Nové hlavní nádraží

Vše o novém brněnském hlavním nádraží na jednom místě.

Světová architektura v Brně

Nové brněnské hlavní nádraží vznikne podle návrhu nizozemského ateliéru Benthem Crouwel Architects, který stojí za projektem nádraží v Rotterdamu nebo rekonstrukcí a dostavbou nádraží v Amsterdamu. Dle vítězů mezinárodní architektonické soutěže se brněnské nádraží stane novou branou do města a pozitivním impulzem pro vznikající čtvrť Trnitá na nábřeží řeky Svratky. Brňané získají moderní přestupní uzel a záruku dalšího rozvoje zdejší železniční dopravy.

Výběr odborné poroty, ve které zasedla architektka Eva Jiřičná nebo urbanista Peter Gero, potvrdilo vedení města Brna i Správa železnic.

O novém nádraží

Nové hlavní nádraží svým významem zcela zásadně ovlivní rozvoj města. Bude klíčovým dopravním uzlem s možností rychlého přestupu mezi vlakovou, autobusovou a městskou hromadnou dopravou. Brno zároveň připravuje na základě výsledků studie možnost přestupu na severojižní kolejový diametr. Že bude nové nádraží stát u řeky na místě dnešního dolního nádraží rozhodli zastupitelé města a kraje v roce 2018 i na základě studie proveditelnosti a expertních posudků.

Nové nádraží nabídne větší kapacitu, komfort pro cestující a modernizaci vlakové dopravy. Bude umístěno na mostním tělese ve výšce sedmi metrů nad zemí a nebude tvořit bariéru mezi severní a jižní částí nové čtvrti Trnitá. Budova nebude prostorovou bariérou, a nebude tak vytvářet rozdíly mezi kvalitní „přednádražní“ a zanedbanou „zanádražní“ čtvrtí, jak je tomu v současnosti. Stane se klíčovým dopravním uzlem s možností rychlého přestupu mezi vlakovou, autobusovou a městskou hromadnou dopravou.

Spolu s nádražím se navrhuje zjednodušení brněnské železniční sítě, tím dojde k uvolnění rozsáhlých ploch kolejišť v centru města. Zrušením současného nádraží a přeložením hlavního nádraží do míst stávajícího dolního nádraží se uvolní plochy pro parky a rekreaci. Vybraná varianta bude mít méně železničních tratí, to znamená i méně hlukové zátěže, což umožní větší výstavbu bytů.

Odstranění železničních náspů umožní podél ulice Uhelná vytvořit pás parků lemovaný bytovými domy, vznikne tak zelená stezka, která bude sloužit jako cyklistické a pěší propojení historického jádra města s řekou Svratkou. Tím se zároveň naplno využije v současnosti upozaděný rekreační potenciál nábřeží řeky a bude možné plnohodnotně dokončit Okružní třídu.

Sloučením nákladní a osobní dopravy do jednoho koridoru se omezí roztříštěnost města a sníží se množství hluku, vibrací a prachu podél zrušené osobní trati. Železniční uzel s nádražím u řeky tak má vyšší potenciál pro bydlení a může pojmout více obyvatel v nově postavené čtvrti a větší podíl obyvatel by tak bydlel blíže historickému jádru města. Dojde tak k omezení automobilové dopravy, protože méně obyvatel bude nuceno hledat bydliště v okrajových částech města.

Hlavní nádraží v poloze u řeky (ve variantě Ab) upřednostnila 30. května 2018 Centrální komise Ministerstva dopravy.

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno je rozsáhlý odborný dokument, který pomohl rozetnout gordický uzel polohy nového brněnského hlavního nádraží. Posuzovala dvě koncepční varianty řešení přestavby železničního uzlu: varianta Řeka (s nádražím u řeky) a varianta Petrov (s nádražím pod Petrovem). V průběhu zpracování bylo navrženo také několik možností řešení obou variant. Ve studii proveditelnosti byla vyhodnocena i varianta nulová, označovaná jako „bez projektu“, tedy udržování provozuschopného stavu v dnešní podobě. Výsledkem je srovnání jedenácti řešení přestavby železničního uzlu Brno na více než 1300 stranách textu, grafů, diagramů a výkresů.

