Mandloňový sad prostupující devět bílých bloků. Odborná porota vybrala nejlepší návrh v soutěži na Poctu královně Elišce Rejčce

Publikováno: 4.4.2024

Bílé bloky symbolizující život i dílo královny Elišky Rejčky a s nimi propojený parčík pravidelně vysazených mandloní, to vše zasazeno do širší travnaté plochy. Takové je základní rozvržení odbornou porotou nejlépe hodnoceného návrhu od Michala Palaščaka a Heleny Lukášové, kterému byla udělena 2. cena v architektonicko-výtvarné soutěži pořádané ve spolupráci Kanceláře architekta města Brna (KAM) a Odboru kultury brněnského magistrátu. Na základě rozhodnutí odborné poroty 1. cena udělena nebyla. Výsledky soutěže včera projednala Rada města Brna na své schůzi. Veřejnost si bude moci všech 34 návrhů prohlédnout na výstavě v Urban centru na Staré radnici, a to od druhé poloviny května.

Mandloňový sad prostupující devět bílých bloků. Odborná porota vybrala nejlepší návrh v soutěži na Poctu královně Elišce Rejčce

Vybraný návrh veřejnosti přinese zelený prostor poskytující místo pro odpočinek a zastavení se v rušném městském životě. Mandloňový sad má reprezentovat duchovní rozměr místa, betonové kvádry pak devět rukopisů zhotovených pro ženský cisterciácký klášter. Každý z nich nese také latinské slovo charakterizující dvojnásobnou českou a polskou královnu Elišku Rejčku a rozkrývající její bohatý a dramatický život. Jde navíc o komplexní pojednání celého řešeného území, plochy mezi bazilikou Nanebevzetí Panny Marie, Pekařskou a do budoucna upravenou tramvajovou smyčkou, včetně jeho zpřístupnění ze všech stran. To je i pro město nejlepší pojetí pocty této všestranné osobnosti,“ představuje návrh s udělenou 2. cenou primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Jak říkají jeho autoři Michal Palaščak a Helena Lukášová, důležité bylo rozhodnutí upustit od figurálního sochařského ztvárnění. Královna Eliška Rejčka totiž podle nich nemá ustálenou ikonografickou podobu ani atributy, s nimiž by byla zobrazována. Během svého pohnutého života zároveň zastávala řadu politických, společenských i privátních rolí, které lze adekvátně vyjádřit právě pojednáním veřejného prostoru, do něhož jako zakladatelka ženského kláštera Aula Sanctae Mariae se špitálem i přilehlou bazilikou dokázala radikálně a velkoryse vstupovat a formovat jej.

Návrh přináší konceptuálně střízlivý a jednoznačně myšlený příspěvek k řešení veřejného prostoru. Jako porotci jsme si potenciál jeho realizace při zkvalitnění daného místa dokázali dobře představit. K zadání a tématu se vztahuje sice zprostředkovaně a nepateticky, nicméně se mu daří zacházet s atributy, odkazem a významy spojenými s ústřední postavou soutěže výstižně a účinně. Jednotlivé bloky uměleckého prvku mají vedle symbolické úlohy také praktickou funkci, je možné na nich sedět či ležet ve stínu mandloňového sadu. Návrh je navíc hospodárný,“ doplňuje Petr Bořecký, radní s gescí územního plánování a rozvoje, který byl členem odborné poroty.

Za spolupořadatele soutěže i jako člen odborné poroty si velmi cením vysoké účasti, kdy došlo celkem 34 návrhů a ukázala se tak široká škála možných řešení. Přestože je soutěž nejlepším a nejtransparentnějším způsobem výběru návrhů, neshledali jsme jako odborní porotci a porotkyně žádný z nich natolik přesvědčivým, abychom udělili 1. cenu. Při respektování našich předložených doporučení na dopracování však mají oceněné návrhy potenciál přinést komplexní řešení kvalitního uměleckého díla provázaného s veřejným prostranstvím, které společně vytvoří harmonický celek a zvýší atraktivitu území,“ uzavírá ředitel KAM Jan Tesárek.

I přes neudělení 1. ceny odborná porota nalezla a ocenila takové návrhy, které splňují požadavky města Brna obsažené v soutěžním zadání. S oceněnými účastníky je tak možné po uplynutí zákonných lhůt v jednacím řízení bez uveřejnění jednat o zadání zakázky.

Pocta královně Elišce Rejčce na Starém Brně

Architektonicko-výtvarná jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh byla zahájena 3. listopadu 2023. Termín pro odevzdání soutěžních návrhů byl stanoven na 1. března 2024. Zasedání odborné poroty proběhlo 14. března 2024.

1. cena | neudělena

2. cena | Ing. Michal Palaščak, MgA. Helena Lukášová

Spolupráce: Ing. arch. Zdeněk Sendler, Daniel Echeverri, Ph.D., MFA, Jan Bílek, Markéta Žáčková

3. cena | JUNG architekti s.r.o., MgA. Ondřej Homola, PMA architects s.r.o., Mgr. Václav Kočí, Ph.D.

Další články

Zastupitelé schválili skupinu Jednotlivých změn ÚPmB, v platnost vstoupí během srpna

Zastupitelé schválili skupinu Jednotlivých změn ÚPmB, v platnost vstoupí během srpna

25.6.2024

Na první pohled spousta maličkostí v mapě Brna, v realitě 106 důležitých změn stávajícího územního plánu. Tento strategický dokument je totiž potřeba pravidelně aktualizovat. Změny minulý týden schválili brněnští zastupitelé a v platnost vstoupí s největší pravděpodobností na začátku srpna. Zpracovat dokumentaci tzv. „Skupiny B.I“ dostala za úkol Kancelář architekta města Brna. Pořizovatelem byl Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna. Zároveň došlo ke schválení i dalších změn stávajícího územního plánu. Vše je dostupné na portálu územního plánování upmb.brno.cz.

Přes 360 žáků vstoupilo do světa architektury

Přes 360 žáků vstoupilo do světa architektury

20.6.2024

Třináct brněnských škol a ještě více tříd. Přes 360 dětí. Konzultace s desítkou pedagogů. Takový byl první první ročník našeho programu VSTUP! do světa architektury určeného pro brněnské základní školy.

Setkání s veřejností: Okolí Ponávky z Králova Pole do Řečkovic

Setkání s veřejností: Okolí Ponávky z Králova Pole do Řečkovic

3.6.2024

Rozsáhlé území v okolí říčky Ponávky mezi Řečkovicemi a Královým Polem využívají každý den tisíce lidí. Nábřeží i okolní louky a lesy slouží k výletům, sportu, procházkám s dětmi, zahrádkaření, piknikům a zasahují do něj také oblasti bydlení, dopravy i průmyslu. Část Zamilovaného hájku, kterým Ponávka protéká, je dokonce retenční nádrží zadržující vodu v případě přívalových dešťů. Ani tím výčet různorodých využití oblasti nekončí. Lokalita zároveň přes veškeré činnosti v ní probíhající postrádá koncepci urbanisticko-krajinářského řešení – tedy dlouhodobý plán, jak by se měla rozvíjet a proměňovat.