachování a rozvoj krajinářské, urbanistické a architektonické hodnoty území stejně jako na zvyšování kvality městského prostředí. V neposlední řadě bude ještě více podporováno využívání modrozelené infrastruktury – mimo jiné zadržování a vsakování dešťových vod – nebo výsadba uličních stromořadí,“ doplnil ředitel Kanceláře architekta města Brna Jan Tesárek.

Záměrem je, aby spolu s nabytím účinnosti Brněnských stavebních předpisů bylo vydáno také Úplné znění stavebních předpisů pro Brno 2024, které bude obsahovat BSP včetně celostátní vyhlášky v rozsahu platném pro Brno. Dokument bude významnou pomůckou zjednodušující orientaci v platnosti předpisů pro veřejnou správu, projektanty, investory a celou odbornou i laickou veřejnost.

Další články

Mandloňový sad prostupující devět bílých bloků. Odborná porota vybrala nejlepší návrh v soutěži na Poctu královně Elišce Rejčce

Mandloňový sad prostupující devět bílých bloků. Odborná porota vybrala nejlepší návrh v soutěži na Poctu královně Elišce Rejčce

4.4.2024

Bílé bloky symbolizující život i dílo královny Elišky Rejčky a s nimi propojený parčík pravidelně vysazených mandloní, to vše zasazeno do širší travnaté plochy. Takové je základní rozvržení odbornou porotou nejlépe hodnoceného návrhu od Michala Palaščaka a Heleny Lukášové, kterému byla udělena 2. cena v architektonicko-výtvarné soutěži pořádané ve spolupráci Kanceláře architekta města Brna (KAM) a Odboru kultury brněnského magistrátu. Na základě rozhodnutí odborné poroty 1. cena udělena nebyla. Výsledky soutěže včera projednala Rada města Brna na své schůzi. Veřejnost si bude moci všech 34 návrhů prohlédnout na výstavě v Urban centru na Staré radnici, a to od druhé poloviny května.

Světový den vody ve znamení připravované nové podoby svitavského nábřeží

Světový den vody ve znamení připravované nové podoby svitavského nábřeží

22.3.2024

Práce na přípravě projektové dokumentace přírodě blízkých protipovodňových opatření zahájily společnosti Dopravoprojekt Brno a HG partner. Konkrétně se jedná o úsek začínající v blízkosti mostu u ulice Křenová vedoucí až k pravobřežnímu náhonu nad jezem Edler u Maloměřického mostu. Podklady nezbytné pro povolení stavebního záměru by mělo město Brno získat v roce 2025.

Procházka: Do výtvarných ateliérů

Procházka: Do výtvarných ateliérů

Dubnová procházka za architekturou nás zavedla do nové budovy ateliérů Katedry výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě MU. Zajímavá stavba se skládá ze tří kvádrů a výškově různých pater s terasou. Místnosti jsou koncipované jako tvůrčí laboratoře s dostatečným úložných prostorem, přiznanými konstrukčními prvky a přirozeným i umělým osvětlením potřebným k výtvarné činnosti.