Odpovědi, na které se nedostalo při druhém vysílání k návrhu územního plánu

Publikováno: 2.6.2020

Už podruhé jsme s prezentací návrhu nového územního plánu přišli přímo na vaše obrazovky, tentokrát s větším prostorem pro dotazy posílané přes internet. V průběhu setkání jsme jich znova zodpověděli přes 60, přesto jsme nestihli všechny. Nyní vám proto spolu se záznamem akce přinášíme také odpovědi zbývající.

Odpovědi, na které se nedostalo při druhém vysílání k návrhu územního plánu

Úvod vysílání ze 14. května jsme věnovali stručnému představení hlavních přínosů nového územního plánu pro rozvoj města a jeho dopravnímu řešení. Navazující část věnovaná dotazům byla pro přehlednost rozdělena do čtyř větších bloků podle městských částí.

Dotazy, na které se ve vysílání nedostalo

Kde jsou v novém územním plánu parkoviště park and ride?

Předpokládané polohy P+R jsou vyznačeny ve výkrese O.5 Veřejná hromadná doprava – Schéma.

Zastupitel Ing. Kunc z Židenic se nechal slyšet, že Brno by bylo lepší bez územního plánu. Vím, že je to možné. Nemá pravdu?

Nemá pravdu. Platila by hranice intravilánu z roku 1966 a uvnitř města by probíhala nekontrolovaná živelná výstavba. Jakýkoli záměr v zastavěném území by mohl být povolen na základě individuálního uvážení stavebního úřadu a platných stavebních předpisů.  Podrobně o tématu píšeme také zde.

Upravovali jste regulativy výškové úrovně a struktury zástavby ve srovnání s Konceptem ÚP? Nebylo by vhodné v Brně umožnit více vyšší zástavby nad 28 m?

Výškový regulativ se upravoval buď na základě pokynů, nebo na podkladu zpracovaných územních studií. Městu Brnu chybí studie výškového zónování, která by řešila celkové výškové uspořádání města, jeho veduty i panoramata a stala se neopominutelným podkladem v procesu schvalování jednotlivých záměrů.

Uvažuje ÚP o maximálním možném zřizování průlehů k zachytávání srážkové vody kolem nově vzniklých nebo i stávajících veřejných komunikací?

Návrh Územního plánu města Brna (ÚPmB) nestanovuje konkrétní podobu odvodnění zástavby. U veškerých zastavitelných ploch však ve vazbě na platný Generel odvodnění města Brna požaduje důsledné hospodaření se srážkovými vodami. Přírodě blízké odvodnění může být požadováno například formou požadavku v územních studiích nebo může být podchyceno v územně plánovacích smlouvách mezi městem a stavebníky.

Vsakovací průleh osázený nižší a střední vegetací (Netroufalky, Brno)

Jak hodlá ÚP podporovat cíle města Brna při využití Centrálního zásobování teplem a Obnovitelných zdrojů energie u nových komerčních budov?

Koncepce CZT je popsána v samostatné kapitole a v grafické části „Zásobování teplem“. Koncepce je založena na propojení stávajících teplárenských soustav, ale také na připojení rozvojových lokalit, aby byl v maximální možné míře využit potenciál CZT. Návrh ÚPmB nestanovuje povinnost budování nebo využívání obnovitelných zdrojů energie u nových komerčních budov.

Prosím o odpověď na dnes podanou námitku k ÚP od vlastníka pozemku 1649 Bystrc k příjezdové komunikaci k zahradám v souvislosti s rozšířením ZOO.

Námitky a připomínky shromažďuje během veřejného projednání pořizovatel územního plánu – Odbor územního plánování a rozvoje – vaši námitku nemáme nyní k dispozici.

Nízké hladiny řek a nízká úroveň spodní vody, tj. zadržování vody v krajině, by se měly řešit stavěním jezů = zvýšení. Zrušit Povodí Moravy, neboť toto nechce!

V návrhu ÚPmB není obsažena výstavba jezů. Tato činnost je mimo podrobnost a účel územního plánování stejně jako zrušení Povodí Moravy.

