Brno získalo své městské stavební předpisy, dokument dnes schválili radní

Publikováno: 29.5.2024

Na svém dnešním jednání schválila Rada města Brna finální verzi Brněnských stavebních předpisů (BSP). Dokument nabude účinnosti k 1. červenci 2024 a stane se tak závazným pro všechny stavebníky, projektanty i úřady zapojené do povolovacího procesu. Předpisy zpracované na míru Brnu umožní zohlednit charakter velkého města a stanovit přesnější standardy a požadavky než ty uvedené v celostátních předpisech. Přípravu dokumentu měla na starost Kancelář architekta města Brna (KAM) ve spolupráci s Odborem investičním Magistrátu města Brna.

Brno získalo své městské stavební předpisy, dokument dnes schválili radní

Předpisy přinesou Brnu novou záruku kvalitního rozvoje. Vychází vstříc vzniku městských tříd a významných ulic, kdy předepisují jejich minimální šířku s dostatečným prostorem pro potřeby pěšího pohybu a bezmotorové dopravy. Důraz je v předpisech kladen i na boj proti suchu a povodním, například skrze větší využívání modrozelené infrastruktury,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Dokument se zaměřuje také na důležitá témata vztahu výstavby a veřejného prostranství, umisťování reklamy a dopravu. „Stavební předpisy zpřesňují požadavky na výstavbu ve městě Brně, a to s důrazem na charakter jak samotné výstavby, tak veřejného prostranství, aby nevznikaly excesy, jež nejsou městotvorné. Jsou řešeny požadavky na umisťování staveb pro reklamu a reklamní zařízení. Stanoveny byly počty parkovacích stání automobilů s ohledem na různé struktury zástavby a zóny města. Nově jsou doplněny požadavky na dobře přístupná místa pro odkládání jízdních kol. Cílem je podpora udržitelné dopravy a prostupnost města i volné krajiny,“ doplnil Petr Bořecký, radní pro územní plánování.

Nově zpracovaná jsou rovněž urbanistická pravidla, která definují typy ulic či vymezují stavební a uliční čáry a určují způsob zástavby stavebních bloků a jejich vztah k veřejným prostranstvím. „Dále se zjednoduší výstavba v dnes těžce zastavitelných prolukách vzhledem ke zmírnění požadavku na proslunění. Především je možné díky BSP navrhovat smysluplnou městskou zástavbu,“ uzavírá ředitel Kanceláře architekta města Brna Jan Tesárek.

Finální verze BSP je vyvěšena na webu města Brna i ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Souběžně s nabytím účinnosti předpisů pak bude zveřejněno také jejich odůvodnění a následně Stavební předpisy pro Brno 2024 v tištěné podobě, které budou obsahovat BSP včetně celostátní vyhlášky v rozsahu platném pro Brno. Ty budou sloužit jako přehledná aplikační příručka pro státní správu, investory i odbornou veřejnost.

Vydání BSP umožňuje nový stavební zákon, který přinesl možnost pořízení vlastních městských předpisů třem největším městům Česka. Účinnost k 1. červenci tohoto roku je zároveň stanovena na shodný termín, kdy bude plně aplikován nový stavební zákon a současně začne fungovat Centrální stavební úřad města Brna.

Další články

Setkání s veřejností: Okolí Ponávky z Králova Pole do Řečkovic

Setkání s veřejností: Okolí Ponávky z Králova Pole do Řečkovic

3.6.2024

Rozsáhlé území v okolí říčky Ponávky mezi Řečkovicemi a Královým Polem využívají každý den tisíce lidí. Nábřeží i okolní louky a lesy slouží k výletům, sportu, procházkám s dětmi, zahrádkaření, piknikům a zasahují do něj také oblasti bydlení, dopravy i průmyslu. Část Zamilovaného hájku, kterým Ponávka protéká, je dokonce retenční nádrží zadržující vodu v případě přívalových dešťů. Ani tím výčet různorodých využití oblasti nekončí. Lokalita zároveň přes veškeré činnosti v ní probíhající postrádá koncepci urbanisticko-krajinářského řešení – tedy dlouhodobý plán, jak by se měla rozvíjet a proměňovat.

Poznejte širší nábřeží Ponávky a podílejte se na zadání připravované soutěže

Poznejte širší nábřeží Ponávky a podílejte se na zadání připravované soutěže

Rozsáhlé území v okolí říčky Ponávky mezi Řečkovicemi a Královým Polem využívají každý den tisíce lidí. Nábřeží i okolní louky a lesy slouží k výletům, sportu, procházkám s dětmi, zahrádkaření, piknikům a zasahují do něj také oblasti bydlení, dopravy i průmyslu. Část Zamilovaného hájku, kterým Ponávka protéká, je dokonce retenční nádrží zadržující vodu v případě přívalových dešťů. Ani tím výčet různorodých využití oblasti nekončí. Lokalita zároveň přes veškeré činnosti v ní probíhající postrádá koncepci urbanisticko-krajinářského řešení – tedy dlouhodobý plán, jak by se měla rozvíjet a proměňovat.

Výstava: Nová kultura bydlení | Exhibition: The New Culture of Housing

Výstava: Nová kultura bydlení | Exhibition: The New Culture of Housing

Jak si mladá generace studentů FA VUT představuje rozvoj Zábrdovic. Ateliérové práce pod vedením holandských architektů Gabriela Peñi a Servie Boetzkese. Ve spolupráci s KAM. | How new generations from FA BUT envision the next development of Zabrdovice. Under the guidance of Dutch Architects Gabriel Peña and Servie Boetzkes and collaboration with KAM.