Defaultní obrázek

Poptávka: Podání cenové nabídky
Projektová dokumentace na rekonstrukci podchodu pod hlavním nádražím — Návrh světelné a multimediální instalace

Lhůta pro pro podání nabídky: Do 21.03.2022, 10:00 hod.

Číslo poptávky: 2022/03

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci podchodu pod hlavním nádražím — Návrh světelné a multimediální instalace pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Předpokládaná doba plnění:

Od účinnosti smlouvy do předání kompletní projektové dokumentace pro provedení stavby

Místo plnění:

Místo plnění projekčních prací: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno (místo plnění projekčních prací), nestanoví-li návrh smlouvy jinak


Kontaktní osoba:

  • Ing. arch. David Zajíček
  • +420 722 934 937

Způsob podání nabídky:

Nabídky včetně všech příloh podávejte v listinné podobě na adresu zástupce zadavatele: Brno, Helfertova 2040/13, PSČ 613 00, v pracovní dny od 8:00 do 16:00 v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy „NEOTEVÍRAT“. V případě, že obálka s nabídkou bude umístěna do další obálky, musí být i tato (vnější) obálka označena názvem veřejné zakázky.

Kvalifikace dodavatele:

dle specifikace v přiložené poptávce

Specifikace předmětu:

Předmětem veřejné zakázky je návrh trvalé světelné a multimediální instalace v podchodu pod hlavním nádražím. Instalace bude integrována do stěny podchodu do prostoru výšky 3,0 m a celkové délky cca 70 až 100 m.

Návrh světelné a multimediální instalace nezpracovává vybraný dodavatel přímo pro zadavatele, nýbrž jakožto poddodavatel dodavatele projektové dokumentace na rekonstrukci podchodu pod hlavním nádražím, se kterým zadavatel uzavře smlouvu v rámci samostatného zadávacího postupu. Vybraný dodavatel v rámci této poptávky tedy bude vystupovat jako tzv. povinný poddodavatel dodavatele projektové dokumentace na rekonstrukci podchodu pod hlavním nádražím.

Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v návrhu smlouvy (příloha č. 3 poptávky) a ve specifikaci předmětu plnění (příloha č. 4 poptávky).Doplňující informace

Zástupce zadavatele: Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem: Brno, Helfertova
2040/13, PSČ 613 00, IČ: 28360125, zakazky@akfiala.cz, 541 211 528, ID DS: vb7kdaz