Proč se nedržíte zásady, že tam, kde se kopne do ulice, tam by se měl postavit kolektor, aby se tam už nikdy nekopalo? Ten by vyřešil i stromy!

Koncepce kolektorové sítě obsažená v návrhu ÚPmB byla konzultována s majitelem (město) a provozovatelem (Technické sítě Brno a.s.) kolektorů. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi nákladné stavby, je jejich další rozvoj omezen pouze na několik málo úseků v centru města. V rámci návrhu ÚPmB je nicméně podporována výstavba multikanálů pro kabelová vedení, aby bylo možné do ulic dostat více stromů, nebo jiných prvků modrozelené infrastruktury.

Proč se KAM/Brno nebrání proti ulicím neustále rozkopávaným jen pro rozvod tepla, aniž by sdělilo postiženým, že je 4x dražší ve srovnání s plyn. topením!?

Rozkopávání ulic v souvislosti s rozvody tepla je mimo rámec územního plánování. Rekonstrukce jsou v převážné míře spojeny s výměnou parovodů za horkovody, což přináší úspory při provozu, snižuje koncovou cenu tepla pro spotřebitele a ve svém důsledku snižuje produkci emisí CO2. Dle dostupných informací nezvyšovaly Teplárny Brno a.s. cenu tepla od roku 2012 a jako primární palivo využívají zemní plyn.

Závazná část územního plánu neobsahuje definici zemědělských ploch – jaká je jejich vazba na zákonnou definici zemědělského půdního fondu (v ÚP též zmiňován)?

Návrh ÚPmB neobsahuje definici zemědělských ploch, ale obsahuje vymezení přípustných způsobů využití (viz kap. 6.3.3.17 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – A a kap. 6.3.3.7 PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – P pro zemědělskou výrobu). Je tomu tak proto, že z hlediska územního plánu není důvod k definování terminologickému, ale k vymezení způsobů využití. Pojmy zemědělské plochy a ZPF nejsou synonyma. Zemědělský půdní fond je předmětem definice a ochrany podle svých vlastních oborových předpisů. Územní plán má ve vztahu k zemědělským plochám jiný cíl: jde o to vymezit části území, které jsou určeny k zemědělskému využití a odlišit je tak např. od území určených k rezidenční, smíšené nebo výrobní zástavbě.

Kde prosím zjistím, jak vysoké domy je možné v daném území stavět? Vím, že stavba se řídí výškovým indexem, ale nenašel jsem, pro které území platí který index.

Nový územní plán stanovuje výškový regulativ, který je jako jediný číselný údaj obsažen v kódu plochy. Výškové rozmezí pro každou výškovou úroveň je uvedeno v legendě výkresu nebo závazné textové části.

Sídliště Lesná

Ještě by mě zajímalo co znamená nez. území-přír. zázemí chráněné. Bude možné umístit stavbu popř. výrobek plnící funkci stavby? Děkuji

Uzemní plán vymezuje území přírodního zázemí v krajině a území přírodního zázemí v zástavbě. Jde o taková území, kde jsou přírodní hodnoty (dochovanost, charakter, jedinečnost atd.), kulturní a krajinotvorné hodnoty (historické stopy, významné stavby a osy, typické nebo specifické utváření terénu atd.) natolik významné, že jejich ochrana je celoměstským zájmem. Ochrana nespočívá v omezení jakékoliv stavební činnosti. Je možné umísťovat takové stavby v souladu ostatními regulativy, které tyto jedinečné hodnoty nenaruší (např. výstavba celé nové obytné čtvrti může být výrazným narušením těchto hodnot). Posouzení míry zásahu bude vždy individuální. Výrobek plnící funkci stavby je z pohledu stavebního zákona stavbou a na její umístění se vztahují stejná pravidla, jako na všechny ostatní stavby.

Spousta ploch typu ZO ve starém ÚP je změněno na typ B, W atd. v novém UP. To povede k redukci zelených ploch na úkor přístaveb a parkovišť. Proč je tomu tak?

