Jaké jsou plány pro černovickou lokalitu Na Kaménkách?

Publikováno: 29.4.2019

Na začátku letošního roku představilo vedení Brna projekt na výstavbu přibližně 800 městských bytů v Černovicích. Počítá se s ní v letech 2022 až 2028 a je součástí většího obytného komplexu, který vznikne v lokalitě Na Kaménkách. Brno tak navazuje na plány soukromého investora, který už zdejší výstavbu připravuje dlouhodobě. Dohromady má v místě přibýt 2000 bytů.

Jaké jsou plány pro černovickou lokalitu Na Kaménkách?

Aby byla nová městská zástavba životaschopná, vhodně navazovala na současné Černovice a místo s výhledem na město Brno rozvinula v příjemné prostředí, uspořádala Kancelář architekta města Brna (KAM) v roce 2017 urbanistickou soutěž. Vítězný tým z ateliéru Kuba & Pilař architekti teď dopracovává územní studii, která bude sloužit jako základ pro budoucí proměnu území v novou čtvrť. Ještě před dokončením je naplánováno i projednání s veřejností. Proběhne v pondělí 29. dubna od 17.30 do 19.30 ve Velkém přednáškovém sále Psychiatrické nemocnice, Húskova 2.

Na to, jak bude lokalita vypadat v budoucnosti a v jaké fázi je převedení výsledků soutěže do reality, odpovídali ředitel KAM Michal Sedláček a architekt Ladislav Kuba z ateliéru Kuba & Pilař architekti.

Debata o budoucnosti lokality Na Kaménkách probíhá už několik let, a to především ze strany jejích budoucích sousedů. Jak mělo pomoci vyhlášení soutěže, jaký byl její hlavní cíl?

Michal Sedláček: Za naši kancelář jsme chtěli, aby v Černovicích vznikla moderní obytná čtvrť, ne další sídliště. Z pohledu města to už bylo složitější. Poté, co spory o intenzitě zástavby v lokalitě vyvrcholily a investor zastavil přípravu svých plánů, následovala dohoda mezi městem a soukromým investorem. Výsledkem byla právě tato urbanistická soutěž, která měla připravit komplexní plán pro rozvoj celého území, včetně severní části, kterou z většiny vlastní město. Když následně úkol soutěž zorganizovat dostala naše kancelář, chopili jsme se příležitosti, a rozhodli jsme se soustředit nejen na diskutovaný počet plánovaných bytů a jejich umístění, ale komplexně na celé místo. Ukázat, kudy povede doprava, aby všichni nejezdili přes staré Černovice, nebo jak se bude pracovat s dešťovou vodou a kanalizací, aby voda měla kam odtéct. Chtěli jsme i v rámci celého Brna ukázat, že vznik nové čtvrti by se měl vymanit z někde stále přetrvávající mentality panelových sídlišť a na potřeby svých obyvatel má město aktivně reagovat.

Proč ze soutěže vyšel vítězně návrh ateliéru Kuba & Pilař architekti?

MS: Právě proto, že myšlenky, na základě kterých jsme soutěž připravovali, nejlépe přenesl do svého návrhu. Jako celek je totiž promyšlený a ucelený. Dobře navazuje na okolní zástavbu i strukturu, přináší vhodně zvolená veřejná prostranství s vlastní výraznou osou, která prochází celým územím. Zároveň porota ocenila realizovatelnost návrhu – výstavbu jde díky zvolenému řešení jednotlivých mikrobloků rozdělit do několika etap. V různých režimech tak může vzniknout část soukromá, veřejná, ale i ta smíšená. Navíc myslel i na dostatečné veřejné prostory nebo na místo pro společenské centrum, které je jednou z možností, jak současnou i novou zástavbu Černovic propojit.

Jak blízko je územní studie k dokončení? Bude se do jejího zpracování ještě s připomínkami zapojovat i městská část?

Ladislav Kuba: Městská část Brno-Černovice se účastnila jednání v průběhu zpracování studie. Na základě připomínek městské částí jsme zpracovali variantní řešení severní a jižní části lokality. Připomínky se týkaly zejména požadavku na umístění a řešení nového objektu radnice městské části se společenským sálem, umístění dvou mateřských škol namísto původní jedné, umístění sportoviště a pěšího propojení nové zástavby se stávající zástavbou Černovic. Nyní zapracováváme do územní studie připomínky OÚPR (pozn. Odbor územního plánování a rozvoje řeší za brněnský magistrát územní plánování ve městě) a následovat bude zapracování variantních řešení podle připomínek městské části do výsledné územní studie (pozn. v úvodu zmíněné projednání projektu s veřejností, které bude předcházet zapracování variant, bylo dohodnuto až po pořízení rozhovoru).

Ladislav Kuba (vpravo) na vernisáži výstavy návrhů urbanistické soutěže Na Kaménkách

Ladislav Kuba (vpravo) na vernisáži výstavy návrhů urbanistické soutěže Na Kaménkách

Jak studie zajistí, že si investoři v lokalitě nepostaví, co chtějí, bez ohledu na přání města a Černovic?

MS: Jak už jsem zmiňoval, soutěž byla organizována přímo se soukromým investorem, v tomto případě jde o investiční fond IMOS development, a to na základě dohody s městem o spolupráci. Ve chvíli, kdy se minulé roky nesly ve znamení sporů, přinesl výsledek soutěže atraktivní návrh výstavby bydlení jak pro město, tak pro investory, který je všeobecně přijímaný a konstruktivně připomínkovaný i městskou částí.