Vláda České republiky 6. května 2002 přestavbu brněnského železničního uzlu v souladu s územním plánem města Brna v poloze Řeka. Zástupci Ministerstva dopravy, Jihomoravského kraje, města Brna a Českých drah podepsali smlouvu o spolupráci a zajištění financování, ani po deseti letech projektové přípravy se však nepodařilo získat všechna potřebná povolení, a to především kvůli názorovým sporům týkajícím se konkrétního řešení.

Ministerstvo dopravy uložilo v roce 2012 Správě železnic (dříve SŽDC) zadání dokumentace „Dopracování variant řešení železničního uzlu Brno“. O dva roky později přijala k tomuto projektu usnesení vláda, ve kterém mj. vyslovila souhlas se zpracováním Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno. K zadání studie vyslovila Rada města Brna souhlas 1. října 2014 a závěrečnou zprávu předala Správa železnic městu Brnu a dalším institucím 30. října 2017.

Vyhotovení studie proveditelnosti bylo nezbytným předpokladem pro čerpání dotací z fondů Evropské unie. K tomu je potřeba prokázat, že ekonomická přínosnost každé varianty je vyšší než pět procent. Studie proveditelnosti sloužila jako odborný podklad, na základě kterého Ministerstvo dopravy ve spolupráci se Správou železnic, Jihomoravským krajem a městem Brnem rozhodlo o řešení brněnského železničního uzlu a poloze hlavního nádraží.

Studie proveditelnosti posoudila varianty projektu

  • z hlediska proveditelnosti, spočívající ve stanovení investičních nákladů, v ekonomickém hodnocení a v posouzení vlivu průběhu realizace projektu na železniční dopravu v uzlu;
  • z hlediska průchodnosti s ohledem na životní prostředí a územní plánování, vyhodnocení stavební realizovatelnosti včetně stavební připravenosti v nezbytném rozsahu na budoucí zapojení vysokorychlostních tratí a zkapacitnění stávajících konvenčních tratí jako součástí systému Rychlých spojení;
  • z hlediska přínosů projektu, které byly ekonomicky vyhodnoceny, dále bylo posouzeno dosažení zlepšení obsluhy a napojení města a regionu veřejnou hromadnou dopravou i budoucí napojení vysokorychlostních a konvenčních tratí jako součástí systému Rychlých spojení do uzlu.

Celou studii proveditelnosti naleznete na webu Europoint.cz.

Stanovisko KAM

Stanovisko KAM vychází z analýzy Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno, kterou v říjnu 2017 zveřejnila Správa železniční dopravní cesty. Studie vyhodnocuje základní varianty „Řeka“ (A) a „Petrov“ (B).

Na stanovisku KAM se podílel tým 12 odborníků – urbanisté, architekti, dopravní specialisté, sociální geograf, ekonomové i právnička, která se specializuje na územní plán. Stanovisko KAM má komplexní záběr – hodnotí ŽUB z hledisek dopravy, ekonomiky a urbanismu.

Z komplexní analýzy KAM vychází, že varianta Řeka je jednoznačně nejvýhodnější pro Brno.

Stanovisko KAM sloužilo jako jeden z podkladů pro rozhodování brněnských zastupitelů o poloze nádraží.

Dopravní posudek

Ekonomické posudky

Součástí Stanoviska KAM jsou také tři dopravně-ekonomické posudky:

Externí posudky

Kancelář architekta města dostala v listopadu 2017 od Rady města Brna za úkol koordinovat a organizovat získání ekonomicko-dopravních posudků Studie proveditelnosti ŽUB od externích univerzitních odborníků. Výběr konkrétních odborníků a zadání otázek posudků určila Rada města Brna.

