Územní studie
nové čtvrti Trnitá

Živé ulice a veřejná prostranství, kde budou lidé rádi trávit čas – to jsou základní předpoklady, aby nová čtvrť byla atraktivní a příjemná pro život. Ale také fungující doprava a technické sítě nebo ochrana města před stoletou vodou. Kancelář architekta města Brna připravila aktualizaci územní studie nové čtvrti (2019-2021), která bude sloužit jako podklad města pro nový územní plán a další rozhodování v území. Určuje mimo jiné také záměry pro vypsání architektonických soutěží.

Cíle studie

Chceme, aby mezi starým a novým hlavním nádražím vznikla nová atraktivní čtvrť o velikosti zhruba 140 hektarů, která bude přirozenou součástí rozšířeného centra Brna. S pomocí aktualizované studie proto navrhujeme či zpřesňujeme zdejší dopravní a technickou infrastrukturu, protipovodňová opatření, podobu ulic a veřejných prostranství. Nastavujeme také výškovou regulaci budov a určujeme významná místa vhodná pro vypsání architektonických soutěží.

Dokument slouží jako podklad pro změny stávajícího nebo úpravy návrhu nového územního plánu. Studie je závazný podklad pro město a vychází z ní také investoři. Je to klíčový krok pro stavbu nové čtvrti.

Nová čtvrť Trnitá s prostorem pro nové hlavní nádraží, jehož podobu určila mezinárodní soutěž

Hlavní principy

Potenciál nové čtvrti Trnitá se bude navzájem posilovat s historickým jádrem města. Vkladem nové čtvrti bude vysoký podíl bytů, nabídka pracovních příležitostí, široká škála služeb, obchodních a komerčních aktivit. Spolu s tím nabídne široké možnosti trávení volního času, přístup k řece Svratce nebo síť nových městských parků. Zachovány zůstanou také pohledové osy ve směru na věž Staré radnice a katedrálu sv. Petra a Pavla.

Vhodné mísení funkcí a dobrá obslužnost a prostupnost území jsou základními principy kompaktního města a města krátkých vzdáleností. Tím se omezí vysoké provozní náklady spojené zejména s přesuny obyvatel například za službami, rekreací, zábavou. Hlavním veřejným prostorem nové čtvrti bude bulvár, který vytvoří „liniové náměstí“. Důležitou roli ale budou mít i lokální náměstí a stavby občanské vybavenosti.

Díky modernizaci brněnského železničního uzlu a výstavbě nového hlavního nádraží se území stane prostupnější. Uvolní se rozsáhlé plochy kolejišť a odstraní železniční náspy, otevře se také prostor mezi historickým nádražím a poštou, který se propojí s ulicí Masarykova.

 Širší vztahy nové čtvrti Trnitá a její struktura

Zeleň a modrozelená infrastruktura

Vymezujeme tři významné plochy parků. První zajistí v místě stávajícího hlavního nádraží propojení městského parkového okruhu mezi budovou magistrátu na Benešově a Denisovými sady. Park na západní straně nové čtvrti v místě stávajícího kolejiště podél Uhelné pak propojí městský parkový okruh s řekou Svratkou. Město plánuje zachránit i tamní původní kamenný viadukt, který je přímo napojen na budovu Malé Ameriky a stane se stezkou pro pěší a cyklisty ve stylu newyorské High Line. Další park vznikne na pravém břehu Svratky jako součást protipovodňových opatření.

Jako nenahraditelný prvek nové čtvrti vnímáme uliční stromořadí, která budou zároveň sloužit jako funkční prvek modrozelené infrastruktury. Pro potřeby závlahy bude v co největší míře využita srážková voda. Přebytečná dešťovka bude zadržována, aby se jí co nejvíce vsáklo přímo v místě a neodtékala pryč kanalizací či vodními toky.

Zeleň v nové čtvrti Trnitá

Hromadná doprava

Tramvajová trať mezi centrem města a novým hlavním nádraží povede po bulváru. Od nádraží bude pokračovat ve dvou dalších směrech – k ulici Plotní a k mostu přes řeku Svratku. Další směry budou obsluhovány autobusy nebo trolejbusy. Předpokládáme vznik dvou nových tras – Brněnskou třídou souběžnou s Kolištěm ve směru k Lužánkám a ulicemi Vojtovou a Vinohrady přes Červený kopec k bohunickému kampusu.