Návrh ÚPmB je oproti platnému územnímu plánu v méně podrobném měřítku. Zeleň (stávající i budoucí) je tedy i součástí jiných funkčních ploch (např. bydlení, smíšené obytné, veřejná prostranství) a je v těchto plochách chráněna regulativem. Územní plán není dokument primárně sloužící k ochraně zeleně, ale ke stanovení využití a rozvoje území.

Pokud je stabilizovaná plocha ve starém ÚP jako zeleň a teď jako plocha občanské vybavenosti-lze tam v budoucnu stavět nebo ne? A jaké typy objektů? Jaká je celková plocha zeleně – porovnání starý a nový UP?

Plochy veřejné vybavenosti jsou návrhem ÚPmB hájeny pro občanské vybavení zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu (jedná se zejména o školství, zdravotnictví, sociální péči, kulturu, veřejnou správu, pohřebnictví, integrovaný záchranný systém, armádu a vězeňství). To, zda zde bude možné stavět, či nikoliv, případně jaké typy objektů, bude záviset na posouzení konkrétního případu v souladu s příslušnými regulativy, neboť vždy závisí na konkrétních situaci a souvislostech. Porovnání bilancí ploch zeleně v platném ÚP a v návrhu ÚP je poněkud zavádějící. Oproti platnému ÚP návrh např. hřbitovy nezařazuje do ploch zeleně, ale do ploch veřejné vybavenosti. Návrh ÚP navíc vymezuje jako samostatné plochy zeleně (městské nebo krajinné) jen ty plochy, které mají určitou minimální výměru a další specifické vlastnosti. Proto v návrhu ÚP nenajdete pásy zeleně podél silnic nebo plochy izolační a doplňkové zeleně. Tato zeleň je tak součástí jiných funkčních typů (např. bydlení, veřejná vybavenost, atd). Bilanci ploch změn návrhu ÚPmB ve vztahu k současnému využití naleznete v kapitole 9.4.1 textové části odůvodnění návrhu ÚPmB.

Kde najdu v Návrhu principy a zásady řešení pro jednotlivé typy komunikací, resp. funkčních ploch mimo vymezené koridory chráněných a základních tras?

Principy a zásady řešení jednotlivých komunikací jsou pod podrobnost územního plánu. V textové části územní plán určuje územně-plánovací kategorii komunikací, které ale základní podobu navrhované komunikace definuje.

Řešil KAM zásady rozmisťování parkovacích zařízení pro kola v návrhových plochách?

Územní plán toto téma neřeší, vzhledem k měřítku to ani není možné.

Stojany na kola (třída Kapitána Jaroše, Brno)

Jak návrh řeší veřejnou individuální dopravu (Bikesharing) ve vztahu k dopravní obslužnosti území?

Uzemní plán je dokument, který vzhledem ke svému měřítku nemůže řešit dopravu, jako je bikesharing. Touto problematikou by se měly zabývat další podrobnější dokumentace. Obecně ale platí, že cílem tohoto územního plánu je „město krátkých vzdáleností“, které je významnou podmínkou existence bikesharingu apod.

Zajímalo někoho jaký bude mít dopad vyústění silnic z Komína, Bystrce, Řečkovic a Ivanovic v Medlánkách na stávající obyvatele? Ta zrůdnost by měla být trestný čin

Propojení Medlánek s dalšími městskými částmi nejsou určena pro tranzitní dopravu, jsou navržena pro kratší cesty mezi sousedícími městskými částmi bez zbytečné zajížďky (mj. pro MHD) a pro obsluhu rozvojových ploch v Medlánkách a jejich okolí (např. směrem do řečkovických kasáren). Nová zástavba samozřejmě vyvolá zvýšení dopravní zátěže stejně, jako výstavba V Újezdech vyvolá zvýšení zátěže na Hudcově ulici.

