Defaultní obrázek

Poptávka: Podání cenové nabídky
Vodohospodářská studie Brněnská třída v úseku Cejl – Zvonařka

Lhůta pro pro podání nabídky: do 21.2.2022 do 10:00

Číslo poptávky: 2022/02

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na vypracování vodohospodářské studie Brněnská třída v úseku Cejl – Zvonařka pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Předpokládaná doba plnění:

do 180 dnů od účinnosti smlouvy

Místo plnění:

Zelný trh 331/13, 602 00 Brno (místo plnění projekčních prací), nestanoví-li návrh smlouvy jinak

Kontaktní osoba:

  • Ing. Kryštof Chmelina
  • +420 778 455 103

Způsob podání nabídky:

Nabídky včetně všech příloh podávejte v listinné podobě na adresu zástupce zadavatele: Brno, Helfertova 2040/13, PSČ 613 00, v pracovní dny od 9:00 do 16:00 v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy „NEOTEVÍRAT“. V případě, že obálka s nabídkou bude umístěna do další obálky, musí být i tato (vnější) obálka označena názvem veřejné zakázky.

Kvalifikace dodavatele:

dle specifikace v přiložené poptávce

Specifikace předmětu:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování vodohospodářské studie, která bude podkladem pro plánovanou stavbu Brněnské třídy a koncepční rozvoj celého řešeného území.

Studie navrhne zásobování vodou, odkanalizování a odvodnění v souladu s principy modrozelené infrastruktury celého zájmového území, podrobnější zpracování odvodnění navržené komunikace Brněnské třídy a přilehlých veřejných prostor v souladu s principy modrozelené infrastruktury a revitalizace Svitavského náhonu. Součástí studie bude architektonicko-krajinářské řešení navrženého uličního prostoru a navazujících ploch městské zeleně podél Svitavského náhonu zejména v kontextu napojení na systém sídelní zeleně.

Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v návrhu smlouvy (příloha č. 3 poptávky) a ve specifikaci předmětu plnění (příloha č. 4 poptávky).


Doplňující informace

Zástupce zadavatele: Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem: Brno, Helfertova
2040/13, PSČ 613 00, IČ: 28360125, zakazky@akfiala.cz, 541 211 528, ID DS: vb7kdaz

Dne 7.2.2022 byly k poptávce na podání cenové nabídky doplněny dokumenty a provedeny následující změny:

  • Aktualizovaná Poptávka
  • Aktualizovaná Příloha č. 3 – Návrh smlouvy
  • Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1
  • Předpokládaná doba plnění změněna z původních „120 dnů“ na „180 dnů od účinnosti smlouvy“.
  • Lhůta pro podání nabídek změněna z původního data „do 10.2.2022 do 10:00“ na  „do 21.2.2022 do 10:00“.

Dne 23.2.2022 přiloženo „Rozhodnutí zadavatele o zrušení poptávkového řízení“.