Defaultní obrázek

Poptávka: Podání cenové nabídky
Právní služby v oblasti zadávání veřejných zakázek a administrace veřejných zakázek

Lhůta pro pro podání nabídky: do 13.08.2021 do 12:00

Číslo poptávky: 2021/24

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na právní služby spočívající v poskytnutí právních služeb v oblasti zadávání veřejných zakázek a administraci veřejných zakázek pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Předpokládaná doba plnění:

od účinnosti smlouvy a nejvýše do vyčerpání limitu částky 2.000.000 Kč bez DPH

Místo plnění:

Zelný trh 331/13, 602 00 Brno

Kontaktní osoba:

  • Bc. Tereza Frkáňová
  • +420 722 934 930

Způsob podání nabídky:

Nabídky včetně všech příloh podávejte v listinné podobě na adresu: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno, sekretariát 3. patro, v pracovní dny od 09:00 do 16:00 v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy „NEOTEVÍRAT“. V případě, že obálka s nabídkou bude umístěna do další obálky, musí být i tato (vnější) obálka označena názvem veřejné zakázky.

Kvalifikace dodavatele:

dle specifikace v přiložené poptávce

Specifikace předmětu:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou právní služby spočívající v přípravě zadávací dokumentace včetně návrhů smluv a dále v administraci veřejných zakázek a dalších právních službách souvisejících zejména s problematikou protipovodňových opatření, adaptačních opatření a vodohospodářské koncepce, přičemž předmětem plnění těchto veřejných zakázek bude zejména vypracovávání projektových dokumentací stavebních prací a plnění s tím související. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v návrhu smlouvy (příloha č. 4 poptávky).