Jak ÚpmB řeší parkování ve vnitrobloku? Vyhláška města Brna č. 2/2004 to v plochách bydlení neumožňuje jen v podzemí. 30% zastoupení zeleně u stavby je řešení?

Platnost Vyhlášky města Brna č. 2/2004 je omezena platností stávajícího územního plánu. Návrh ÚPmB skutečně oproti platnému územnímu plánu neobsahuje samostatnou regulaci zahradně upravených vnitrobloků ani parkování ve vnitrobloku, obsahuje však jiné regulativy chránící celkovou stávající urbanistickou strukturu zástavby i její charakter a stanovuje minimální podíl zeleně (30 %), který musí být dodržen.

V kartách Odůvodnění jak jsou myšleny poznámky Veřejná prostranství a Sídelní zeleň – to je odkaz na vytvoření zeleně v řešené ploše nebo na sousední plochy?

Témata veřejná prostranství a sídelní zeleň v kartách lokalit v části odůvodnění se týkají návrhových ploch v rámci řešené rozvojové lokality.

Návrh počítá se zástavbou na pozemcích Heinekenu na Starém Brně. Jak to bude řešeno?

Podle návrhu územního plánu lze umisťovat na pozemcích ve vlastnictví pivovaru stavby pro bydlení.

Mendlovo náměstí, v pozadí historická budova pivovaru

Jak si vysvětlit, že pořizovatel ÚPmB v roce 2011 písemně sdělil, že výstavba nad ul. Podlesí je dle pokynů MŽP nevhodná a nyní je plánována výstavba? Dle předešlých debat je zřejmé, že nový ÚPmB se připravuje hlavně pro developery a jejich zájmy a na stávající obyvatele se vůbec nebere zřetel. Mám pocit, že v Brně se brzy nebude dát slušně a klidně žít. Všude samé tranzitní komunikace, žádná zeleň, žádné zahrádky jen stavby developerů a parkoviště.

Vámi uvedená lokalita je již v současném platném územním plánu vymezena jako stavební návrhová plocha bydlení. K dotazu ohledně přípustnosti vymezení ploch v územním plánu: Územní plán města Brna se nachází ve fázi řízení o územním plánu, které zahrnuje připomínkování veřejností nebo dotčenými orgány státní správy. Podat námitku nebo uplatnit připomínku (podle povahy právního titulu k nemovitosti a dotčenosti) je možné ode dne zveřejnění návrhu ÚpmB veřejnou vyhláškou až do 7 dnů po konání posledního veřejného projednání návrhu územního plánu.

Katastrální oblast Kameníky (Bohunice). Je plánované v této lokalitě majitelům pozemků umožnit výstavbu RD? Pokud ne, proč? Občanské vybavenosti je zde dost!

V plochách veřejné vybavenosti nelze umisťovat stavby pro bydlení, které neslouží záměrům občanského vybavení. Plocha veřejné vybavenosti byla vymezena s ohledem na rozvoj nové rezidenční lokality na Červeném kopci, která bude vyžadovat občanské vybavení jiného charakteru, než je umístěno v současné době v okolí (Masarykova univerzita, bohunická nemocnice).

Dobrý den, stále se v ÚP počítá s nesmyslnými silničními propojkami Kociánka-Lesná a Obřany-Lesná, v obou případech s likvidací lesa a zahrádkové kolonie? Pokud jsou v ÚP silniční propojky Kociánka-Lesná a Obřany-Lesná navzdory veřejnému zájmu obyvatel Lesné i obou zahrádkových kolonií, jak je odtam odstranit? Zrovna bylo zmíněno v prezentaci dané propojení s tím, že je „neoblíbené“. Podotýkám, že jde o devastační zbytečný zásah v řádu stovek metrů od VMO.“

Komunikace Obřany – Lesná je navržena z důvodu obsluhy rozvojové oblasti Ob-4 a Ob-1, taktéž komunikace Sadová – Lesná je navržena z důvodu obsluhy rozvojové oblasti Sa-1 (a tyto plochy zabírají mnohem více zahrádek a lesa, než komunikace, které je obsluhují). Zároveň s postupným rozvojem města je žádoucí, aby sousední městské části byly mezi sebou propojeny krátkými spojkami. Cesta z jedné části do druhé dlouhou zajížďkou je nehospodárná a neekologická. Tato navržená propojené tedy nejsou určena pro tranzitní dopravu, ale pro potřebu obyvatel žijících ve zmíněných částech města.

