Nový územní plán

Vše, co potřebujete vědět o novém Územním plánu města Brna.

Aktuálně

Nový Územní plán města Brna vstoupil do další klíčové fáze. Poté, co KAM předala městu na konci loňského roku dokončený návrh, bude nyní následovat jeho veřejné projednání. Kompletní návrh nového územního plánu si můžete od 24. března 2020 prohlédnout na portálu územního plánování města www.upmb.brno.cz.

V tištěné podobě je nyní po dobu nouzového stavu k nahlédnutí na venkovní terase magistrátu na Kounicově 67, tedy v blízkosti sídla Odboru územního plánování a rozvoje, a to v úředních dnech (pondělí a středa). Dotazy můžete posílat na e-mailovou adresu pripravovanyupmb@brno.cz, případně můžete zavolat na bezplatnou telefonní linku 800 411 400.

Město posunulo datum veřejného projednání. S ohledem na stále se měnící mimořádná opatření a z důvodu čitelnosti postupu pro veřejnost a vedení městských částí je nový termín veřejného projednání stanoven na 17. června a podávání námitek a připomínek do 24. června letošního roku. O případných změnách zde budeme s předstihem informovat.

KAM společně se zástupci vedení města a Odboru územního plánování připravila na duben sérii osmi setkání s občany v městských částech Plán jede k Vám! Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu jsou zatím setkání pozastavena. Budeme vás dále informovat o náhradním programu.

Co je územní plán

Územní plán určuje, kde, co a jak se může stavět. Říká, kde mohou vzniknout nové domy, ulice a čtvrti, jaké plochy jsou určeny pro bydlení, komerci nebo stavby veřejného vybavení i to, jak mohou být budovy vysoké. Ukazuje také, kde budou plochy chráněny pro parky, lesy nebo zemědělství. Pro rozhodování v území je závazný. Územní plán schvaluje a vydává Zastupitelstvo města Brna.

K čemu ho potřebujeme?

Potřebujeme ho, aby Brno mohlo fungovat a rozvíjet se. Čím větší je město, tím těžší je najít společný pohled na jeho budoucí podobu. Takovou dohodou je právě územní plán. Spojuje v sobě mnoho protichůdných zájmů a požadavků – obyvatel, politiků, stavebníků a investorů, organizací i soukromého sektoru. Úkolem plánu je všechny tyto zájmy zkoordinovat a stanovit pravidla dalšího rozvoje.

Nový územní plán

Původně se počítalo s tím, že současný územní plán z roku 1994 bude platit pro období do roku 2010. I proto brněnští zastupitelé už v roce 2002 rozhodli zahájit práce na plánu novém, jehož koncept ve třech variantách dokončila v roce 2010 firma Arch.Design. V roce 2011 ho město představilo brněnské veřejnosti. O dva roky později ale Nejvyšší správní soud zrušil Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR), tedy krajský „územní plán“. Po rozhodnutí soudu tak nebylo možné vybrat výslednou variantu konceptu a brněnští zastupitelé se shodli na pozastavení rozjetých prací.

Koncept nového územního plánu města Brna.

Proč město pokračuje v dopracování konceptu?

V roce 2016 byly vydány nové krajské Zásady územního rozvoje a nově vzniklá Kancelář architekta města Brna projednala s brněnským magistrátem i radními města první kroky k pořízení zcela nového územního plánu. I přes veškerou snahu by ale jeho schválení nebylo možné stihnout do konce roku 2022. Město se proto rozhodlo soustředit síly na dokončení rozpracovaného konceptu.

Příprava nového územního plánu

Zastupitelstvo města Brna v červnu 2018 schválilo Pokyny k dopracování konceptu Územního plánu města Brna, jehož východiskem byly tři varianty konceptu. V září 2018 byla zpracováním pověřena KAM, která v prosinci 2019 odevzdala dokončený návrh pořizovateli. V květnu 2020 se bude konat veřejné projednání návrhu.

Návrh nového územního plánu
Návrh – textová část 
Návrh – grafická část

Platný územní plán

Dosud platný Územní plán města Brna (ÚPmB) byl vydán v listopadu 1994, zpracovatelem bylo UAD studio. Brno tak má jeden z nejstarších územních plánů v České republice. Podle novely stavebního zákona platnost dnešního územního plánu vyprší na konci roku 2022.

Textová část ÚPmB
Grafická část ÚPmB

Změny územního plánu

Aby se město mohlo s více než dvacet let starým územním plánem dále rozvíjet, bylo nutné začít řešit změny územního plánu. Požadavky na změny podává samospráva, vlastníci pozemků, stavebníci a další subjekty. Zadavatelem změn je Odbor územního plánování a rozvoje města Brna (OÚPR).

Změny „souboru 43+“
KAM dostala v roce 2017 za úkol zpracovat návrh změn souborů 41, 42 a 43 (označovaných souhrnně jako soubor 43+). Tyto soubory měly přes 250 položek. Návrh změn jsme 1. února 2019 předali k připomínkám zadavateli.