Nové hlavní nádraží bude stát na místě dnešního dolního nádraží u řeky Svratky. Oproti stávajícímu nabídne větší kapacitu, komfort pro cestující, a především modernizaci vlakové dopravy. Bude umístěno na mostním tělese ve výšce sedmi metrů nad zemí a nebude tvořit bariéru mezi severní a jižní částí nové čtvrti. Stane se klíčovým dopravním uzlem s možností rychlého přestupu mezi vlakovou, autobusovou a městskou hromadnou dopravou. Podobu budovy určila mezinárodní soutěž – nové nádraží vznikne podle návrhu nizozemského ateliéru Benthem Crouwel Architects.

Stávající hlavní nádraží, které už kapacitně nestačí, bude zrušeno. Uvolní se tím rozsáhlé plochy kolejiště na okružní třídě centra města. Zachována zůstane památkově chráněná budova nádraží, stejně jako pošta a Malá Amerika. Město je může dále využít jako společenské a kulturní prostory.

Podzemní trasa severojižního kolejového diametru respektuje platný územní plán a jeho dvě varianty – podél ulice Kalová se zaústěním do trati na Chrlice i trasu přednádražím ustící do tratí na Modřice a Střelice. Stanice podzemní dráhy se předpokládají na novém hlavním nádraží a u stávajícího hlavního nádraží.

Schéma hromadné dopravy a zapojení nové čtvrti Trnitá

Automobilová doprava

Územní studie pracuje s nutností kompromisu mezi stávajícími silně zatíženými komunikacemi a požadavkem na novou čtvrť s atraktivním veřejným prostorem. Součástí navrženého řešení je proto výstavba jižního segmentu Velkého městského okruhu za jižním okrajem nové čtvrti, který převezme část dopravní zátěže ulice Opuštěná.

Oproti dosavadním studiím jsme navrhli několik změn:

  1. Nové hlavní nádraží se prioritně obsluhuje ze zanádražní (komárovské) strany. Nová ulice Zanádražní tvoří přímé napojení na Velký městský okruh.
  2. Doporučujeme nahradit mimoúrovňovou křižovatku ulice Opuštěná s bulvárem (někdy také „zapuštěná Opuštěná“) úrovňovým řešením.
  3. Posilujeme městotvornost bulváru návrhem omezeného parkování ve prospěch stromořadí.
  4. Prodloužená Uhelná je navržena jako dočasná, do doby prodloužení ulic Vodařská a Bidláky.
  5. Velký městský okruh bude přeložen do koridoru stávající tratě na Chrlice.
Shrnutí změn spojených s individuální automobilovou dopravou

Cyklistická doprava

Nová čtvrť Trnitá nabídne cyklodopravě příhodné podmínky. Jde o rovinaté území s navrhovanými širokými ulicemi a kontaktem na hlavní městské cyklotrasy. Navržená síť cyklotras proto navazuje na páteřní stezky vedené po obou stranách Svratky, další páteřní trasa vznikne v trase nynější železniční trati (od křížení se Svratkou přes stávající hlavní nádraží a až ke Svitavě). S ohledem na očekávané vyšší využití ze strany chodců, cyklistů, běžců, bruslařů, koloběžkářů apod. bude třeba navrhovat tyto páteřní stezky v dostatečné šířce.

Schéma cyklistické dopravy

Protipovodňová opatření

Také novou čtvrť je nezbytné chránit před hrozícími povodněmi. Vybudovaná opatření zároveň podél obou břehů zajistí cesty pro pěší a cyklisty, vytvoří podmínky pro rekreaci i pobyt včetně přístupu k vodní hladině a zlepší ekologický stav toku. Pro projekt klíčový poříční park na pravém břehu Svratky v sobě propojí přírodě blízká protipovodňová opatření a místo pro odpočinek, rekreaci a společenské aktivity.

Povodňové ohrožení: vysoké (červená), střední (modrá), nízké (tmavě žlutá), zbytkové (světle žlutá)

Hlavní regulativy

Územní studie nastavuje hlavní limity pro výstavbu v nové čtvrti. Například požaduje, aby v každém bloku bylo vždy zastoupeno alespoň 30 % bydlení a 30 % zeleně. Pomocí závazných regulativů chceme zajistit, aby nová čtvrť byla smíšená a s převahou bydlení a aby zde byl dostatek zeleně a zelených vnitrobloků. Mimo jiné požadujeme, aby ve vybraných blocích byly přístupné terasy a vyhlídky jako veřejné prostory a aby všechny střechy byly navrženy jako zelené.