Defaultní obrázek

Poptávka: Podání cenové nabídky
Dodání kancelářského nábytku č. II

Lhůta pro pro podání nabídky: do 09.11.2020 do 13:00

Číslo poptávky: 2020/28

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky k dodání kancelářského nábytku včetně dopravy a montáže pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Předpokládaná doba plnění:

5-6 týdnů od podepsání smlouvy

Místo plnění:

Zelný trh 331/13, 602 00 Brno

Kontaktní osoba:

  • Bc. Tereza Voltrová
  • +420 722 934 930

Způsob podání nabídky:

Nabídky včetně všech příloh podávejte v papírové podobě na adresu: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno, sekretariát 3.patro v neprůhledné a zalepené obálce s názvem poptávky a textem „NEOTVÍRAT“.

Kvalifikace dodavatele:

Není specifikováno

Specifikace předmětu:

Dodání kancelářského nábytku do Kanceláře architekta města Brna dle přiložené specifikace (příloha č. 2) včetně dopravy a montáže.