Nový územní plán

Vše, co potřebujete vědět o novém Územním plánu města Brna.

Aktuálně

Nový Územní plán města Brna vstoupil do další klíčové fáze. Poté, co KAM předala městu na konci roku 2019 dokončený návrh, následovalo jeho veřejné projednávání. Kompletní návrh je možné si od 24. března 2020 prohlédnout na portálu územního plánování města www.upmb.brno.cz. On-line prezentaci návrhu nového územního plánu naleznete také níže ve videích.

Na projednávání a připomínkování návrhu bylo 99 dní. Za tu dobu jsme v KAM zodpověděli přes 1000 dotazů veřejnosti, rozdali 2000 průvodců a třikrát prezentovali návrh v živém vysílání, zorganizovali jsme 4 velká setkání Plán jede k Vám! a navštívili zastupitelstva 10 městských částí, prezentovali jsme návrh starostům, odborům magistrátu i zastupitelským klubům, odborné veřejnosti i dalším zájmovým skupinám. Následovala 2 veřejná projednání na brněnském výstavišti.

U pořizovatele se do termínu sešlo přes 8000 připomínek a námitek. Úkolem OÚPR ve spolupráci s pověřeným radním a KAM je nyní všechny vypořádat. Na základě uplatněných připomínek a námitek občanů, stanovisek dotčených orgánů a připomínek městských částí bude návrh nového územního plánu upraven a v polovině roku 2021 opětovně projednán.

Během veřejného projednávání návrhu směřovaly vaše dotazy nejčastěji na ochranu zeleně, zahrádkářské kolonie, cyklotrasy nebo protipovodňová opatření. Protože jde pro nás o důležitá témata, připravili jsme pro vás 7 seminářů a kulatých stolů, kde o horkých tématech budeme diskutovat s odborníky, zástupci města a městských částí nebo občanských spolků. Všechny postupně zveřejníme na této stránce v sekci Videa. Najdete zde také další díly našeho seriálu o územním plánu. Po skončení nouzových opatření pro vás znovu otevřeme také velkou výstavu o územním plánu v brněnském Urban centru.

Co je územní plán

Územní plán určuje, kde, co a jak se může stavět. Říká, kde mohou vzniknout nové domy, ulice a čtvrti, jaké plochy jsou určeny pro bydlení, komerci nebo stavby veřejného vybavení i to, jak mohou být budovy vysoké. Ukazuje také, kde budou plochy chráněny pro parky, lesy nebo zemědělství. Pro rozhodování v území je závazný. Územní plán schvaluje a vydává Zastupitelstvo města Brna.

K čemu ho potřebujeme?

Potřebujeme ho, aby Brno mohlo fungovat a rozvíjet se. Čím větší je město, tím těžší je najít společný pohled na jeho budoucí podobu. Takovou dohodou je právě územní plán. Spojuje v sobě mnoho protichůdných zájmů a požadavků – obyvatel, politiků, stavebníků a investorů, organizací i soukromého sektoru. Úkolem plánu je všechny tyto zájmy zkoordinovat a stanovit pravidla dalšího rozvoje.

Nový územní plán

Původně se počítalo s tím, že současný územní plán z roku 1994 bude platit pro období do roku 2010. I proto brněnští zastupitelé už v roce 2002 rozhodli zahájit práce na plánu novém, jehož koncept ve třech variantách dokončila v roce 2010 firma Arch.Design. V roce 2011 ho město představilo brněnské veřejnosti. O dva roky později ale Nejvyšší správní soud zrušil Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR), tedy krajský „územní plán“. Po rozhodnutí soudu tak nebylo možné vybrat výslednou variantu konceptu a brněnští zastupitelé se shodli na pozastavení rozjetých prací.

Proč město pokračuje v dopracování konceptu?

V roce 2016 byly vydány nové krajské Zásady územního rozvoje a nově vzniklá Kancelář architekta města Brna projednala s brněnským magistrátem i radními města první kroky k pořízení zcela nového územního plánu. I přes veškerou snahu by ale jeho schválení nebylo možné stihnout do konce roku 2022. Město se proto rozhodlo soustředit síly na dokončení rozpracovaného konceptu.

Příprava nového územního plánu

Zastupitelstvo města Brna v červnu 2018 schválilo Pokyny k dopracování konceptu Územního plánu města Brna, jehož východiskem byly tři varianty konceptu. V září 2018 byla zpracováním pověřena KAM, která v prosinci 2019 odevzdala dokončený návrh pořizovateli. V červnu 2020 se konala dvě veřejné projednání návrhu.

