Územní studie
nové čtvrti Trnitá

Živé ulice a veřejná prostranství, kde budou lidé rádi trávit čas – to jsou základní předpoklady, aby nová čtvrť byla atraktivní a příjemná pro život. Ale také fungující doprava a technické sítě nebo ochrana města před stoletou vodou. Kancelář architekta města Brna připravila aktualizaci územní studie nové čtvrti (2019-2021), která bude sloužit jako podklad města pro nový územní plán a další rozhodování v území. Určuje mimo jiné také záměry pro vypsání architektonických soutěží.

Cíle studie

Chceme, aby mezi starým a novým hlavním nádražím vznikla nová atraktivní čtvrť o velikosti zhruba 140 hektarů, která bude přirozenou součástí rozšířeného centra Brna. S pomocí aktualizované studie proto navrhujeme či zpřesňujeme zdejší dopravní a technickou infrastrukturu, protipovodňová opatření, podobu ulic a veřejných prostranství. Nastavujeme také výškovou regulaci budov a určujeme významná místa vhodná pro vypsání architektonických soutěží.

Dokument bude sloužit jako podklad pro změny stávajícího územního plánu nebo úpravy návrhu nového, který začne platit na konci roku 2022. Studie je závazný podklad pro město a budou z ní vycházet také investoři. Je to klíčový krok pro stavbu nové čtvrti.

Nová čtvrť Trnitá s prostorem pro nové hlavní nádraží, jehož podobu určila mezinárodní soutěž

Hlavní principy

Potenciál nové čtvrti se bude navzájem posilovat s historickým jádrem města. Vkladem nové čtvrti bude vysoký podíl bytů, nabídka pracovních příležitostí, široká škála služeb, obchodních a komerčních aktivit. Spolu s tím nabídne široké možnosti trávení volního času, přístup k řece Svratce nebo síť nových městských parků. Zachovány zůstanou také pohledové osy ve směru na věž Staré radnice a katedrálu sv. Petra a Pavla.

Vhodné mísení funkcí a dobrá obslužnost a prostupnost území jsou základními principy kompaktního města a města krátkých vzdáleností. Tím se omezí vysoké provozní náklady spojené zejména s přesuny obyvatel například za službami, rekreací, zábavou. Hlavním veřejným prostorem nové čtvrti bude bulvár, který vytvoří „liniové náměstí“. Důležitou roli ale budou mít i lokální náměstí a stavby občanské vybavenosti.

Díky modernizaci brněnského železničního uzlu a výstavbě nového hlavního nádraží se území stane prostupnější. Uvolní se rozsáhlé plochy kolejišť a odstraní železniční náspy, otevře se také prostor mezi historickým nádražím a poštou, který se propojí s ulicí Masarykova.

 Širší vztahy nové čtvrti Trnitá a její struktura

Zeleň a modrozelená infrastruktura

Vymezujeme dvě významné plochy parků. Park v místě stávajícího hlavního nádraží zajistí propojení městského parkového okruhu mezi budovou magistrátu na Benešově a Denisovými sady. Zelená radiála v místě stávajícího kolejiště podél Uhelné propojí městský parkový okruh s řekou Svratkou. Doplněny jsou parkem na pravém břehu Svratky, který bude součástí protipovodňových opatření.

Jako nenahraditelný prvek nové čtvrti vnímáme uliční stromořadí, která budou zároveň sloužit jako funkční prvek modrozelené infrastruktury. Pro potřeby závlahy bude v co největší míře využita srážková voda. Přebytečná dešťovka bude zadržována, aby se jí co nejvíce vsáklo přímo v místě a neodtékala pryč kanalizací či vodními toky.

Zeleň v nové čtvrti Trnitá

Hromadná doprava

Tramvajová trať mezi centrem města a novým hlavním nádraží povede po bulváru. Od nádraží bude pokračovat ve dvou dalších směrech – k ulici Plotní a k mostu přes řeku Svratku. Další směry budou obsluhovány autobusy nebo trolejbusy. Předpokládáme vznik dvou nových tras – Brněnskou třídou souběžnou s Kolištěm ve směru k Lužánkám a ulicemi Vojtovou a Vinohrady přes Červený kopec k bohunickému kampusu.

Podzemní trasa severojižního kolejového diametru respektuje platný územní plán a jeho dvě varianty – podél ulice Kalová se zaústěním do trati na Chrlice i trasu přednádražím ustící do tratí na Modřice a Střelice. Stanice podzemní dráhy se předpokládají na novém hlavním nádraží a u stávajícího hlavního nádraží.

Schéma hromadné dopravy a zapojení nové čtvrti Trnitá

Automobilová doprava

Územní studie pracuje s nutností kompromisu mezi stávajícími silně zatíženými komunikacemi a požadavkem na novou čtvrť s atraktivním veřejným prostorem. Součástí navrženého řešení je proto výstavba jižního segmentu Velkého městského okruhu za jižním okrajem nové čtvrti, který převezme část dopravní zátěže ulice Opuštěná.

Oproti dosavadním studiím jsme navrhli několik změn:

  1. Nové hlavní nádraží se prioritně obsluhuje ze zanádražní (komárovské) strany. Nová ulice Zanádražní tvoří přímé napojení na Velký městský okruh.
  2. Doporučujeme nahradit mimoúrovňovou křižovatku ulice Opuštěná s bulvárem (někdy také „zapuštěná Opuštěná“) úrovňovým řešením.
  3. Posilujeme městotvornost bulváru návrhem omezeného parkování ve prospěch stromořadí.
  4. Prodloužená Uhelná je navržena jako dočasná, do doby prodloužení ulic Vodařská a Bidláky.
  5. Velký městský okruh bude přeložen do koridoru stávající tratě na Chrlice.
Shrnutí změn spojených s individuální automobilovou dopravou

Cyklistická doprava

Nová čtvrť nabídne cyklodopravě příhodné podmínky. Jde o rovinaté území s navrhovanými širokými ulicemi a kontaktem na hlavní městské cyklotrasy. Navržená síť cyklotras proto navazuje na páteřní stezky vedené po obou stranách Svratky, další páteřní trasa vznikne v trase nynější železniční trati (od křížení se Svratkou přes stávající hlavní nádraží a až ke Svitavě). S ohledem na očekávané vyšší využití ze strany chodců, cyklistů, běžců, bruslařů, koloběžkářů apod. bude třeba navrhovat tyto páteřní stezky v dostatečné šířce.

Schéma cyklistické dopravy

Protipovodňová opatření

Aby mohla v místě nová čtvrť vzniknout, je nezbytné ji ochránit před hrozícími povodněmi. Vybudovaná opatření by přitom měla kromě ochrany města zajistit podél obou břehů také infrastrukturu pro pěší a cyklisty, vytvořit podmínky pro rekreační i pobytové využití včetně přístupu k hladině a zlepšit ekologický stav vodního toku. Klíčovým projektem je proto park na pravém břehu řeky Svratky, který v sobě propojuje přírodě blízká protipovodňová opatření s řízeným rozlivem.

Povodňové ohrožení: vysoké (červená), střední (modrá), nízké (tmavě žlutá), zbytkové (světle žlutá)