Chci stavět

Našim cílem je ovlivnit rozvoj města v souladu s principy…

Hlavní zdroje informací

Další dokumenty

Celoměstské projekty

Jedním z našich úkolů je připravovat vyjádření za statutární město Brno, jako účastníka územního řízení o umístění staveb a území celoměstského zájmu. Ať už jde o velké bytové domy nebo dopravní stavby. Naším cílem je, aby byly po svém dokončení pro město přínosem. Aby své okolí pomáhaly zlepšovat a dobře s ním komunikovaly. A aby nezapomínaly na životní prostředí města a řešily modrozelenou infrastrukturu i další adaptační opatření. 

  • bydlení: stavby v rozvojových lokalitách (výměra větší než 2,0 ha), v nichž má být realizováno víc než 100 bytových jednotek nebo 25 rodinných domů, bytové objekty s výměrou podlažní plochy větší než 10 000 m2 
  • průmysl: stavby v rozvojových lokalitách (výměra větší než 2,0 ha) nebo lokalitách větších než 0,5 ha, pokud záměr podléhá posouzení vlivu na životní prostředí 
  • rekreace: využití zvláštních ploch pro rekreaci v rozvojových lokalitách (výměra větší než 2,0 ha) 
  • doprava: areály letišť, železniční tratě a zařízení, tratě a zařízení MHD, přestupní uzly a terminály hromadné dopravy, stavby základní komunikační sítě, parkoviště a hromadné garáže nad 100 parkovací stání, komunikace zajišťující obsluhu staveb a území celoměstského zájmu, rekreační cyklotrasy, přímé dopravní cyklotrasy 
  • inženýrské sítě: dálková vedení (podle ČSN 73 6005) a nadřazená vedení (tranzitní, napájecí) včetně souvisejících zařízení, sítě zajišťující obsluhu staveb a území celoměstského zájmu 
  • ochrana prostředí: revitalizace a úpravy vodních toků, stavby protipovodňové ochrany, vodní nádrže, využití ploch krajinné a městské zeleně a využití ploch pro nakládání s odpady 
  • ostatní: administrativní budovy, polyfunkční objekty, nákupní centra, stavby veřejné vybavenosti celoměstského a nadměstského významu, území a veškerá výstavba v rekreační oblasti Brněnská přehrada, v areálu brněnského výstaviště, Zoologické zahrady města Brna, území a stavby v rámci přestavby železničního uzlu, v plochách mezi ulicemi Úzká, Dornych, Plotní, drážními tělesy a veškerá výstavba v plochách vymezených řekou Svratkou, ulicí Heršpická a drážním tělesem vedoucím k městu Břeclav 
  • všeobecně: stavby vyšší něž 40 m (měřeno od úrovně ulice před hlavním vstupem) 

Podrobnější parametry jednotlivých území a staveb celoměstského zájmu jsou uvedeny v příloze č. 8 Statutu města Brna.