Návrh nového územního plánu
Návrh – textová část 
Návrh – grafická část

Platný územní plán

Dosud platný Územní plán města Brna (ÚPmB) byl vydán v listopadu 1994, zpracovatelem bylo UAD studio. Brno tak má jeden z nejstarších územních plánů v České republice. Podle novely stavebního zákona platnost dnešního územního plánu vyprší na konci roku 2022.

Textová část ÚPmB
Grafická část ÚPmB

Změny územního plánu

Aby se mohlo město s více než dvacet let starým územním plánem dále rozvíjet, bylo nutné začít řešit jeho změny. Užitečným nástrojem k udržení obsáhlého a komplikovaného územního plánu metropole v aktuální a použitelné podobě je pořizování změn územního plánu – v Brně ale poslední změna pocházela z roku 2011. V roce 2017 se zásluhou KAM proces změn územního plánu opět rozběhl.

„Změna ÚPmB úprava regulativů SJ“
Zastupitelstvo města v září 2018 rozhodlo o pořízení změny územního plánu s cílem odstranit nejednoznačný a blokační výklad regulativů ploch smíšených jádrových, tj. centrálního charakteru SJ, a podpořit tak výstavbu bydlení. Zpracováním návrhu byla pověřena KAM. Návrh byl zpracován a projednán na jaře 2019. Zastupitelstvo města Brna vydalo změnu 18. června 2019. Šlo o první úspěšnou (tj. vydanou a stále platnou) změnu územního plánu po 8 letech.

„Změna ÚPmB BVV“
KAM byla v říjnu 2018 pověřena vypracováním územní studie věnované možnostem dalšího využití areálu brněnského výstaviště (BVV) a jeho zpřístupnění veřejnosti. V návaznosti na tuto územní studii Zastupitelstvo města 18. června 2019 rozhodlo o pořízení „Změny ÚPmB BVV“, která měla za úkol vytvořit podmínky pro umístění multifunkční haly v západní části areálu BVV a zlepšit prostup areálem. Návrh „Změny ÚPmB BVV“ zpracovala KAM během dvou měsíců. Projednání návrhu proběhlo na konci roku 2019. Zastupitelstvo města vydalo „Změnu ÚPmB BVV“ 3. března 2020.

Soubor „Změn ÚPmB 43+“ a „Změny ÚPmB 2019“
KAM dostala v roce 2017 za úkol zpracovat návrh souboru změn souhrnně označených „Změny ÚPmB 43+“, které zahrnovaly více než 250 položek Zpracovaný návrh „Změn ÚPmB 43+“ předala KAM pořizovateli (OUPR) k projednání 1. února 2019. V březnu 2019 ale Zastupitelstvo města Brna rozhodlo o rozdělení souboru – zastupitelé z obsáhlého balíku vybrali ke zkrácenému postupu pořízení 150 změn, jejichž vydání by se stihlo ještě před termínem vydání nového ÚPmB v roce 2022. Oficiálně byly nazvány „Změny ÚPmB 2019“.
Návrh „Změn ÚPmB 2019“ odevzdala KAM pořizovateli v červenci 2019. Na přelomu roku byl návrh „Změn ÚPmB 2019“ představen veřejnosti, byl projednán s dotčenými orgány i městskými částmi – projednáním úspěšně prošlo 110 změn. Zastupitelstvo města Brna vydalo „Změny ÚPmB 2019“ 16. června 2020.

„Změny ÚPmB 2020“ a „Změna ÚPmB Cacovická-Soběšická“
Po projednání návrhu „Změn ÚPmB 2019“ vyčlenili brněnští zastupitelé v květnu 2020 z dokumentace šest změn k samostatnému pořízení. Bylo u nich totiž nutné provést úpravy v řešení a zbrzdily by tak vydání ostatních „Změn ÚPmB 2019“. Přepracování samostatné „Změny ÚPmB Cacovická-Soběšická“ i pěti změn pojmenovaných společně „Změny ÚPmB 2020“ se ujala KAM. Veřejné projednání dokumentací se uskuteční 20. a 21. července 2020.

„Změna ÚPmB Brněnská třída“
Zastupitelstvo města 16. června 2020 rozhodlo o pořízení „Změny ÚPmB Brněnská třída“, která prověří trasu zamýšlené Brněnské třídy mezi ulicemi Cejl a Mlýnská. Zpracováním návrhu nové městské třídy a souvisejícího území je pověřena KAM.