Na internetu lze najít vizualizace D43. Jak moc odpovídají současným požadavkům města?

Vizualizace, které jsme našli, jsou velmi staré a neaktuální.

Řečkovice – Co stojí za záměrem vybudování silnice R/2? Jaký bude její přínos?

Odstranění nestandardního připojení na rychlostní komunikaci (ul. Hradecká) – extrémně krátký průpletový úsek.

D(R)43: Je možné ji zapustit a podobně, je to jen o výši investice. Co ale bude problém: Exit v Bystrci patrně přivede další dopravu do Kníničské. Máte řešení ?

Dle prognózy dopravní zátěže (viz územní studie pořízená Jihomoravským krajem) se na Kníničské vyrovná nárůst o vozidla ve směru X43 – Kníničská – centrum (která nyní jezdí po Hradecké) s poklesem o vozidla v relaci Bystrc – např. Olympia, Černovická terasa (která nyní jezdí z Bystrce směr Žabovřeská). Územní plán proto nenavrhuje zkapacitnění ulice Kníničská.

Dobrý den, prosím proč v Kohoutovicích zanikla většina ploch zeleně, dokonce i les v případě ulice Voříškovy a v návrhu jsou překryty plochami bydlení?

Drobné plochy zeleně byly zahrnuty do ploch bydlení (případně veřejných prostranství), protože svojí velikostí jsou pod zobrazovací možnosti návrhu ÚPmB (zobrazují se plochy větší než 5000 m2, případně plochy menší, viz Textová část odůvodnění kap. 5.7.1 METODIKA VYMEZOVÁNÍ PLOCH A ROZVOJOVÝCH LOKALIT). V plochách bydlení je stanoveno minimální zastoupení zeleně 30%, tj. neznamená to, že když je zde vymezena plocha bydlení (růžová barva), tak je ze 100% zastavěna, ale naopak je v ní zeleň sloučena (zjednodušeně řečeno: není vyznačen každý malý kousíček zvlášť). Plocha lesa jižně od ulice Voříškova (v platném ÚPmB vymezena jako pozemky určené k plnění funkce lesa) je sjednocena do plochy bydlení s ohledem na druh pozemku v katastru nemovitostí.

Proč je navrhnuta místo bytového domu na adrese Údolní 599/37, který přečkal světovou válku i komunisty a nyní místo něj má být veřejný prostor.

Jedná se o dotvoření Obilního trhu, které bylo vymezeno na základě pokynu samosprávy. Záměr je možno aktualizovat.

Lokalita Juranka je navržena jako územní rezerva pro bydlení v případě, že bude rozhodnuto o trasování R43. Jak dojde k aktivování rezervy? Může i tak zůstat rekreace?

V případě, že bude na úrovni ZÚR JMK rozhodnuto o trasování D43 na území města Brna, bude možné prověřit možnost rozšíření návrhových ploch bydlení v lokalitě, prověřit umístění veřejných prostranství, prostupnost územím a zachování přístupu do navazujících ploch zahrádek.

Pokud prověření prokáže potřebu nových ploch bydlení, bude možné navrhnout nové využití území formou změny územního plánu. Pokud potřeba nových ploch nebude prokázána, zůstane v území využití pro zahrádky.

Dotaz na pí. Hybskou: Proč jsou v Kohoutovicích změněny rozsáhlé plochy zeleně na bydlení? Z velké části se jedná o pozemky, které spoluvlastníte. Díky za odp.

Pokud máte na mysli lokalitu Voříškova, tak území mezi dvěma komunikacemi je možno stabilizovat jako plochu bydlení, obdobně jako v jiných částech sídlišť na obvodu města.