Posudky se skládají z odpovědí na konkrétních 8 otázek. Tyto otázky se týkaly dopadů variant nádraží na cestovní doby v městské hromadné dopravě (MHD), veřejné hromadné dopravě (MHD a vlaky) a na investiční náklady města spojené s výstavbou ŽUB.

Zadání posudků nezahrnovalo dopravního řešení železničních tratí, celkové ceny projektů, harmonogramu výstavby, dopravních výluk, dopadů na život města během výstavby, ekologických dopadů nových tratí, zapojení vysokorychlostních tratí a vlivu na celkový rozvoj města. Otázky také pominuly hlediska urbanistického a ekonomického rozvoje města.

Zadání posudků naleznete zde.

Z šesti oslovených expertů vypracovali posudky čtyři odborníci:

Odpovědi na otázky obsažené v externích posudcích byly zohledněny ve Stanovisku a doporučení KAM.

Kompletní výsledky průzkumu veřejného mínění najdete zde.

Vizualizace schválené varianty Řeka

Zdroj videa: Správa železnic

Aktuálně o novém nádraží

Zajímáte se o modernizaci brněnského železničního uzlu? Chcete vědět, jak bude vypadat nové hlavní nádraží? A dostanete se na něj jednou i s pomocí podzemní dráhy? Přečtěte si aktuální informace zaměřené nejen na připravovanou proměnu brněnské vlakové dopravy. Naše příspěvky sledujte také na Facebooku a Twitteru.

Setkejte se s finalisty největší architektonické soutěže u nás – Brno nové hlavní nádraží

Setkejte se s finalisty největší architektonické soutěže u nás – Brno nové hlavní nádraží

20.9.2021

Jak nové nádraží promění cestování i život ve městě? O tom budou Brňané diskutovat ve středu 29. září s autory čtyř nejlepších architektonických návrhů plánovaného dopravního terminálu. Nejužší výběr poroty vůbec největší architektonické soutěže u nás posléze představí i výstava.

Světová architektura v Brně: Mezinárodní soutěž na nové hlavní nádraží vyhráli nizozemští architekti Benthem Crouwel

Světová architektura v Brně: Mezinárodní soutěž na nové hlavní nádraží vyhráli nizozemští architekti Benthem Crouwel

21.7.2021

Je rozhodnuto – nové brněnské hlavní nádraží vznikne podle návrhu nizozemského ateliéru Benthem Crouwel Architects, který stojí za projektem nádraží v Rotterdamu nebo rekonstrukcí a dostavbou nádraží v Amsterdamu. Dle vítězů se brněnské nádraží stane novou branou do města a pozitivním impulzem pro vznikající čtvrť Trnitá na nábřeží řeky Svratky. Brňané získají moderní přestupní uzel a záruku dalšího rozvoje zdejší železniční dopravy. Výběr odborné poroty, ve které zasedla architektka Eva Jiřičná nebo urbanista Peter Gero, potvrdilo v tomto týdnu vedení města Brna i Správa železnic. Kancelář architekta města Brna vystaví jako organizátor soutěže všechny návrhy včetně velkého modelu nové čtvrti v Křížové chodbě brněnské Nové radnice na konci září.

Ve finále soutěže na nové hlavní nádraží jsou čtyři týmy. Vyrobí i fyzické modely, které doplní model nové čtvrti Trnitá

Ve finále soutěže na nové hlavní nádraží jsou čtyři týmy. Vyrobí i fyzické modely, které doplní model nové čtvrti Trnitá

17.3.2021

Mezinárodní soutěž o návrh nového hlavního nádraží v Brně pokročila do druhé fáze. Z dvanácti týmů vybrala porota čtyři postupující. Jejich úkolem teď bude rozpracovat návrhy do větší podrobnosti. Vyrobit mají i fyzický model nádraží včetně jeho okolí, který doplní chystaný model nové čtvrti Trnitá. Rozhodnutí poroty schválili ve středu 17. března oba zadavatelé soutěže, Rada města Brna a Správa železnic. Jména čtyř postupujících účastníků budou odtajněna v létě, kdy porota vybere vítěze.