Generel Ústředního hřbitova v Brně

Hlavním cílem dokumentu je na základě přehledně shromážděných informací o Ústředním hřbitově v Brně a o skutečnostech s ním souvisejících stanovit názor na jeho další rozvoj v příštích 30 letech. A to jak z hlediska urbanisticko-architektonického, tak i z hlediska vývoje ve způsobu pohřbívání a ostatních souvisejících oblastech. Generel Ústředního hřbitova města Brna zpracovala Kancelář architekta města Brna.

Vznik a obsah dokumentu

Správa hřbitovů města Brna, které má Ústřední hřbitov na starosti, vznesla v roce 2021 požadavek na vytvoření nového strategického dokumentu sloužícího pro rozhodování o rozvoji tohoto cenného území. Zpracovatelem generelu se stala Kancelář architekta města Brna. Přípustná stanoviska k němu vydal Odbor památkové péče Magistrátu města Brna, který dokument konzultoval s Národním památkovým ústavem, i Odbor kultury a památkové péče Jihomoravského kraje. Rada města Brna vzala dokument na vědomí v srpnu 2022.

Generel lze využít v otázce budoucího vývoje a ochrany Ústředního hřbitova a jeho okolí z urbanisticko-architektonického hlediska a nastiňuje možné cesty mj. ve způsobu pohřbívání. Navazuje na výstupy z územního generelu pohřbívání zpracovaného v roce 2000 a přináší aktuální bilanci potřeb rozšíření hřbitova.

V dokumentu jsou znázorněny provozní vazby na Ústředním hřbitově, které mohou mít vliv i na plánovaní staveb v bezprostředním okolí. Lze ho použít jako podklad pro zpracování územních studií zdejších rozvojových lokalit. Cílem generelu bylo také prověřit úpravu vstupní části hřbitova z ulice Vídeňská a sloužil proto jako podklad související urbanisticko-architektonické soutěže.

Dokument tvoří dva hlavní celky: analytická a návrhová část. V první jsou představeny veškeré dostupné informace o Ústředním hřbitově, a to z historického pohledu, popsány jsou zde majetkové poměry, památková ochrana, dopravní obslužnost, stav vegetace atd. Každou dílčí část doplňuje vyhodnocení a shrnutí problematických faktorů. Toto vyhodnocení je poté rozvíjeno v návrhové části generelu, kde jsou popsány způsoby řešení, a tedy i možný rozvoj hřbitova v budoucích letech.

Návrhový výkres