Plánuje se propojení městské části Ch-7 s Ho-1 inženýrskými sítěmi (včetně odkanalizování)? A rozšíří se plocha pro bydlení v sektoru Ch-7? Děkuji

Pro rozvoj lokalit bude nutné jejich napojení na inženýrské sítě (viz přílohy závazné části i části odůvodnění: Karty lokalit). Plocha pro bydlení v rozvojové lokalitě Ch-7 je již navržena, o její rozšíření je možné zažádat ve formě námitky nebo připomínky.

Najdete alespoň 1 místo, kdy prosazovaná suburbanizace, naddimenzovaná zástavba, síť IAD naopak ustupuje zeleni, intimnější a klidnější městské struktuře?

Návrh ÚPmB nemůže prosazovat zároveň suburbanizaci a naddimenzovanou zástavbu, jde o vzájemně protichůdné principy. Naopak jeho cílem je suburbanizaci omezit, stanovit sedm výškových úrovní a šest odlišných typů struktury zástavby, aby město rostlo koncepčně a udržovalo si svoji tvář i genius loci jednotlivých oblastí, a v co největší míře podpořit udržitelnou mobilitu (primárně MHD).

Prosim o prehodnoceni spojky Obrany – Lesna. Opravdu chcete lidem stavet silnici 3 metry za rekreacnimi chatami? Znicite posledni klidne zahradkarske kolonie.

Komunikace Obřany – Lesná je navržena z důvodu obsluhy rozvojové oblasti Ob-4 a Ob-1, které nahrazují stávající zahrádkářské kolonie. S postupným rozvojem města je žádoucí, aby sousední městské části byly mezi sebou propojeny krátkými spojkami. Cesta z jedné části do druhé dlouhou trasou je nehospodárná, neekonomická a neekologická. Tato navržená propojené nejsou určena pro tranzitní dopravu, ale pro potřebu obyvatel žijících ve zmíněných částech města. Potřebu této komunikace už obsahoval původní návrh sídliště Lesná.

Další články

Veřejné projednání návrhu Územního plánu města Brna

Veřejné projednání návrhu Územního plánu města Brna

9.7.2024

Ve středu 31. července se ve Sněmovním sále Nové radnice od 13 hodin uskuteční veřejné projednání návrhu Územního plánu města Brna.

Nový Územní plán města Brna míří ven – dnes byl zveřejněn jeho návrh

Nový Územní plán města Brna míří ven – dnes byl zveřejněn jeho návrh

26.6.2024

Návrh nového Územního plánu města Brna (NÚP) určený pro veřejné projednání je ode dneška dostupný na městském portálu územního plánování. Tato aktualizovaná verze vznikla na základě společného jednání. Během prvních měsíců tohoto roku se k podobě NÚP mohly vyjádřit především dotčené orgány, jako jsou ministerstva, krajský úřad nebo sousední obce, ale současně i veřejnost a jednotlivé městské části. Po zákonném vypořádání požadavků a připomínek byl návrh upraven do aktuální podoby. Veřejné projednání je plánováno na 31. července 2024 od 13 hodin ve Sněmovním sále Nové radnice v Brně.

Zastupitelé schválili skupinu Jednotlivých změn ÚPmB, v platnost vstoupí během srpna

Zastupitelé schválili skupinu Jednotlivých změn ÚPmB, v platnost vstoupí během srpna

25.6.2024

Na první pohled spousta maličkostí v mapě Brna, v realitě 106 důležitých změn stávajícího územního plánu. Tento strategický dokument je totiž potřeba pravidelně aktualizovat. Změny minulý týden schválili brněnští zastupitelé a v platnost vstoupí s největší pravděpodobností na začátku srpna. Zpracovat dokumentaci tzv. „Skupiny B.I“ dostala za úkol Kancelář architekta města Brna. Pořizovatelem byl Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna. Zároveň došlo ke schválení i dalších změn stávajícího územního plánu. Vše je dostupné na portálu územního plánování upmb.brno.cz.