Defaultní obrázek

Poptávka: Podání cenové nabídky
Kancelářský nábytek

Lhůta pro pro podání nabídky: do 03.06.2020 do 12:00

Číslo poptávky: 2020/11

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky k dodání kancelářského nábytku včetně dopravy a montáže pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Předpokládaná doba plnění:

5-7 týdnů od podepsání smlouvy

Místo plnění:

Zelný trh 331/13, 602 00 Brno

Kontaktní osoba:

  • Bc. Tereza Voltrová
  • +420 722 934 930

Způsob podání nabídky:

Nabídky včetně všech příloh podávejte v papírové podobě na adresu: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno, sekretariát 3.patro v neprůhledné a zalepené obálce s názvem poptávky a textem „NEOTVÍRAT“ nebo elektronicky na emailovou adresu: voltrova.tereza@kambrno.cz

Kvalifikace dodavatele:

Není specifikováno

Specifikace předmětu:

Dodání kancelářského nábytku do Kanceláře architekta města Brna dle přiložené specifikace (příloha č. 2) včetně dopravy a montáže.