Změny stávajícího územního plánu najdete také na Portálu územního plánování města Brna.

Zásady územního rozvoje JMK

Územní plán města Brna navazuje na Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK). Jedná se o územní plán kraje, který stanovuje požadavky na uspořádání a využití území kraje a vymezuje plochy nadmístního charakteru (například dálnice, železnice, velké průmyslové zóny). Jeho účelem je koordinace záměrů, které přesahují hranice jedné obce. ZÚR jsou závazné pro obce v daném kraji, to znamená, že územní plány obcí s nimi musí být v souladu.

Zásady územního rozvoje
Interaktivní prohlížení ZÚR

Ke stažení

Jak vznikal nový územní plán, co přinese nového a co je potřeba vědět před jeho veřejným projednáním? Stáhněte si zdarma naši publikaci Průvodce Brňana novým územním plánem.

i

Průvodce Brňana novým územním plánem

(Velikost souboru 12,4 MB)

Vize prostorového rozvoje Brna shrnují hlavní principy, podle kterých se chce Brno v příštích letech rozvíjet. Jsou jedním z podkladů pro přípravu nového územního plánu. Publikace vznikla na základě výstupů z velkého plánovacího setkání s odborníky, série dvanácti workshopů se zástupci městských částí, sedmi setkání s občany městských částí a online ankety. Vydala ji KAM v roce 2017. Publikaci si můžete zdarma stáhnout níže.

i

Vize prostorového rozvoje

(Velikost souboru 20,7 MB)

Videa o územním plánu

 

Územní plán: K čemu to je?

Jak zařídit, aby se město rozvíjelo, ale zároveň bylo stále funkční a udržitelné? Základem je mít dobrý územní plán!

Kdo to vlastně řídí?

Některé firmy, instituce, nebo státy mají jednu osobu, která všechno řídí. Například ředitele, prezidenta nebo královnu. Kdo ale řídí Územní plán?

7 horkých témat nového územního plánu

 

Cyklodoprava, protipovodňová ochrana, zahrádky, výšková regulace budov, zeleň a klimatická změna, architektonické soutěže nebo dopravní spojení mezi čtvrtěmi – to jsou horká témata, která nejvíce zajímala veřejnost nad návrhem nového územního plánu. Ten čeká v příštím roce opakované veřejné projednání. Kancelář architekta města se teď bude horkým tématům podrobně věnovat v sérii seminářů a kulatých stolů. Diskutovat o nich bude s odborníky, zástupci města a městských částí nebo členy občanských sdružení.

Sledujte horká témata návrhu nového územního plánu online. Záznamy zveřejňujeme každý týden až do 26. listopadu

Budoucnost cyklodopravy

Co může územní plán udělat pro cyklisty? Jak je to s cykloopatřeními v ulicích Brna? A kdo na ně má největší vliv? Podívejte se na záznam první z debat nad horkými tématy návrhu nového územního plánu. Tématem byla budoucnost cyklistické dopravy v Brně.

Seriál KAM územní plán

09 Jaké hlavní rozvojové lokality určuje nový územní plán?

09 Jaké hlavní rozvojové lokality určuje nový územní plán?

25.6.2020

Nová čtvrť Trnitá, bývalá Zbrojovka i chytrá čtvrť Špitálka. Nový územní plán určí celkem devět hlavních rozvojových oblastí, na které se chce město v příštích letech zaměřit. Cílem je nově vymezit větší rozsah ploch pro bydlení, pracovní příležitosti i trávení volného času a pomoci s přestavbou bývalých průmyslových areálů, tedy tzv. brownfieldů, ve vnitřním i širším centru města.

08 Jak připomínkovat návrh územního plánu?

08 Jak připomínkovat návrh územního plánu?

10.6.2020

Návrh nového územního plánu si můžete prohlížet už od 24. března a od stejného data je k němu také možné do 30. června uplatňovat vaše požadavky. K tomu slouží námitky a připomínky. Kdo všechno se může do veřejného projednání zapojit a jak je možné si připomínkování ulehčit? Odpovídáme v dalším dílu seriálu o návrhu nového územního plánu.

07 Jak číst územní plán?

07 Jak číst územní plán?

5.5.2020

Územní plán je mapou, která určuje, kde, co a jak se může v Brně stavět. Ukazuje, kde budou plochy chráněny pro určitý typ využití, jaká má být v oblasti výšková úroveň i typ zástavby. Jak jeho jednotlivé barvy, grafické prvky i identifikátory číst?