Rozdělení změn „souboru 43+“

V březnu 2019 Zastupitelstvo města Brna rozhodlo o rozdělení souboru 43+. Zastupitelé vybrali 150 změn určených ke zkrácenému postupu pořízení tak, aby se jejich vydání stihlo ještě před termínem vydání nového ÚPmB v roce 2022. Jde o změny, které nejsou systémové, nejsou dotčeny Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje a není u nich potřeba hodnocení vlivu na životní prostředí. Oficiálně jsou nazvány „Změny ÚPmB 2019“.

Změny ÚPmB 2019 vybrané ke zkrácenému postupu pořízení

Návrh „Změn ÚPmB 2019“ odevzdala KAM v červenci 2019 pořizovateli. V listopadu se konala dvě veřejná projednání těchto změn. Připomínky a námitky bylo možné posílat do 4. prosince 2019. Změny by měly začít platit v roce 2020.

Změny ÚPmB 2019

Zásady územního rozvoje JMK

Územní plán města Brna navazuje na Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK). Jedná se o územní plán kraje, který stanovuje požadavky na uspořádání a využití území kraje a vymezuje plochy nadmístního charakteru (například dálnice, železnice, velké průmyslové zóny). Jeho účelem je koordinace záměrů, které přesahují hranice jedné obce. ZÚR jsou závazné pro obce v daném kraji, to znamená, že územní plány obcí s nimi musí být v souladu.

Zásady územního rozvoje
Interaktivní prohlížení ZÚR

Ke stažení

Vize prostorového rozvoje Brna shrnují hlavní principy, podle kterých se chce Brno v příštích letech rozvíjet. Jsou jedním z podkladů pro přípravu nového územního plánu. Publikace vznikla na základě výstupů z velkého plánovacího setkání s odborníky, série dvanácti workshopů se zástupci městských částí, sedmi setkání s občany městských částí a online ankety. Vydala ji KAM v roce 2017.

Publikaci si můžete stáhnout níže.

i

Vize prostorového rozvoje

(Velikost souboru 20,7 MB)

Videa o územním plánu

 

Doprava v Brně: Jak se má proměnit s novým územním plánem?

Nový územní plán přichází se zcela novou koncepcí rozvoje Brna. Aby zvrátil trend živelné výstavby za hranicemi Brna, nabídne větší rozsah rozvojových ploch pro bydlení i práci ve vnitřním i širším centru města. Zaměření na kompaktní město krátkých vzdáleností má podpořit také nový přístup k dopravě. Dalšími prioritami je dokončení Velkého městského okruhu a navazujících radiál, úprava sítě hromadné dopravy v reakci na novou výstavbu nebo nabídka tras pro cyklodopravu. Podrobnosti v prezentaci vysvětluje Martin Všetečka, vedoucí oddělení dopravy v Kanceláři architekta města Brna a zodpovědný projektant dopravní části návrhu nového Územního plánu města Brna.

Vize prostorového rozvoje

Ohlédnutí za diskuzně-plánovacím setkání k přípravě vizí prostorového rozvoje města Brna, které KAM uspořádala v únoru 2017. Na jednom místě se sešlo několik desítek lidí různých profesí i zájmových skupin, aby společně hledali dohodu o tom, kam se město bude rozvíjet.

Horké téma: Územní plán

Zastupitelstvo města Brna schválilo v červnu 2018 Pokyny k dopracování nového územního plánu. Zpracováním nového územního plánu byla pověřena KAM. Sledujte záznam diskuzního setkání s veřejností a odpovědi na nejčastější dotazy.

Jak bude vypadat Trnitá?

Oblast nové jižní čtvrti Trnitá je jednou z devíti hlavních rozvojových oblastí v návrhu nového územního plánu. Jak bude vypadat? Podívejte se na krátký sestřih z procházky s městským architektem a projděte se budoucími ulicemi nové čtvrti.

Seriál KAM územní plán

02 Proč mě má zajímat územní plán?

02 Proč mě má zajímat územní plán?

6.4.2020

Územní plán určuje, kde, co a jak se může stavět. Říká, kde mohou vzniknout nové domy, ulice a čtvrti, jaké plochy jsou určeny pro bydlení, komerci nebo stavby veřejného vybavení i to, jak mohou být budovy vysoké. Ukazuje také, kde budou plochy chráněny pro parky, lesy nebo zemědělství. Pro rozhodování v území je závazný.

01 Návrh územního plánu za časů koronaviru

01 Návrh územního plánu za časů koronaviru

1.4.2020

Návrh nového územního plánu zveřejnilo Brno 24. března 2020. S ohledem na bezpečnostní opatření, která jsou v České republice zavedena, vedení města Brna upravilo a prodloužilo dobu, kdy se můžete s návrhem seznámit. Zároveň posunulo termíny veřejného projednání a podání připomínek či námitek na měsíc červen. O dalších případných změnách vás budeme informovat.