Navíc je nutné říci, že nejde jen o samotnou studii. Ta se totiž po svém dokončení stane podkladem pro nový územní plán Brna, na kterém v KAM pracujeme, a který se po svém schválení stane závazným. I proto se výstavba Na Kaménkách plánuje až po roce 2022, když už bude územní plán v platnosti.

Když se teď obrátíme přímo na Ladislava Kubu – čím je váš návrh specifický, jak by se dal několika větami charakterizovat?

LK: Charakteristickým rysem našeho návrhu je pravoúhlá struktura komunikací, která je ale položena na terénu a kopíruje jeho tvar. Pouhý pohled na půdorys je zavádějící, protože z něj nelze vyčíst trojrozměrné přilnutí k terénu.

Pokud jde o samotnou zástavbu, je v principu uspořádána do bloků, které ale nejsou uzavřené a sestávají z menších solitérních nadzemních objektů na společné základně (soklu) s podzemním parkingem. Tento způsob zástavby jsme navrhli proto, aby měly objekty menší měřítko a získaly charakter viladomů. Výškově všechny bytové domy oscilují v rozmezí 3 až 5 nadzemních podlaží. Jedinou výškovou dominantu tvoří administrativní objekt s radnicí na severu při ulici Olomoucká.  

Už jsme zmiňovali, že se v územní studii myslí mimo bydlení i na místa určená pro parky, dětská hřiště nebo občanskou vybavenost, jak budou vypadat?

LK: Přímo v centru území navrhujeme rozlehlý park ve svahu s výhledy na město, na západním okraji je celé území lemováno zeleným pásem s pěšinami a dětskými hřišti, který vytváří pěší vazbu mezi starou a novou zástavbou. Stavby zde není možné umístit z důvodu ochranného pásu vedení vysokého napětí, takže sem chceme kumulovat zeleň a relaxaci. Občanská vybavenost je soustředěna při severním vjezdu do území u radnice a dále u centrálního parku. Obchodní parter by měl lemovat celý severojižní bulvár ve středu území, chtěli bychom dosáhnout toho, aby byl bulvár živý a měl normální městský charakter. Další komunikace souběžné s bulvárem už tvoří zklidněné obytné ulice. Právě na přirozenou hierarchii uliční sítě klademe velký důraz.

Vítězný návrh ateliéru Kuba & Pilař architekti s.r.o.

Vítězný návrh ateliéru Kuba & Pilař architekti s.r.o.

Zmiňoval jste výhledy na město. Lokalita Kamének byla historicky jedno z nejoblíbenějších míst vedutistů, protože je z něj Brno vidět „jako na dlani“. Zapůsobila tím na vás, když jste na místě byli poprvé?

LK: Máte pravdu, na Brno je odtud opravdu pěkný pohled, a to na nás při obhlídce místa zapůsobilo velmi intenzívně. Proto jsme také ve středu území umístili park, který dosahuje až k nejvyšší poloze, kde by měla být umístěna kavárna nebo restaurace s terasou. Prochodil jsem svah budoucího parku opravdu důkladně se zastaveními v úrovni horní hrany i v úrovni bulváru. Je totiž velký rozdíl, když se na Brno díváte z nejvyšší polohy, kde je výhled dokonalý, nebo když sestoupíte níže po svahu – tady je také vidět centrum města, ale zážitek je už o poznání slabší. Chceme devizu výhledů využít co nejlépe jak ve veřejném prostoru formou průhledů, tak u bytových domů, protože navržená zástavba sleduje terén a je terasovitě uspořádaná.

Jak bude vypadat napojení nové čtvrti na současnou zástavbu a dopravní síť?

LK: V podstatě jsme využili všech možností komunikačního napojení, které lze v území realizovat – hlavní je severní napojení osy bulváru na Olomouckou, dále na jihu napojení na ulici Charbulovu a na jihovýchodě „tunýlkem“ směrem k Černovické terase. Navrhujeme i přímé napojení na velký městský okruh na severovýchodě. Na západní straně je příčné komunikační propojení na Kneslovu a na Cornovovu. Zde je propojení s Černovicemi ještě posíleno tam, kde nelze umístit pojízdnou komunikaci pěšími spojkami – u základní školy Kneslova a u Olomoucké.

Další články

Procházka: Když Moravák rozkete

Procházka: Když Moravák rozkete

16.5.2024

Brněnské moře? Rozkvetlá zahrada? Dobrodružství pro děti? Chvíle odpočinku s nápojem? I to nabízí proměněný park na Moravském náměstí. Pojďte se vypravit na další procházku za architekturou – ve čtvrtek 30. května od 17 hodin. Průvodkyní nám bude spoluautorka dnešní podoby parku architektka Janica Šipulová.

KAM na festivalu Open House Brno

KAM na festivalu Open House Brno

7.5.2024

Přijďte se za námi podívat na Zelný trh! Během festivalu Open House Brno se můžete zúčastnit dvou komentovaných prohlídek – v 10:00 a 14:00. Sraz je ve foyer, maximální počet osob na 45 minut trvající prohlídku je 30. Pokud chcete pouze navštívit budovu a nepotřebujete slyšet doprovodný komentář, můžete se zastavit kdykoli mezi 10:00 a 15:00.

Výstava: Pocta královně Elišce Rejčce na Starém Brně

Výstava: Pocta královně Elišce Rejčce na Starém Brně

30.4.2024

Mandloňový sad prostupující devět bílých bloků. Meandrující vodní prvek s reliéfy hvězd a figury. Sochy, skulptury, krajinářská řešení… Výstava v brněnském Urban centru vám od 15. května do 7. června 2024 nabízí všech 34 modelů různorodých řešení uměleckého díla k Poctě Královny Elišky Rejčky na Starém Brně i přilehlého veřejného prostranství.